CZ MEDIA RESEARCH WORK CV
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Emil Adamec
POUTNÍK
ALMANACH 2012
Literárního klubu Petra Bezruče
kolektivního člena Obce spisovatelů Praha
Nový Zéland, Česká republika, Spojené státy americké
Emil Adamec
POUTNÍK
ALMANACH 2012
Literárního klubu Petra Bezruče
kolektivního člena Obce spisovatelů Praha
2
©Napsal a ilustroval: Emil Adamec
Ilustrace na obálce knihy - Tři králové - (přední pohled), lípa, 1999-2012
Tři králové (zadní pohled), Sedliště, Česká republika, lípa, 1999-2012
Proměna sedlišťské Baby na druhém konci světa
Baba ve větru na Novém Zélandu
I. Vztah déšť a vítr
Sedlišťská Baba je podle staroslovanské mytologie bohyně
deštivých mračen. Abych svou globální ilosoii o akupunktuře
Země směřoval k harmonii, vytvořil jsem na opač straně Země
doplňující ale zároveň protikladnou sílu deštivé Baby. šť a vítr
vpřírodě působí téměř současně. Představme si planetu Zemi jako
harmonické těleso, které je ovlivňováno působením Slunce a
Měsíce, kde vždy na jedné straně je den a na druhé noc. Na jedné
zima a na druhé léto. Stejně tak jsem postupoval v otázce šť a
vítr. šť planetu zavlažuje, vítr planetu vysušuje. Slunce planetu
ohřívá, Měsíc ochlazuje atd. Proto jsem na protilehlém konci
planety vytvořil Babu ve větru Taranaki (Taranaki je posvátná hora
Maorů a váže se kní legenda).
II. Přílet do ráje
Kdo byl na Novém Zélandu určitě ví, o čem mluvím. Nejzelenější,
nejčistší,nejzachovalejší příroda a prostředí na Zemi. Ano,
hovoříme o Novém Zélandu. Letadlo ze Singapuru přistálo
v Aucklandu největším městě Nového Zélandu. Ještě před
přistáním letadla jsem pohlédl zokénka. Ještě nikdy předtím jsem
neviděl zelenější pevninu jako tady. Země se čtyřmi milióny
obyvatel a minimálně s desetinásobkem ovcí mě přivítala svým
poklidným a nikde nespěchajícím tempem. Nasedám do autobusu,
který mne přepraví do malebného centra města u stanoviště
autobusů. Za několik hodin mi totiž odjíž spoj do New Plymouth
vzdáleném asi 300 km. Autobus jel nezvykle rychle, ale vzhledem
ke kvalitě cest to bylo pochopitelné. Cesty na Novém Zélandu jsou
ve velmi dobrém stavu. A jak pokračujeme na jih, mění se také
krajina. Dalo by se říct, že každých 100 kilometrů na jih se mě
také zemské pásmo. Ze subtropického se stává mírné nebo horská
krajina se změ vrovinatou. Autobus projíž převážně pevninou a
téměř kopíruje tok řeky Waipa. V závěru jízdy však jede po
3
mořském pobřeží. Moře je nesmírně čisté a jasně modré. Ostatně
jako obloha. Zdá se mi, že zde je mnohem více světla než vEvropě.
Možná to může mít na svědomí tenká ozónová vrstva, protože
Antarktida není moc daleko. Ale to už se blížíme do města New
Plymouth místa konání mezinárodního sochařského sympozia Te
Kupenga“.
III. Sympozium vNew Plymouth
Už na zastávce mě vítá organizátorka sympozia, milá a srdeč
paní Renate Verbruge, která se zde před lety přistěhovala i
srodinou zBelgie. Mé nářadí zamykáme do společného kontejneru
na nábřeží, kde bude probíhat sympozium. Vnedalekém hotýlku již
jsou všichni účastníci sympozia. Přijeli ze všech koutů Nového
Zélandu, ale také z USA, Holandska a přijel i Australan žijící
v Japonsku. Seznamuji se se všemi a ubytovávám se s Johnny
Turnerem z Wellingtonu, stávají se z nás dobří přátelé. Na druhý
den jsme si prohlédli kameny, ze kterých jsme měli měsíc tvořit.
Byly to menší valouny zandezitu sopečného kamene, jež vyvrhla
sopka Taranaki, hora se zasněženým vrcholkem vypínající se
opodál. Vybral jsem si dva největší valouny, abych z nich vytvořil
sopečný vítr ve formě ženské postavy. Sympozium začalo a
zanedlouho byla zelená pláň pokryta kamenným prachem. Letní
slunce pálilo. I tehdy, když bylo pod mrakem, bylo nebezpečné.
Pokožku bylo potřeba často chránit krémem svysokým ochranným
faktorem. Sympozium nebylo nijak striktně organizováno. Každý
tvořil podle svých možností. Ve městě se nachází muzeum Puke
Ariki, kde vtu dobu probíhala výstava Parihaka (což bylo i tématem
sympozia). Parihaka připomíná smutné výročí Nového Zélandu,
kdy kolonizátoři v ěznili zejména maorské muže, kteří se nechtěli
přizpůsobit nově zavedeným zákonům. Byl to i všeobecný úpadek
maorské kultury, protože mnozí z nich v zoufalství propadli
alkoholismu. Bílé peří vmnohých podobách mohlo symbolizovat
usmíření. Výstava zahrnovala instalaci maorských uměleckých
předmětů. Zaujaly mne zejména řezby ve dřevě, kostech nebo v
jadeitu. Rozvlněný spirálovitý systém na povrchu artefaktů zajisté
ovlivnil i moji budoucí tvorbu. Podobně bylo pojato i tetování,
4
které na Novém Zélandu bohatou tradici. Muži mají tetováním
pokrytou celou tvář, zatímco u žen se používá tetování pouze na
spodním rtu a bradě. Všiml jsem si také dobových fotograií, které
zobrazovaly různé životní situace obyvatel v minulém století,
vdobě kolonizování severního ostrova Nového Zélandu. Parihaka
stále připomíná narušení starých tradic a ztrátu území Maorů, kteří
se stále hlásí o svá práva. V paměti mi utkvěla fotograie mladé
maorské ženy sedící před tradičním maorským domem. Měla ve
vlasech bílé peří. Vnukla se mi představa čekání na manžela, který
je neprávem uvězněn. Ve
městě se také nalézá kvalitní
galerie moderního umění.
Byla v futuristická výstava
od autorů různých zemí
zaměřená na ničení životního
prostředí. Ačkoli je v Novém
Zélandu př í r o d a ve l m i
zachovalá, je zde jiný problém
příliš silné sluneč ření
způsobené nedostatkem
ozónové vrstvy.
Baba ve větru. Tak jsem
nakonec pojmenoval dílo
zandezitu. Esovitě zvlně
postava ženy oděná do
dynamicky se vinoucích
drapérií, jejichž systém
spirálovitě obtáčí celou iguru.
Zde jsem také použ i l
jednoduchých kresebných
reliéfů inspirovaný c h
maorský m t e t o v á n í m .
Samotný portrét ženy má
tradič tetování na spodním
rtu a bradě. Tato socha byla
vybrána pro instalaci ve
veřejném prostranství na nově
5
Baba ve větru , New Plymouth
Nový Zéland, andezit, 2004
zbudovaném náměstí před muzeem Puke Ariki v centru města
New Plymouth. V průběhu sympozia jsme mimo jiné navštívili
maorskou vesnici a častnili se velmi působivého obřadu. Přivítání
sMaory je také velmi speciické dotekem čela hlavy. Na sympoziu
často nás navštěvoval ve městě ceněný umělec Filipe Tohi. Filipe
Tohi pochází zostrovů Tonga a usídlil se před lety vNew Plymouth.
Vjeho domě ateliéru a před ním se nachází nesmírné množství
jeho prací od kreseb a maleb přes dřevě konstrukce až po sochy
zandezitu. V době měl svoji výstavu vnedaleké galerii. Jeho dílo
mne upoutalo svou až vědecky pojatou ilozoií zjeho ostrovů. Na
závěr vernisáže mu pomáhal jeho mladší bratr, jenž strávil také
delší dobu vIndii. Vprůběhu promítání na závěr výstavy
představoval astronomická fakta jeho předků, které následně
použil ve své tvorbě. Později jsem viděl i jeho monumentální
kovo realizace v New Plymouth a Aucklandu vycházející z jeho
ilozoie. Po skončení sympozia jsem totiž měl tu čest pobývat asi
týden vdomě Filipe Tohi. Stále větší množství faktů vnašem umě
jakoby nás vněčem spojovalo.
IV. Pobyt ve Wellingtonu
Loučím se s Mistrem Tohi a přáteli ze sympozia a odjíždím
s Johnny Turnerem do Wellingtonu. Jede s námi i jeden sochař,
který svá kamenná díla opracovává výhradně sekerou, nenosí obuv
a své mládí strávil vbuši.
Ve Wellingtonu totiž žije Johnny Turner, takže jsme měli možnost
se více seznámit. Wellington je hlavní město Nového Zélandu,
kompaktní svým urbanismem a kulturním a politickým centrem
země. Vyznačuje se rušným tempem, původními kamennými
stavbami kombinovanými smoderní architekturou. Ve Wellingtonu
je také větší množství galerií a sbírka monumentálních soch
vparku (mimo jiné i Henry Moore). Toto město vůbechodně
pochopení pro umění. Byla zde organizována sochařská sympozia,
znichž mnohá díla jsou umístěna ve městě. Moderní architektura a
kolorit města řadí Wellington mezi světové metropole. V Muzeu
Nového Zélandu Te Papa jsme kromě geograického oddělení a
různých technicky vyvinutých expozic shdli také expozici
6
věnovanou maorské kultuře. Za pár dní po našem příjezdu přijeli
také dva účastníci newplymouthského sympozia z USA, takže
mohli jsme probrat detaily našeho příštího setkání v Americe.
Voblíbené restauraci Johnnyho, kde se vyjímá jeho menší dřevě
socha, jsme si dali výborný sýr. Město Wellington je kosmopolitní.
V noci, když jsem jel taxíkem a odpověděl černošskému taxikáři
odkud jsem, radostně zvolalČeko na druhé straně Země, to
znám!“
V. Cesta na Jižní ostrov
Nový Zéland se skládá ze dvou dominantních ostrovů
Severního a Jižního. Město Wellington je výchozím místem pro
cestu na Již ostrov. Loď překonávající mořsk o u
třicetikilometrovou úžinu přistává vPictonu. VPictonu je i
námořnické muzeum, ale vtu dobu bylo již zavřeno. Jako všude je i
zde vpřístavu možnost zapůjčení automobilu. však pokračuji ve
svém putování jako obvykle – autobusem a pěšky.
VI. Christchurch
První moje zastávka končila ve městě Christchurch. Je to největší
město Jižního ostrova a vyniká velkým centrálním náměstím (což
vnovozélandských městech není obvyklé), jemuž dominuje
katedrála. Stále se zde dodržují staré anglické tradice. Dlouhé
bloudě a sháně noclehu bylo bezúspěš tak jsem přečkal
noc s divokými kachnami pod mostem, protože parky jsou zde
čisté a přehledné. Připadám si jako vLondýně. Nechybí zde ani líně
se vinoucí řeka Avon podobná Temži.
VII. Timaru - návštěva maorských skalních kreseb
Městečko Timaru vzdálené 160 km od Christchurch není svou
velikostí a významem z turistického hlediska příliš zajímavé.
Jedinou zvláštností je místní galerie a muzeum se zajímavými
exponáty. Skutečným důvodem, proč jsem přijel do Timaru byly
maorské skalní kresby. Po příjezdu do města jsem si koupil sendvič
7
a přemýšlel, kam se vydat. Místo se skalními kresbami bylo totiž
poměrně vzdálené a také na soukromých pozemcích. Přesto jsem
si vzal taxíka a jel směrem k Pleasant Point, kde se podle mapy
mělo místo nacházet. Začalo hustě pršet, ale jen krátce. Nicméně
všude bylo mokro. Na farmě vlastníka nikdo nebyl a protože už
bylo odpoledne, vyrazil jsem na vlastní pěst směrem k velkým
kamenům. Cesta to však nebyla jednoduchá. Pozemky byly
oploceny elektrickými dráty, takže jsem dostal nejednu ránu při
přelézání. Pocit, že se nacházím na soukromých pozemcích, nebyl
příjemný. Byla to však pro mne jediná možnost vidět kresby.
Ostatně poutník by měl být doma všude neexistují pro něj
hranice. Pokračoval jsem tedy i nyní bez zastavení. Jen aby tu
nebyli hlídací psi, přemýšlím nahlas. V dálce jsem ale zaslechl
štěkot. Sehnu se kzemi a ani nedýchám, naštěstí si mne nevšimli.
Psi se ztratili a pokračuji vchůzi. Krajina se vlnila jako obrovská
drapérie. Najednou terén stoupá a na jeho vrcholku spatřuji
obrovské balvany. Přicházím blíž a mám velkou radost. O čem jsem
snil uvidět je právě přede mnou! Za zamknutou železnou mříží jsou
na skále stylizované lidské a zvířecí postavy v dynamických
pozicích. Detailně studuji každou kresbu a přemýšlím nad dnešním
dobrodružným dnem. Jsem tu jen a ty skály. Nikde nikdo. Začíná
se stmívat a já jsem se rozhodl, že strávím noc na tomto magickém
místě. Večer opět začalo krátce pršet. zahalený do spacího pytle
jako mumie naslouchám zvláštním zvukům noci. Najednou se ke
mně blížilo nějaké zře. Asi kůň nebo jelen. Hrozně jsem se vyděsil.
Zakřičím na ten blížící se stín! Zastaví se to a po chvilce prchá.
Snažím se usnout, ale je mi zima. Na skálu přilétá dravý pták. Podle
velikosti to mohl být orel. Mezi skalami, kde jsem ležel, profukoval
silný vítr. Měsíc se schoval za mrak a byla úplná tma. Konečně se
rozednívá, loučím se s tímto posvátným místem a vycházím za
rozbřesku. Čeká mne totiž „trnitá cesta“ zpět. Na elektrické oplocení
se netěším. Někdo mi může říct „máš toto za potřebí?“ a vždy
odpovídám bez přemýšlení „mám!“. Tak teď se poutníku trap, když
jsi chtěl vidět kresby. Konečně opouštím soukromý areál a jsem
opět volný. Nacházím se v místech, kde není zavedena běž
infrastruktura. A bych měl dorazit odpoledne zpět do Timaru,
protože musím stihnout spoj do Dunedinu. Jdu pěšky silnicí na jih.
8
Autobuso zastávka stojí opodál. Bus však jezdí jednou denně a
v neděli (což zrovna byla) nejezdí vůbec. Pokračuji v chůzi a
každým krokem přemýšlím nad včerejšími kresbami. Asi po deseti
kilometrech přichází únava. Usedám na cestu před rozdělenými
cestami. Na druhé straně je farma svelkým množstvím krav. Mapa
říká, že pokud zabočím, může být cíl blíž. Odbočuji a jdu do
neznámé krajiny téměř bez civilizace. Po několika dalších
kilometrech vím, že pro mne již není cesty zpět. Ten den slunce
pálilo a po dešti ani památky. Konečně přicházím kmístu, odkud
vidím menší vesnici. Jeden dům jako druhý. Všude ale ticho a
prázdno. Projdu osídlením a mám štěstí! Na konci vesnice je
benzínová pumpa a mají otevřeno. Čas odjezdu autobusu zTimaru
se blížil, proto volám taxi. Jsem nazpátek a poslední. Dveře
autobusu se ihned za mnou zavírají. Čeká mne nejjižněji
navštívené místo na Zemi – Dunedin.
VIII. Dunedin – jediné hnízdiště albatrosů na Zemi
Dunedin se nachází 190 km jižně od Timaru na jihovýchodním
pobřeží Jižního ostrova. Autobus jel celou cestu po pobřeží, takže
byl krásný výhled na moře. Najednou se autobus zastavil a všichni
cestující vystoupili ven. Ihned jsem pochopil. Přímo pod námi na
pláži dováděli lachtani. Byl to úžasný pohled. Jejich lesk černá
těla splývala s tmavými řasami v absolutně čistém moři. Někteří
skákali po kamenech a nás si vůbec nevšímali. Byli zaneprázdněni
sami sebou v posledním ráji na Zemi. Řidič přerušuje naše
pozorování a pokračujeme dále na jih. Do Dunedinu přijíždíme
pozdě večer. Všichni, jak je všude zvykem, mají další odvoz, čekají
na ně známí nebo rodiny, jen na mně nečeká nikdo. Ale vtom je ta
krása svobody. Ta neplánovanost, řešení situací postupně, jak
přicházejí, ta volnost… vítr vane z Antarktidy. Nacházím se na
nejjižnějším místě, kam jsem došel. Království největšího ptáka na
Zemi – albatrosa. Albatros má vůbec zvláštní poslání. Každý rok
obletí celou zeměkouli mezi Antarktidou a jižními kontinenty a
hnízdí pouze vDunedinu. Nicméně je noc a musím řešit, kde složit
hlavu. Procházím nočním městem, míjím nádraž muzeum a
pokračuji do centra, kde v parku je monumentální katedrála.
9
Spletitá ť uliček mne zavede do osmihranného centra města, kde
se nacházejí bary. Ale i ty se pomalu zavírají. Hotel již nehledám.
Následuji cestu poutníka, proto se musím spokojit se situací, jaká
je. Pokračuji vchůzi a nacházím se asi vprůmyslové zóně, protože
vidím jen vysoké pozinkované ploty a nahoře navíc elektrická
ochrana. Zastavuji se pod mostem. Je však železnič a koleje jsou
mi přímo nad hlavou. Vracím se zpět k nádraží. Cestou míjím
ragbyo hřiště a únavou uléhám na hrací plochu za stříhaný živý
plot. Ráno nastala trapná situace. Konalo se ragbyoutkání a
jsem bivakoval přímo na hřišti. Rychle jsem se sbalil a zmizel.
Ospravedlňovat se či vysvětlovat, co tam hledám, nemělo smysl.
Dunedin je poměrné vybavené město. Pořídil jsem si zde kameru,
abych zdokumentoval let albatrosů. Samotné hnízdiště se nachází
na poloostrově Otago za městem vRoyal Albatros Centre, kde jsou
prohlídky s průvodcem. Autobus na poloostrov odjíž nedaleko
supermarketu. Tam totiž tradičně řeším stravování. Autobus
mnoho zastávek. Ta poslední však končí v ráji albatrosů. Za
poměrně vysoké vstupné jsem s malou skupinkou mohl navštívit
vědecké a pozorovací pracoviště, jejichž budovy se nacházejí
přímo uprostřed hnízdiště. Velkými okny vidíte létající, přistávající,
chodící nebo hnízdící ptáky. Ve vzduchu obři, na zemi velikosti
husy. Tělo albatrosa je poměrně krátké, když však roztáhne
důmyslně poskládaná křídla, promě se rázem v letadlo. Jeho přes
tři metry dlouhá křídla se ve vzduchu téměř nehýbou. Pták pouze
přizpůsobuje křídla směru a síle větru. Pozorování albatrosů ptáků
mne inspirovalo natolik, že zde vznikla myšlenka vytvořit
Antarktický a Arktický monument. Nedaleko centra albatrosů se
totiž nacházelo místo, kde se zdržují žlutoocí tučňáci. Zčasových
důvodů jsem ale toto místo nenavštívil. Loučím se s tímto
inspirativním místem a pokračuji nejbližším spojem do
Queenstownu – mekky adrenalinových sportů.
IX. Zastávka vQueenstownu
Ne že bych byl fanoušek adrenalinových sportů, ale jako poutník
bych měl toto místo posoudit nezávisle. Po dlouhé a klikaté cestě
autobusem zDunedinu přijíždím do Queenstownu, vzdáleném 290
10
km severozápadním směrem. Město samotné leží pod působivou
panoramou Jižních Alp, jejichž zasněžené vrcholky jsou večer
nasvětleny. Toto, pro mne nesourodé turistické místo, je plné
sportovních a oddechových aktivit. však tradičně jako všude
jinde se spíše zajímám o to, vkterém křoví mohu večer hlavu složit.
Někdy si připadám, že tento způsob nahlížení na svět je podobný
ilozoii bezdomovců. V rušném dni jsem shlédl hlavní turistické
atrakce. Podnikl jsem výjezd lanovkou na nejvyšší bod města.
Výhled ztohoto místa byl fantastický; nedozírné roviny a na druhé
straně ostré obrysy pohoří Jižních Alp a nad tím vším se na stožáru
vlnila novozélandská vlajka. Po návratu dozákladního tábora“
lanovky jsem zbytek kopce sešel mezi sportovně naladěnými
turisty sjíždějící kopec na umělých bobových drahách. Ani mne
nenapadlo podobně skotačit. Scházel jsem pomalu a zamyšleně a
okolní ruch jsem vnímal jako inspirativní kulisu. Zde mne napadla
konkrétnější podoba a umístě monumentu albatrosa. Skokanské
můstky lyžařů mají přece svou dynamickou architekturu. A lyžař,
který se odráží zmůstku, to je přesně ten moment, který bych chtěl
zpodobnit jako poctu ktomuto klovskému okřídlenci
(albatrosovi). A umístil bych ho na nejjižnějším místě na Zemi na
Ohňové zemi vJižAmerice. Právě tam totiž albatrosi každoročně
prolétají. Přesně na druhé straně zeměkoule, v Beringově průlivu,
chci zbudovat protilehlý monument věnovaný ledním medvědům.
Den byl u konce a začalo se stmívat. Dole ve městě bujel přirozený
ruch a za ním už svítila do tmy nasvětlená kulisa hor. Sedím na
lavičce a pozoruji hvězdy na obloze, znichž jedna za chvíli zhasne.
Vrcholek hory totiž, kde jsem byl ve dne, se proměnil vjednolitou
svítící hvězdu. Všechna světla restaurace a stanice lanovky splynula.
Zdalipak je to podobné i na nebeských hvězdách. Mikrosvět
jedné hvězdy po půlnoci zhasl a hledal jenom malé místo, kde
bych nerušeně usnul. Všude vokolí však bylo rušno. Scházím přes
potok do méně osvětleného lesního porostu a nacházím se ve tmě.
Mírný sklon terénu nebyl překážkou, protože únava byla silnější.
Rozkládám karimatku a pomalu usínám. Okolní zvuky vlese však
působily rušivě. Najednou se odněkud ke mně blížil asi velký pes.
Vyskakuji ze spacího pytle, abych ho zahnal, on odběhl, ale ne
daleko. Tu noc jsem opět nespal.
11
X. Hokitika a návštěva Roryho
Ráno vyčerpán usedám do autobusu, který mne přemísťuje
severním směrem na severozápadní pobřeží Jižního ostrova
vTasmánském moři. Hokitika je vzdálená 500 km od
Queenstownu. VHokitice se mohu zdržet pouze jediný den. Čeká
mne zde Rory, sochař z newplymoutského sympozia. Pochází
z Irska a usadil se zde před několika lety. V Hokitice se vítáme,
projíždíme spolu městem a navštěvujeme několik galer.
VHokitice totiž je bohatá tradice řezeb zjadeitu a nefritu, která se
tu nalézají. Přesunujeme se do jeho sídla. Když jsem se ho na
sympoziu zeptal, proč se usadil na Novém Zélandu, okamžitě
odpověděl: „Polož mi tuto otázku, až uvidíš moji zahradu“. A
skutečně. Místo, kde Rory sídlí, je opravdu jako vystřiženo
z pohádky. Na lesní cestě za městem malý dřevěný patník
splechovou značkou označuje, že zde bydlí Rory s rodinou. Jeho
zahrada spíše vypadá jako les, za kterým zahý mohutné rameno
řeky, v němž se odráží rozsáhlé panorama pohoří Jižních Alp. Rory
totiž je zarytý environmentalista (ekologický aktivista). Ještě
v Německu, odkud je jeho žena, byl spolu s dalšími aktivními
odpůrci ukládání jaderného odpadu. I on si zabetonovával nohy do
sudů stojících na cestě, aby alespoň pozdržel kamiony snákladem.
Německou vládu stojí zdržení způsobené těmito mladými lidmi
nemalé prostředky. Ale zde vHokitice prý komerč kácení stromů
nebo průmyslové aktivity jsou střeženy místními obyvateli, kteří
tlačí vládu, aby nedevastovala životní prostředí. Rory tvrdí, že Nový
Zéland je poslední ráj na Zemi. A mu jen dávám za pravdu.
Ukazuje mi okolí města a také dřevě sochy, které vnich vytvořil.
Jeho tvorba vychází z keltských ornamentů, které kombinuje
smaorskými. Vzniká tak dílo které svou dynamikou a opakováním
svých patentů (motivy, které autor užil a opakovaně používá)
navazuje na tradice ze svého domova a na zdejší tradice.
Nechávám mu podrobné geologické mapy Jižního ostrova, které
jsem koupil vChristchurch. Debatujeme dlouho do noci o sochách,
o sympoziích a o Novém Zélandu. Přespávám v jeho zahradním
domku a sním o tučnácích.
12
XI. Loučení s rájem
Ještě za rozbřesku mne Rory odváží na autobus. Linka do Pictonu
opouš Hokitiku už v6 hodin ráno. Rychle se loučíme mezi dveřmi
autobusu. Autobus projíždějící vnitrozemím příčně křižuje severní
část Jižního ostrova. Kopcovitá krajina je protkána průzračnými
řekami a dynamickými vodopády. Již ostrov je stále bohatý i na
původní lesy. Moře bylo ale neklidné. Stejně jako ve Wellingtonu i
zde jsou lokální záplavy. Jdu přímo k domu Johnnyho. I on není
doma, protože ho voda odřízla, když se vracel zPorirua. Přesto se
za dva dny vrací. Jdu mu pomoci vytáhnout z moře kmen
australské borovice, který zde doplul pravděpodobně zTasmánie.
Omlácený povrch červeného dřeva již nyní má svůj příběh. Chce do
něj vložit kus bazaltu (vyvřelá hornina tmavého odstínu tvrdostí
žuly). Oba se shodujeme, jak šílený, ale zároveň krásný život může
mít sochař. Krátce poté, co se lopotíme s kusem dřeva v hustém
dešti a dostáváme ho do jeho ateliéru, mne Johnny odváží na
letiště. „Na shledanou za půl roku vAmerice!“, voláme ještě na sebe
vletištní hale. Na wellingtonském letišti visí na stěnách vodletové
hale kostýmy, které byly použity při natáčení slavného ilmu Pán
prstenů. Letadlo několikahodinové zpoždě pro nepříznivé
počasí. Na letišti v Aucklandu na mne čeká Filipe Tohi. Kvůli
zpoždě letadla propásl jsem jeho vernisáž v knihovně
v Aucklandu. Samotná premiérka totiž odhalovala před budovou
jeho novou sochu z nerezi. Stěrače auta marně zápasí s hustým
deštěm. Večerními ulicemi protékají kaluže vody. Budova knihovny
je stále osvětlená a před jako krystal diamantu ří Tohiho dílo.
Důmyslně poskládané trubky zleštěnerezi tvoří kosočtvercový
objekt, který je detailem jednoho z tisíců Tohiho projektů o
nekonečnosti času. Filipe mně převáží do domu své známé, která
pracuje vaucklandském muzeu a vytváří v něm expozice. Loučím
se s Filipem a předávám mu své písemné doporučení pro jeho
účast na changchungském sympoziu v Číně. Jeho tvorba i osoba
mě velmi oslovila. Letadlo do Singapuru mi odlétá na druhý den po
obědě. Ráno se spěšně přesunujeme sTohiho známou do muzea.
Mám tedy sebou opravdu profesionálního průvodce. V Auckland
Museum, jak se oiciálně nazývá, je zcela jedineč sbírka
13
maorského umění, ale i umě národů Nové Guiney a všech národů
ostrovů Polynésie a Mikronésie. Vystavené předměty dokazují
tvůrčí bohatost a kulturní poselství umě přírodních národů pro
naši i budoucí generace.
Výstava Amazonia a Taranaki vLašské galerii vSedlištích
Stalo se již tradicí, že vždy po svém návratu ze světa uspořádám
za pomoci mých přátel výstavu doma, vSedlištích, vLašské galerii.
Nejinak tomu bylo i po mém návratu z Nového Zélandu. Výstavu
zahájil významný český fotograf profesor Jindřich Štreit. Byly zde
vystaveny nejen velkoploš fotograie mých soch Amazonia
vBrazílii a Baba ve větru na Novém Zélandu, ale i fotograie, knihy,
pohlednice, katalogy a originální artefakty, mušle, kamínky a
semena či listy stromů z různých míst, které jsem navštívil vobou
exotických zemích. Pro všechny artefakty a rostlinné části jsem
vyrobil skleněné vitríny. Výstavní prostory galerie doplnila tehdy
zatemně místnost, kde jsem nainstaloval kompozici „snícího
poutníka v Amazonii“. V této místnosti byla pověšena pravá
indiánská houpací ť hammock (visuté houpací lůžko) a po
stěnách zobrazeny skalní kresby z Amazonie. Ultraialové světlo
dodalo instalaci zvláštní atmosféru. Součástí výstavy bylo i
promítání dokumentů vsedlišťském kině, které jsem natočil vobou
zemích. Na vernisáž a na promítání se přišlo podívat 200
návštěvníků.
Gaia a realizace zahrady vPraze – Zbraslavi
Po návratu z Nového Zélandu a po úspěš výstavě v Lašské
galerii jsem zůstal několik měsíců v České republice. Realizoval
jsem totiž vPraze na Zbraslavi velký projekt. Jednalo se o zahradu,
obelisk a fontánu. Vtéto kompozici jsem použil zásady Feng-šuej,
kterými se zabývám. Vzhledem krůzným dodavatelům musel jsem
koordinovat celou stavbu tak, aby jednotlivé části projektu mohly
být zrealizovány, mimo jiné i žulový obelisk vyrobený převážně
strojně. U fontány tomu bylo ale jinak. Celou sochu jsem prakticky
zhotovil sám s pomocí asistentů. Věhlasná bohyně Gaia matka
14
Země - zosobňuje naši planetu jako živý organismus. V této
skulptuře je jak koloběh vpřírodě, bezčasovost a monumentalita,
tak pocta starým civilizacím. Sedící ženská igura s výrazným
obličejem vztahuje své dlaně před sebe. V náručí se snaží udržet
vodu, která však přetéká přes paže všemi směry. Vhladině vody
zírá na zrcadlící se oblohu. V tomto díle je zašifrováno poselství,
které se týká Země a nás samotných. Tato skulptura vysekaná
z mrákotínské žuly je instalována uvnitř zahrady Patium na
mozaikové desce, jejíž součástí je obelisk. Obelisk stejně jako socha
Gaia jsou orientovány na hvězdu Polárku. V mozaikové dlažbě je
zpodobena dvojitá spirálovitá šroubovice, jejíž střed je samotná
Gaia. Socha je zároveň fontánou a ve večerních hodinách je
osvětlená. Práce na soše začaly přímo vžulovém lomu vMrákotíně.
Vylomený blok byl kolosální. 27 kubíků hmoty sváhou 80 tun! Bylo
jasné, že tímto kolosem nebude možno manipulovat. Ze skály
vystřelený blok dopadl přímo do uměle vytvořeného jezírka vody,
vněmž zcela zmizel. Bylo nutno nejdřív vodu odčerpat, abych se
vůbec kbloku dostal. Ktéto práci jsem měl kdispozici pomocníky
z kysuckého Slovenska. Také oni netušili, jaká nás čeká dřina
v příštích několika měsících. Nicméně práce byly začaty. Po
odčerpání vody se před námi objevila skuteč hora kamene,
v němž lidské měřítko se ztrácelo. Krychle o straně 3 metry! Bylo
nutné dokoupit potřebné nástroje: žebřík, vrtačku, kompresor,
sbíječky, diamantové kotouče, úhlové brusky, různé druhy sekáčů
ztvrdokovu. Seznam každým dnem jen stoupal, protože samotné
opracování tohoto druhu žuly bylo velmi pracné, o rozměrech ani
nemluvě. Odvrtáním nejdříve horní strany krychle jsem se zbavil
přebyteč hmoty a utvořil tak podobu válce. Na zaoblenou
plochu jsem nakreslil základní přední siluetu postavy Gaia, kterou
jsem podobným způsobem odvrtal a osekal. Totéž jsem učinil i
zbočstrany. Kamenný blok tímto způsobem ztratil přes polovinu
váhy. Stále však se s ním nedalo pohnout. Začaly práce se
zaoblováním stále hranatého tvaru až hmotnost klesla pod třicet
tun. Speciální dopravou jsem přemístil kámen do Ruzyně přímo za
letiště. Práce byly totiž natolik hluč a prašné, že jsem si nemohl
dovolit pracovat vblízkosti žádného obydlí. Letiště se mi jevilo pro
tuto situaci ideální. A také pokud bych potřeboval práce přerušit a
15
odletět jinam, stačilo se oprášit, vzít sebou nástroje a nasednout do
letadla (což se také později stalo). Vzhledem ktomu, že práce na
tomto kvádru byly opravdu nekoneč (mimo toho jsem ještě
pracoval na spodní části sochy, polokulovitém tvaru z růžové
španělské žuly) a čas odletu do Ameriky se blížil, nasadil jsem práce
nonstop, tedy i vnoci. Měl jsem tři pomocníky ve dne a tři v noci.
Samotní pomocníci byli chlapi jako hory a horníci. Řekli mi že ani
v dole není taková dřina jako na soše. Dva z nich práce
zanechali a odjeli. Byl to velký fyzický a psychický nápor. osobně
jsem pracoval s nimi, a to jak ve dne, tak i v noci. Už ani jsem
nerozlišoval, vkteré části dne pracuji a vkteré odpočívám. Zalehl
jsem přímo vyčerpáním do stanu se sluchátky na uších, abych
alespoň chvíli si odpočinul. Těsně před odletem do Ameriky jsem
práce zanechal. Tam mne totiž čekala další socha pro realizaci. Je
také nutné jednu sochu opustit a pracovat na jiné, protože vám
dochází inspirace. Po návratu tuto inspiraci získáte a opět můžete
pokračovat vdíle.
Mír – monument pro Ground Zero vNew Yorku
I. Přílet do New Yorku
Celá záležitost byla spojena s konáním mezinárodního
sochařského sympozia vamerickém státě Maine, ve městě
Damariscotta, kam jsem byl vybrán. Po příchodu na americkou
ambasádu vPraze jsem konzulovi představil svou dosavadní práci
ve světě a sdělil mu, že hodlám vytvořit sochu pro New York.
Nejdřív mi nevěřil, ale po shlédnutí fotograií mých realizací a
přečtení zvacího dopisu ze sympozia jsem ho přesvědčil. Dostal
jsem vízum na 10 let. Po zkušenostech se sochou Gaia jsem vzal
sebou opravdu dostatek řadí. Celkově toho bylo přes 80 kilo.
Musím přece vAmerice zanechat velký monument. A když
monument, tak vNew Yorku. Již na ruzyňském letišti jsem působil
podezřele. batohy naplně ocelovými sekáči nebudily u
letištní kontroly důvěřivost. Ihned jsem byl podroben osobní
prohlídce. Jistě si dovedete představit pohledy lidí, kteří měli letět
se mnou po New Yorském teroristickém útoku. Byl jsem však
16
klidný, protože do Ameriky, stejně jako všude jinde, jsem šel jen
s dobrými úmysly. Ještě zaprášené sbíječky, sekáče a vrtačky ze
sochy Gaia jsem postupně pokládal na vyblýskanou podlahu
nového letiště. Předložil jsem letištní hlídce dokument, že letím na
sochařské sympozium a fotograie již zrealizovaných soch.
Pochopili, že nejsem žádný turista nebo obchodník ale poutník -
sochař. Přesto, že se asi s touto situací ještě nesetkali, přijali mne
kletu. Přistání vNew Yorku mělo podobný scénář. Konečně jsem
našel jedinou úschovnu zavazadel. Za jeden den chtěli po mně
nekřesťanských 40 dolarů. Neměl jsem však jinou možnost. Beru si
jen fotoaparát a pas. Jeden muž na letišti jakmile slyší, že jsem
Čech, mi povídá: Vaši fotbalisti vyhráli“. Odpovídám mu: „Jsem
sochař, fotbal mne nezajímá“. Nacházím autobus, který jede do
centra města. Tam, kam se blížíme, je opravdový ruch. Ulice jsou
zaplně žlutými taxíky, automobily vytřejí vširokých ulicích
dopravní zácpy, po chodnících korzují lidé snad všech národností
světa. A nad tím vším nedohledné vertikály mrakodrapů jako
dlouhé tyče končící voblacích. To Hongkong byl mnohem
impozantnější, vzpomínám na svůj pobyt vČíně. Autobus
zastavuje, jsem v centru New Yorku. Po chvíli přicházím na další
autobusové nádraží, abych si koupil jízdenku na spoj do Portlandu.
Na moji otázku, jestli zde mají úschovnu zavazadel, zaměstnanec
udiveně odpoví, že v Americe úschovny neexistují. Údiv byl
samozřejmě i na straně. Tak toto rozhodně není místo pro
poutníka! Používají se zde pouze taxíky a přespává v hotelech.
Nedá se nic dělat, kupuji lístek na zítřejší ranní spoj. Mám přesně 15
hodin na to, abych prošel New York, uviděl Ground Zero, vrátil se
na letiště pro řadí a stihnul autobus do Portlandu. Vyrážím do
ulic. Stmívá se a zcela vyčerpán přicházím na Times Square.
Reklamy a ruch všude okolo dělají znoci den. Množství obchodů a
barů je otevřených, taxíky mají napilno. Usedám na chodník. Za
chvíli přede mnou přijíž štáb televize a snad natáčejí zde ilm
nebo jen zpravodajství? Nevím, usínám vyčerpáním na chodníku.
Probouzím se po chvíli. Ruch na Times Square utichl. Jen svítící
reklamy opakovaly do tmy svoji každodenní show. Pokračuji ve své
noč pouti k místu, které otřáslo světem. Ground Zero na
Manhattanu se od doby svého vzniku pyšnilo tak zvanými
17
„Dvojčaty, které byly také nejvyššími budovami města a se Sochou
svobody tvořily hlavní symbol New Yorku. Teroristické útoky vří
2001 však proměnily toto místo vpustinu. Jen hluboká hrozivá díra
zůstala po mrakodrapech. Přes tři tisíce lidí zde zahynulo. Přicházím
na místo za rozbřesku. Ve městě již začíná čilý ruch. Ohrazená
plocha, vž probíhá stavba nového obchodního centra, je poseta
informacemi o historii tohoto místa a také o jejím smutném konci.
Obcházím plochu dokola a hledám příhodné místo pro svou novou
sochu. Při fotografování jsem upozorněn jedním chodcem, abych si
dával pozor, že mohu být zatčen policií. Zanechávám toto místo
vpoklidu. Čas mého odjezdu se blíží. Metro mne převáží na letištní
autobus. Při návratu zpět do města cítím každým krokem, že
jakýkoli pohyb smým řadím bude problematický. Pouhé přejítí
ruš ulice nebylo jednoduché. Ale taxíka jsem si zkrátka nemohl
dovolit. Hodina odjezdu busu se nemilosrdně blížila. Složitě běžím
do stanice a po eskalátorech do podzemí. Autobus již byl připraven
kodjezdu. Řidič ale nesouhlasí, abych zavazadlo převážel. Za další
příplatek nakonec svolí. Tak se opět autobus stává mým tradičním
útočištěm k odpočinku. Portland je vzdálen přes 600 kilometrů.
Probouzím se, když bus křižuje Boston, město velmi podobné New
Yorku.
II. Maine – místo konání sympozia
Do Portlandu autobus přijíž za tmy. Volám Jessemu, který po
hodině přijíždí. Spolu s ním je i Johnny Turner moji přátelé
zNového Zélandu. Ani mi nevěří, že jsem přečkal noc vNew Yorku
bez úhony. Míjíme lesní a zemědělskou krajinu. Stát Maine totiž je
jedním zmála států USA, kde zemědělské zvyky z minulosti stále
přetrvávají. Bylo to také první a nejbližší místo, kde přijížděli
kolonizátoři z Anglie. Zajíždíme do hlubokého jehličnatého lesa,
kde Jesse žije a kde je také první část konání sochařského
sympozia.
Jeho lesní usedlost již žije sympoziem. Otec Jesseho žil léta
v Japonsku, postavil dům, který zčásti neskrý japonské vlivy.
Profesor sochařství Katsumi Ida mne vítá u vchodu. Nedávno
přiletěl zdalekého Japonska. Spolu sJohnnym Turnerem přiletěl i
18
další protinožec z Nového Zélandu, Barry, maorský sochař, také
jeho znám znewplymoutského sympozia. Mladší výtvarnice
korejského původu z New Yorku přijela autem pár hodin přede
mnou. Kdybych to tušil, mohli jsme jet spolu. Když ráno, po
japonské snídani, vybaluji své řadí, všichni souhlasně oceňují
jeho kvalitu. Růžovou menší sbíječku si Katsumi dokonce tak
oblíbil, že jsem mu ji později koupil a zaslal z Prahy. V lese, kde
Jesse žije, je kromě hustých jehličnatých stromů také menší
naleziště bazaltu a žuly (bazalt tvrdá hlubinná vyvřelina tmavého
odstínu). Každému sochaři
nabídl různé druhy kamene
pro tvorbu. Já, jenž jsem si
usmyslel, ž e v y t v o ř í m
monument pro Ground Zero,
jsem se nemohl spokojit ani
s jedním. Byly malýc h
rozměrů. Koupil jsem od
Jesseho blok místní bílé žuly
ležící v křovinaté dolině. Byl
přes osm stop dlouhý (stopa,
míra používající se v USA je
shodná s délkou 30,48 cm).
Právě vněm jsem totiž zhlédl
budoucí zvlněnou ženskou
postavu. Když pomocí jeřábu
dosedla pětitunová masa
kamene na pracovní místo,
mé vzpomínky na dosud
nedokončenou sochu Gaia
byly stále živé. Tento kámen
byl bělejší a světšími zrny než
u mrákotínské žuly. Nakreslil
jsem na něj základní zvlněnou
siluetu postavy. Odpoledne
jsme jeli nakoupit potřebné
elektrické řadí. V Americe
totiž se ani vzduchové a ani
19
Mír, Damariscotta, USA, žula, 2004
elektrické přípojky neshodovaly s evropskými. Elektřina zde je
navíc jen 110 voltů proti světovému standartu. Odjíždíme také
navštívit nedaleký lom červené žuly. Stát Maine a sousední
Massachusetts jsou významnými nalezišti žuly a slouží pro potřeby
celých Spojených států. Velké kamenné bloky temně růžového
odstínu již ležely u vstupu do lomu. Vytahuji jízdenku
z newyorského metra, na jehož druhou stranu jsem nakreslil
siluetu pěti igur pro Ground Zero symbolizující pět světadílů. Vtu
chvíli mne napadlo, že newyorský monument může být složen
nejen z několika postav, kaž v jiném postoji, ale také kaž
z jiného kamene. Materiál pro jednu z nich již mám, přemýšlím
nahlas, je bílá, evropská. Ale já jsem nyní vAmerice. Nemohu přece
zapomenout na původní obyvatele Ameriky Indiány. Mé
vzpomínky z dětství, kdy jsme si v sedlišťských lesích hrávali na
severoamerické Indiány, jsou stále živé. Temně rudé kameny se
třpytily vpoledním slunci a mně bylo jasné, že se zde určitě vrátím
vytvořit druhou iguru symbolizující asijskou a americkou rasu.
Nyní již jen zbý najít kámen černý. Pět týdnů ale není pro
vytvoření jedné sochy dlouhá doba. Vracím se tedy krozdělanému
bloku a opracovávám i boč části. nástroje dovezené zEvropy
nepracují přes noc jak je obvyklé, ale večer se zastaví. Totiž přes
noc, jak je bezprostředně po západu slunce je v Americe
nekoneč množství komárů a ne ledajakých. Ne líných jako na
Novém Zélandu, kdy vás píseč mušky za chůze sotva doženou.
Moskyti v Americe jsou skutečným problémem. A jsou rychlí,
jakmile dosednou na kůži, ihned pijí krev. Když se jednoho zbavíte,
dalších pět dosedne na stejné místo. Po náročném dni již ani
nezbývaly síly pracovat večer. Tvoříme společně v malé skupince,
každý na svém projektu. Asi po deseti dnech se všichni i snašimi
díly přesouváme do města Damariscotta, do areálu Round Top, do
výtvarného centra. Tam totiž začíná opravdové sympozium. Don
Meserve, kterého také znám znewplymoutského sympozia, se na
nás při setkání jen radostně zubil. Sochařů najednou zde bylo
okolo dvaceti včetně i těch, kteří se přihlásili do kurzu
kamenořezby. Zahájení sympozia proběhlo pod velkým vojenským
stanem. Ubytování jsme měli vautomobilových přívěsech
uzpůsobených jako bytové jednotky. Sympozium bylo doplněno
20
také našimi přednáškami a koncerty v nedaleké dřevě hale.
V Americe totiž je zvykem stavět budovy převážně ze dřeva.
Některé dny jsme také byli pozváni do různých rezidencí těch, kteří
zejména sympozium organizovali. Na nedalekém mořském pobřeží
je postaven historický maják ještě za koloniálních dob. Při zpáteč
cestě, vzátoce plachetnic, jsme si pochutnali na lobsterech (velcí
mořš raci žijící vseverních mořích). Dny ubíhaly a sympozium se
blížilo ke konci. Menší díla některých autorů byla prodána
zájemcům. Po instalaci svého díla na vyšší kamenný podstavec
jsem pochopil, jak je také důležité, jakým způsobem dílo
nainstaluji. Celková výška díla byla téměř 12 stop. Expresivní,
vinoucí se systém drapérií, byl podobný mým předchozím sochám.
Ženská igura měla i realistický portrét smutné ženy, jejíž pohled
směřoval knebesům. Zkřížené ruce na hrudi symbolicky
podtrhávaly moment žalu. Pouze obličej ženy je vyleštěn, ostatní
části sochy jsou na povrchu matné. Sympozium skončilo, všichni se
vrátili do svých domovů. Pouze ještě týden pokračuji spracemi
na své soše. Ještě se domů nevracím. Odlétám navštívit Chicago,
žije tam můj starší bratr.
III. Chicago – město umě
Letiště vChicagu je rozsáhlé. Naznačuje, že toto americké město
je nejen moderní a veliké, ale také poukazuje na spojitost města se
současným výtvarným uměním. Můj bratr, který se před lety
rozhodl žít vAmerice, přijel pro mne na letiště. Vítáme se po letech
a odjíždíme na okraj města, kde žije. Stejně jako v New Yorku i
vChicagu jsou mrakodrapy. Zdály se mi však mnohem přirozenější.
Okolní čtvrtě města jsou již složeny z menších rodinných domů
postavených těstě vedle sebe jako obrovská skládačka. Jedeme
polskou čtvrtí, která má v Chicagu významné místo. Jako kaž
světové velkoměsto má i Chicago čínskou čtvrt. Jsme na místě.
Třípatrový činžovní dům s velkými a prostornými byty. Vítám se i
s jeho paní, která je původem z Polska. Do centra města spojuje
tuto čtvrť městský vlak s nablýskanými vagóny z nerezi. Protože
bratr spaní přes den pracují, využiji svůj třídenní pobyt zejména k
prohlídce města. Městské centrum se pyš mimo působivých
21
mrakodrapů také bohatou sbírkou veřejných soch. Kromě
klasických pomníků jsou zde k vidě také Pablo Picasso a
Alexander Calder, jejichž monumentální ocelové plastiky svou
velikostí vhodně doplňují okolní budovy. Nemohu se nezmínit o
skulptuře Jeana Dubufeta ze syntetických materiálů a samozřejmě
dnes již klasika, mého oblíbence, Henryho Moora, jehož bronzová
plastika zdobí jeden městský park. Uprostřed Chicaga vyrostl nový
„Millenium Park“ zbudovaný, jak znázvu vyplývá, vyrostl k přelomu
tisíciletí. Rozlehlá plocha, ohraničená ze všech stran mrakodrapy, je
různorodě pojata. Velký podíl je věnován zeleni. Nepřehlédnutelné
jsou zde dvě pozoruhodná umělecká díla. Jedno znich je
monumentální amorfní plastika „Mrak“ zleště nerezi anglického
umělce Anishe Kapoora. Asi 10 metrů vysoká zrcadlící se hmota
působí z dálky jako výtvor mimozemské civilizace. To
nejzajímavější se však nalézá uvnitř plastiky. Jakousi průrvou,
kterou se volně procházet, se dostanete do nitra plastiky.
Zrcadlící vnitř prostor vás ohromí svými nekonečnými odrazy
vašeho vidění.
Druhá „věc, jakási fontána a veřejná sprcha zároveň, se nalézá
nedaleko nerezového mraku. Ve dvou vysokých skleněných
hranolech umístěných naproti sobě se promítají různé obličeje lidí
všech ras. V jednom okamžiku oba obličeje naproti sobě mírně
otevřou ústa a znich vytryskne mohutný proud vody po dobu asi
deseti vteřin. Toho samozřejmě nejvíce využívají děti a rázem se
celý tento prostor promě v koupaliště. Působivý je zejména
večerní pohled. Aby můj postřeh na veřejné plastiky vChicagu byl
ucelený, pokračuji za Millenium Park, kde se nalézá kolosální
bronzo fontána. Desítky trysek z lidských a zřecích postav
doplňují ve fontáně plovoucí divoké kachny a také holubi.
Návštěva bratrovy rodiny v Chicagu trvala krátce, přesto jsem si
z tohoto města odnesl spoustu inspirací. Můj pobyt v Americe
končí – vracím se zpět do Prahy dokončit sochu Gaia.
Doslov
22
23
Gaia, Praha Zbraslav, Česká republika, žula, 2004
Knížku Poutník vydal Emil Adamec u příležitosti odhalení jeho sochy Poutník
na kopci Baba, Bezručově vyhlídce, ke 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí
Petra Bezruče. Současně vypovídá o Adamcově dobrodružném putování
neznámými světy, vytvořených monumentech a návratech do Sedlišť. V
Poutníkovi se také podělí o své “putování” od dětství v Sedlištích po další
místa jako je Bruntál, Plesná, Ostrava.
Emil Adamec jako poutník není chodec ani pocestný, ale neobyčejně
vnímavý pozorovatel. Mezi dnem a nocí není u něho rozdíl. Alespoň pro
cestování. Jak je to s tvorbou, najdeme I na to odpoveď. Hledání noclehu s
pohledem na město v noci, přes den pak do světla promítnuté noční vidění.
Jeho vyprávě je tak plynulé, že nám z něho uniká udání konkrétního data.
A t ak j en om s le duj em e, že “společně se vydali, pokračovali jsme”,
“následovala cesta, “blížíme se, “přijíždíme zrána, “seznamujeme se s lidmi”,
den byl u konce”, “letecká linka mne přepravila”, odjíždíme. To však vůbec
nevadí, protože je v nich skrytá místní určitost, kaž spojení vazbu na
konkrétní místo a čas.
Víc než 10 částí zhruba čtyř desítek kapitol Poutníka v titulu Baba. To je
symbol blízkého rodného místa, kterého si autor neobyčejně váží. Okolo
Poutníka na Bezručové vyhlídce se roztáčí Adamcovo dílo a kopec Baba je pro
něho znakem. Bezručovu vyhlídku nebo kopec Baba jako znamení Sedlišť
nosí sebou ať je teprve na kraji světa, v Oščadnici, nebo velmi daleko, třeba na
Novém Zélandu. Oceně Bezručovy vyhlídky je od Emila Adamce zasloužené
a obdivuhodné.
Ozve se u něho studium Slezských písní, které vzal sebou na cesty. I když
báseň Na pěkné vyhlídce není ve Slezských písních.
Poutník, to je čtivost a mnoho vzpomínek s podtextem obdivu k plnému se
odevzdání pro popisované situace.
Báseň Na pěkné vyhlídce
Poutníče milý z doliny,
zde zůstaň chvíli stát:
Pohlédni vzhůru z výšiny,
nestyď se zadumat.
Poutníče milý z doliny,
pokloň se, zůstaň stát:
pozdravuj krásné Beskydy,
hleď vše obdivovat
V Sedlištích 27. 10. 2012
PhDr. Josef Bartoň
24
25
Vyšlo za podpory Statutárního města
Frýdek - Místek a města Frýdlant nad Ostravicí
Tisk: Tiskárna Kleinwächter
ISBN: 978-80-87584-25-5
Literární klub Petra Bezruče
Frýdek - Místek
kolektivní člen Obce spisovatelů Praha
Almanach 2012
Ilustrace: Emil Adamec
Nový Zéland, Česká republika, Spojené státy americké
POUTNÍK
Emil Adamec
ALMANACH 2013
Literárního klubu Petra Bezruče
kolektivního člena Obce spisovatelů
Emil Adamec
POUTNÍK
Jak jsem obnovoval monarchii
Rakousko - Uhersko
Emil Adamec
POUTNÍK
Jak jsem obnovoval monarchii
Rakousko-Uhersko
ALMANACH 2013
©Napsal a ilustroval: Emil Adamec
2
Portrét maminky (2003)
3
4
Maminka
5
7
9
22
23
24
25
27
29
32
2
3
33
34
35
37
39
(Holandsko)
2
3
42
43
44
45
47
49
50
Sochy pro arabské krále
51
Sochy pro Rusko
52
53
55
56
57
59
60
61
62
63
Praha
65
66
67
69
70
Odry
71
72
73
75
Pochod Prahou
76
77
79
Teplice
90
91
92
93
95
96
97
99
100
Práce na soše Amazonia v Brazílii (2003)
101
Práce na soše Gaia v Praze (2004)
102
Práce na soše Slovinská Baba ve Slovinsku (2005)
103
Práce na soše Baba s tulipány v Rumunsku (2006)
104
105
106
107
Doslov
108
Obsah
109
110
111
Emil Adamec
POUTNÍK
Jak jsem obnovoval monarchii
Rakousko - Uhersko
Ilustrace : Emil Adamec
Almanach 2013
Literární klub Petra Bezruče
Frýdek-Místek,
Kolektivní člen Obce spisovatelů Praha
Vyšlo za inanční podpory Statutárního města
Frýdek-Místek a
MěÚ Frýdlant n./Ostr.
Tisk: KB Graik – Graické a reklamní studio
ISBN: 978-80-87584-46-0
Emil Adamec
POUTNÍK
Jak jsem obnovoval monarchii
Rakousko-Uhersko
(2. část)
Tato kniha je volným pokračováním
prvního dílu z roku 2013.
Kniha je věnována mým přátelům
a podporovatelům projektu
AKUPUNKTURA ZEMĚ
kopec Baba, Bezručova vyhlídka
Sedliště ve Slezsku 9. 10. 2016
1
O tři roky později
Je srpen 2016. Jsou to přesně tři roky od mého
posledního pobytu v Zemích Koruny České. Od doby
se v Číně a Hongkongu, kde žiju, mnohé změnilo. Podle
téměř každodenních zpráv, které sleduji na internetu se
v Evropě také mění dění. Téměř přesně se naplňují
vize o budoucí Středoevropské monarchii. Otázkou je,
do jaké míry je tato vize reálná. V každém případě se
něco děje, a to v př
ímém přenosu před očima zam
neprobuzech Evropanů. Migrace z jihu, diktát z
Bruselu, spojování dříve rozdělených států... Toto vše
je pouze jen stručshrnutí k současné situaci, která
někte znepokojuje a jiným zase již dlouho
očekávanou naději. Řeč je ohledně situace ve střední
Evropě, která se formuje ve státech se společnou
historií, kulturou a tradicemi. Podunajský prostor
jinou historickou zkušenost než ostatní země v Evropě
a tedy je logické, že se tato historie bude opakovat a
rozvíjet. Moje myšlenka obnovy monarchie Rakousko -
Uherska nebo Sva říše říms je sle živá a vše
zatím nasvědčuje tomu, že se současné dějiny Evropy
mohou tímto směrem ubírat.
2
Vize monarchie ve střední Evropě
3
Monarchisté všech krajů spojte se!
Takto zněla výzva Koruny České v roce 2016 ke
všem monarchisticky smýšlejícím lidem aby využili
možnosti sestavit nebo připojit se k již vznikajícím
kandidátkám. Ani chvíli jsem nepřemýšel. Takové šance
se neodta. Email kontaktující vedení a možné
potenciální kandidáty byl napsán v pěti minutách. Další
věbyla skutečnost, že v tuto chvíli stojím v prostorách
rušné budovy v Hongkongu, kde jediným spojením se
světem a mojí vlastí - Slezskem je internetový kabel.
Před sto lety nepředstavitelná situace, dnes běžvěc.
V rychlosti plním prohlášení kandidáta, kontaktuji Ex-
press Mail a poslední naše úspory končí na poště za
zassilky. Během dvou dnů byla na místě v
Lískovci u tka Orama, kte ji zařadil pro oficiál
použití.
Další věbylo samotné shánědu
ší - monar-
chisticky smýšlecích jedinců, kteří by byli ochotni
doslova nadnout svoji duši a čest na vol trh. Pro
někte se může tato trivialita zt jednoduchou, ve
skutečnosti samotné upsání se na tuto exkluzivní listinu
bylo téměř nepřekonatelným problémem. Oslovil jsem
své známé, hledal na internetu v oblasti Slezska mož
kandity, dále hledal a nevzdával to. Ve věině
případů se mi dostalo jasné NE. Zamýšlel jsem se nad
důvody odmítání to jasné a smyslupl mlenky.
Řekl bych, že asi jednoznačným důvodem může být
záměr dezinformace, neochota se postavit pravdě
čelem a moži strach. Být jiným není jednoduché. Ale
být úplně proti proudu je pro většinu nemyslitelné.
4
Král nikdy neumírá!
Protože nesmrtel neurají, ani u krále to
nemůže být jinak. Vzniká podoba kampaně a plakátu.
5
Vize pro rok 2016
Začátek kampaně se oddaluje. Vybírám největší
města. Vyřizuji povolení, z tisrny volají, že je vše
hotovo. Vizitku v rozhlase Vítek Oram zvládl dobře. V
Hongkongu začíná tajfun. V rušných ulicích přebírám
vyttě platy a letáky. Jsou to opravdu těž
zavazadla. Kolečka vozíku brázdí hustým deštěm zalité
chodníky. Hlem vhodné letenky a připravuji
nejnutnější věci. Času není nazbyt. Zbývá několik hodin
do odletu. Najednou email oznamuje, že program vize
je potřeba upřesnit. Sepisuji poslední detaily, korekce
doladí Petr Krátký a Michael Rataj. Hesla na platu
jsou jasná a program sděluje více podrobností. Kromě
změny státního zřízení na monarchii, stejně jako minule
uvám zemské rozdělení, v případě takzvaného
Moravskoslezského kraje by to bylo původní Vévodství
slezské. Také hra
dy, zámky a další ukradené majetky,
jak jinak než vrátit. Polskem zabrané Slezsko nevyjí-
maje. Je to nejce znečťený kraj v Evropě. Vodní
doprava, automobily pod zem a odvyknout si od
těžho průmyslu budou aktlní body. Stejně jako
fonny na pitnou vodu a toalety zdarma by měly být
samozřejmostí. Protože pokud to jde v Hongkongu,
mělo by to jít i ve Slezsku. Sle se mluví o neza-
městnanosti, ale jak je vidět, propagované modely ne-
fungu. V minulém roce Opavu a Slezsko natívila
samot Jeho Jasnost Hans Adam II. Navrhuji
spolupráci s Lichtenštejnskem. Především na kulturní
bázi, ale i například v oboru přesného strojírenství, kde
se může problém nezaměstnanosti v kraji vyřešit.
6
Přílet do Prahy
Vrame se posled večer po návštěvě H&M.
Právě tam jsem se vyměnil z jednoduše oblečeného
člověka v sandálech na byznysmena. Ale to už je čas
se rychle přepravit na letiště. Celonočbalení plakátů
a letáků a zejména jejich hmotnost způsobily, že další
věci již nelze vzít sebou. Také Lixia, která na poslední
chvíli zakoupila zelený čaj a porcelánovou sadu má co
dělat, aby si sbalila jen ty nejnutněí věci. Poslední věc,
kterou nelze zapomenout jsou hlasové zesilovače
zvuku. Malé černé krabičky s mikrofonem. Ještě zajistit
císařskou hymnu jako zvuko pozadí. Malá osobní
váha oznamuje, že toto je opravdu maximum co
můžeme s sebou vzít. Na letti jsou totiž nekompro-
misní. Krkolomná cesta nejprve taxíkem, pak metrem,
autobusy a nakonec lettním vokem byla opravdu
vyčervací. Ss
pocit, že již sedíme v letadle,
kte i přes probíhající tajfun skutečně vzlétlo na
Moskvu jen potvrdil, že i tak nemožvěci lze poměrně
bez velké přípravy zvládnout. Po přestupu přistáváme
v Praze a těž zavazadla zamykáme do trezoru na
hlavním nádraží. Odsud je to jen kousek do restaurace
Lucerna, kde nás již čeka věr přáte Martin a
Vladimír. Ráno jsme po prohlídce Prahy, Václavského
a Staroměstského městí a zejména Karlova mostu
naskočili do vlaku. Jedeme směrem do Jihlavy. I přes
plánovanou ročnou misi ve Slezsku jsme našli
časovou skulinu se setkat se zakládajícími členy české
pobočky INTBAU a účastnili se přednášky Martina
Horáčka o tradiční architektuře.
7
Jihlava, INTBAU a tradiční architektura
Příjezd do Jihlavy a zejména na náměsv centru
města byl z důvodu setkání s architektkou Lenkou
Tošovou a historikem architektury Martinem
Horáčkem. Město Jihlava má krásné náměstí, ale jako
téměř všechna česká města je “obohaceno” o tzv.
moder architekturu. Původ špaček tradičních
budov zvaný Krecl totiž nahradila brutální socialistická
budova Prioru. Již
mnoho let město řeší co s tím. Něko-
likrát se toto téma stalo i politickým bodem, nicméně nic
konkrétho se nestalo a toto ošklivé mimozemské
těleso nadále hyz krás tradič náměstí. A pvě
toto ma zaujalo mimo jiné i architektku, jihlavskou
rodačku Lenku Tomášovou, která díky svým studiím v
Notre Dame navrhla tradicionalistic koncept nav-
cení původho Kreclu na s místo a v původ
podobě. Ten den se konalo i setkání členů INTBAU a
navazovala předška Martina Horáčka, experta pro
tradiční architekturu a urbanismus.
8
Tradiční náměstí v Jihlavě s modernistickou budovou Prioru
VII. Slezský zemský sněm v Sedlištích
V Sedlištích po čtvrté, v rámci celého Slezska po
sedmé. Jedná se již o tradiční setkání monarchistů.
9
Kampaň KČ 2016 - 18. 9. - Frýdek-Místek
Z mých rodných Sedlišť jsme se s Lixií přesunuli
do blízkého Sviadnova, kde nám moje sestra Zdenka
poskytla azyl. Odtud jsme se každen přesouvali do
poměrně vzdálené vlakové stanice a do daích
destina Slezska. Je 18. ří, tento den jsme nikam
vlakem nejeli, ale procházeli sousední Frýdek, který je
součástí Slezska a stek, který je součástí Moravy.
Bylo to také poprvé co jsem použil hlasový zesilovač.
Dvě vlajky sepnuté do jedné reprezentovaly císařskou
vlajku Rakousko-Uherska a Slezska. Netrvalo dlouho a
v oknech domů se začali objevovat lidé, nevěřícně vrtící
hlavou. Zvuk zesilovače totiž oslovoval nejen procháze-
jící v ulicích, ale i ty kteří byli zrovna doma. Prošli jsme
od Sviadnova přes fdecké náměs k vlakovému
nádraží a odtud přes řeku do Místku. Zvyk z
Hongkongu na velké množstlidí v Česku jich vidím
málo. Téměř prázdné ulice a náměstí. Přesto letáky a
oslovení: “Chcete krále?”, lidé brali.
10
Kampaň KČ: Frýdek a Místek (2016)
19. 9. - Frýdlant nad Ostravicí
Dru den nás vlak z Lískovce dopravil do
Frýdlantu nad Ostravicí. Začíná být sychravo. Včerejší
slunečden se proměnil ve studený a deštivý. Hned
po výstupu z vlaku nasazuji hlasový zesilovač, rozbalím
vlajky, připravím letáky a pěší túra začíná. Nejprve jsme
prošli alejí přes tichou ulici k rušné křižovatce. Řidiči aut
se za námi otáče. Zřejmě něco podobného ještě
neviděli. Po odbočení doleva se dostáváme do centra
a oslovujeme kolemjdoucí. Prv letáky mizí v rukou
překvapených lidí. Počasí je stále chladněí a li v
ulicích ubývá. Pouze okolo obchodního domu je rušno.
Kažale spěchá do auta a jen málokterý se zastaví.
Zastame se u kostela a v postranních uličkách. Na
otázku zda by nechtěli krále místo prezidenta lidé
reagují buď pozitivně nebo odmítavě. udypřítomné
pobavení je cítit podvědomě. Den se schyluje k závěru
a vracíme se do Lískovce naplněni pozitivními pocity.
Zítra pojedeme na sever.
11
Kampaň KČ: Frýdlant nad Ostravicí (2016)
20. 9. - Třinec
Je úterý a naše cesta ze Sviadnova směřuje k
autobusům. Jedeme totiž do znečtě destinace -
Třinec. udypřítom železárny zasahují přímo do
života města. A to nejen svými stavbami, ale zejména
hlukem. Nejhorší dopad železáren na životy obyvatel je
prachové znečištění a hus smog. Ocelo kolosy
produkují kouř z komínů non-stop. Bledé a mlčenlivé
obličeje obyvatel napodají, že naděje ke změně je
mizivá. “Nechci, jsem komunista!” odpo na
nabízeleták muž ve středních letech. “Ani prezidenta
a ani krále”, reaguje další. Z oken ponurých a prázd-
ných ulic se občas pohne záclona. Li nejsou moc
sdílní. “A ty nepiješ?”, reaguje u stánku s lihovinami na
mou poznámku o alkoholicích ve vládě. “Ne, a ani nejím
maso!”, odpovím. Moje odpověď je ale zaskočila. U su-
permarketu mladý muž
po přečtení letáku nevydal ani
hlásku, ale chlapsky mne poplácal po rameni.
12
Kampaň KČ: Třinec (2016)
21. 9. - Český Těšín
Toto rozdělené slezské město na českou a
polskou část je propojeno mosty přes řeku, kde je volný
průchod. Ani jsem ještě pořádně nezačal a jednoho
pána zaujala moje slezská vlajka. Zajímal se o to, co
dělám. Po deím rozhovoru se loučíme s tím, že se
uvidíme v Orlové. Na náměstí před radnicí je již rušno.
Přichází silnější pán, kterého znám z minula a o monar-
chii něco ví. Řekl, že zná Vítka. Vracíme se na chvíli na
vlakové nádraží, protože nám poradili návštěvu Legio
vlaku. Tato historická souprava je mobilní výstava, plná
dobových vojensch předmětů a fotografií z Vel
války. Dávám se do řeči s jedním z průvodců. Vysvětluje
detaily českých legií v Rusku a mi nějaké brožurky.
Na oplátku mu přem leták a hovoříme o našem
posledním králi, blahoslaveném Karlu III. Řekl, že Karel
chtěl jen mír, ale že přišel moc pozdě. Nakonec přiznal,
že ani situace s československými legiemi nemusela
být jednoznačná.
13
Kampaň KČ: Český Těšín (2016)
22. 9. - Karviná
Cesta z vlakového nádraží v Karviné do centra
města vede přes ohavné obchodní centrum a paneláky.
Rychlostní cesty a celkový pocit beznaděje nás provází
celou cestu až na městí. Náměs s kašnou je
historické a tedy ksné. Jen socha Masaryka a
neudržované budovy kazí celkový dojem. Lidé sedí
na lavičkách okolo historického náměstí jsou vstřícní a
reagují na letáky pozitivně. Jiná situace je v blízkém
oko, kte je výhradně modernistické. A ja je
prostře, tak se chovají i lidé. Někteří jsou nevr a
vykřiku z oken paneláku, ať je neotravuji. Nicně
kolemjdoucí, venčící své psy, reagují pobaveně. “Tak
tohoto nikdy nedosáhnete! Vždyť je to tady plné komu-
nistů”. Souhlasně přikyvuji a dodám, že to jtě
nevzdám. “Kolik máte členů?” ptá se daí Asi 800”,
odpovídám. “A to
vás za to platí?” Zavrtím hlavou.
Prohlídka kostelních varhan, rozhovor s kostelníkem a
procházka přilehlým parkem zakončily misi v Karviné.
14
Kampaň KČ: Karviná (2016)
23. 9. - Orlová
Dopolední autobus konečně dorazil do Orlové.
Centrum města okolo pošty se také změnilo. Spíše to
tu připomíná staveniště než náměstí. Procházíme tímto
prostorem a pak směrem k panelovému sídlišti. Míjíme
kapli a pak se vracíme zpět k centru. U přechodu pro
chodce se občas mihnou lidé nebo i jinde moje otázka
způsobí, že lidé opět mezi sebou začnou komunikovat,
aniž by se předm znali. Scházíme po schodech a
zastavuje u nás policejní auto. Jdou přímo ke mně.
Zřejmě je zavolala paní, která před chvíli gestikulovala
z jednoho okna paneku.”Co to tady vyte, máte
povolení? Doklady, prosím.“ Odpovídám na vše kladně
a dokonce si i policisté vezmou letáček. Lidé, kteří si
možpřáli, aby mne policie odvedla, neuspěli. Naopak
pokračujil s ještě věím odhodlám. K večeru
přichází pan Rom
an a společně vedeme dialog na
různá témata. Stejně jako předchozí dny mne ovládla
únava a zároveň spokojenost.
15
Kampaň KČ: Orlová (2016)
24. 9. - Bohumín
Podobně jako v Třinci, i v Bohumíně se na životě
města odrazil průmysl. Navíc Nový Bohumín je
postaven pouze z panelových sídlišť. Naše cesta tedy
směřuje do Starého Bohuna, přímo na historic
náměstí, kde je poklidný život. Nikdo nikam nespěchá.
Není tedy divu, že moje akce s použim hlasového
zesilovače lidi zaujala. Zpozorněli. Míjíme malou ohradu
s koňmi a u dětsho hřistě několik dětí volalo a s
radostní si prohlíželo letáky. “Pokud je to recese, tak to
beru”, povídá jeden z dospělých. “Ne”, odpovídám.
Odmítá a odchází. Žádná škoda, pomyslím si. Děti jsou
důležitější a otevřenější. Nemá smysl přesvědčovat
někoho, kdo od začátku nezájem. Vracíme se na
náměs a z okna jednoho historického domu, kde je
svatební hostina, z balnu vojalí hos “Migranty,
inženýry a doktory nám
nenabízíte?” Můj souhlas s
úsměvem je přiměl k příchodu za mnou a převzetí
letáků. Bylo milé projít most Františka Josefa I.
16
Kampaň KČ: Bohumín (2016)
25. 9. - Ostrava
Největší ve Slezsku a zároveň nejznečištěnější
město v Evropě, současné hlav město Slezska -
Ostrava. Nutno říct, že je zde problém i s kriminalitou.
Je otázka, proč právě toto město s kolosálním těžkým
průmyslem je centrem Slezska. U vlakového nádraží se
ráno setkáváme s Vladimírem Pokutou a jeho ženou.
Převezmou si plakáty a domlouváme večerní návštěvu
u nich. Právě pro ve městě maratón. Míjíme ob-
chodní centrum Karolinu a přes rozkopané tramajové
koleje říme k centru města. Zastaví nás policie kolem
ž se prožene několik běžců. Pochopíme. Pro maratón
je zabráno téměř ce město. Také náměs je pl
různých balónů a zábran. Dokonce je tu i plážový fotbal.
Vydáváme se do okolních ulic. Zejí prázdnotou. Letáky
končí i v rukou prodavačů několika prázdných stánků s
občerstvem.
Jiná situace je při cestě na hlav
nádraží. ”Cože, monarchie? Je dvacáté první století!“
pokřikuje za námi jeden panč.”No právě, odpovídám.
17
Kampaň KČ: Ostrava (2016)
26. 9. - Hlučín
Do Hlučína jedu už potře. Od autobusu přes
náměstí a dále pak rohovou uličkou. Objevuje se známá
tvář muže, se kterým se setkávám zde téměř pokaždé.
Samozřejmě mě poznává a dáváme se jako obvykle do
řeči. Obdivuje moji vytrvalost. Jsou to už přeci jen 4
roky. Loučíme se a vracíme se na náměstí. V centru
náměs je postaveno posezení. Několik přísech
pobaveně sleduje, co to tam vyvádím. Hlasový zesilo-
vač je opravdo pomoc. A opět přichází policista a
chce písempovolení. “Povolení jsem zasílal emailem
na městs úřad”, ujťuji ho a po chli nás nechá.
Ještě několik oslovených kolemjdoucích a odcházíme
do postranních uliček. I lidé vycházející z barů si berou
letáky. “To se ti nepovede. Je to blbost”, bez komentáře
míjím podnapilého muže. “To bude zase centrum ve
Vratislavi?” v
olá z dálky další. “Nechc nám raději
pomoci s fasádou, než takhle tady se motat s vlajkou?”,
ozývá se z lešení. “Proč ne.” Odpovídám na dotazy.
18
Kampaň KČ: Hlučín (2016)
27. 9. - Studénka
Do Studénky vede dlouhá cesta. Proplétáme se
mezi traktory a kamióny. Potkáváme školáky vycháze-
jící ze školy. Chtěli by být rytíři. Letáky jdou na odbyt.
Štěka pes z vedleí zahrady mne neodra. Z
garáže majitel reaguje na hukot magafonu. Myšlenka
království není pro něj legrační. Lidé se zajímají o chod
takto uspořádaného státu. Procháme centrem
Studénky a také zámeckou zahradou, kde je muzeum.
Nevěřícně koukají i vycházející vštěvníci expozice.
Zdá se jim to? Že by posel od samotného krále? Ani oni
nejsou udiveni mými návrhy. Sta duch času v nich
mož probudil touhu po něčem trvalém, krásm a
noblesním. Ostatně zámky bez pána jsou jen pzd-
nými relikviemi. Toto probuzení je jako nový život,
skutečsen, rozkvetlý sad... A přitom stačí tak málo,
aby se tak stalo. I žá
ci se oprávněně ptana vlast
historii, která je jim již století záměrně skna a
pozměňována. Do nekonečna to tak jít jistě nemůže.
19
Kampaň KČ: Studénka (2016)
28. 9. - Opava
Opava je bývalé hlav město Vévodství
slezského. Je připomínkou čtyřsetleté přítomnosti rodu
Lichtenštejnů, který zanechal řadu ozek. Vždyť
samot opavský vévoda a vládnoucí kže Lichten-
štejnska, Hans Adam II. osobně toto město minulý rok
navštívil. Vleklá nezaměstnanost ve Slezsku je řešitelná
právě spoluprací s Lichtenštejnskem a přesunutím
centra z Ostravy do Opavy. Pro mno to z
jako
pohádka. Pro monarchisty je to ale jasná věc. Vždyť i
samotní zastupitelé města, plném historických paměti-
hodností, muzeí a archivů, tuto variantu berou žně.
Hned po výstupu z vlaku jsme se po úvodním průvodu
setkali v centru se slečnou Adrianou, ktenám asi 2
hodiny pomáhala rozvat letáky. A i když ulice zely
prázdnotou, nli se lidé, které to zajímalo. Ale to už
nám mávají z okna panelového domu u náměstí přátelé
Věrka, Vladir a další. Vše bylo nepřipraveno, v
podstatě náhoda. Proběhlo to jako plánovaná akce.
20
Kampaň KČ: Opava (2016)
29. 9. - Krnov
Krnovské vévodství, stejně jako opavské patřilo
a nepochybně i stále patří Lichtenštejnům. Zachovalé
lesy, čistá příroda ale i německá minulost. Toto vše činí
Krnov unitním místem pro rozvoj činnosti všeho
druhu. V současné době ale tomu tak není. Vše, včetně
historických budov, starých továren a panských budov
je na prodej. Město působí zanedbaně. Tato sudetská
oblast stále ještě nese pozůstatky vleklých sporů před
kterými varoval blahoslavený císař Karel. Dlouhodobě
se zde podepisují i sociální problémy. Vše působí tiše,
ospale a jakoby bez života. Ale to již procházíme cen-
trem města přes radnici a pokračujeme po železným
mostě do dalších ulic. Typický ruch se objevuje jen u
obchodního centra a autobusové stanice. Pokračujeme
dál, směrem k vlakové stanici, kde v tuto dobu je
rozkopaná
cesta, lemovaná množstvím prázdných hod-
notch domů na prodej. Bývalé stní firmy, školy i
soukromé továrny - vše je na prodej. Proč asi?
21
Kampaň KČ: Krnov (2016)
30. 9. - Bruntál
Vzhledem k tomu, že Bruntál je jedním z nejvíce
postižených měst velkou nezaměstnaností a roveň
nejvyššími cenami v obchodech, není toto město pro
bydle atraktivní. Byli jsme překvapeni s jakou
pečlivostí se informačcentrum města stará o propa-
gaci tohoto sta. Velký výběr brožur a bookletů s
krásnými přírodními místy, historickými pamětihodnost-
mi a ryzí, téměř neporušenou přírodou. Ne nadarmo si
toto místo vybral k životu fotograf Jindřich Štreit. Ten
den kdy jsem měl rozdávat letáky mi jiná strana nepo-
volila ani vstup. Státní policii to nevadilo, ale městská
policie mi striktně jakoukoli aktivitu zazala. Chodili
jsme v okolních ulicích, silnicích a sídlištích. Ale stálo
to za to. Několika jedincům tato nová aktivita šla proti
srsti. Člověk z auta vykřikoval, že je komunista, že mi
ukáže. Na jiném místě mě další provokoval, jestli jsem
psychicky v pořádku. Odpoledne se objevil pan
Jaroslav Vavříček a pomohl mi rozdávat letáky.
22
Kampaň KČ: Bruntál (2016)
1. 10. - Nový Jičín
Město Nový Jičín se může chlubit jako jedno z
mála měst s krasným historickým náměstím s okrouh-
lým krytým podloubím, které nebylo zbouráno. Žerotín-
ský zámek je také místo, kte navil v roce 1912
sám císař Karel se svou chotí. Zámeckou expozici, kde
jsou četné historické předměty, stejně tak i probíhající
výstavu o historic architektuře opečovává zdejší
rodák pan Radek Pol
á
ch. Paní Irena z muzea byla
velmi vstřícná a expozici, včetně tradice kloboučnictví
v prostorách zámku, nám ochotně ukázala. Na samot-
ném náměstí bylo tradičně vylidněno. Občas někdo
prošel. Moji aktivitu spojenou s megafonem lidé raději
ignorovali, než aby využili šance mít i ji pohled na
věc. Ve vylidněných přilehch ulicích občas někdo
otevřel okno, aby uvěřil svým očím. Člověk z třetího
patra říkal,
že oceňuje moji odvahu takto nezištně
provat svoji kůži na trh. To se totiž dnes neno.
Každý raději volí zavřít se doma a mlčet.
23
Kampaň KČ: Nový Jičín (2016)
2. 10. - Frenštát pod Radhoštěm
Za deštivého a chladného počasí vlak dorazil do
Frenštátu pod Radhoštěm. Malá venkovní hospůdka se
čtyřmi hosty byla první zastávkou. Jeden z přísedících
dokonce přesvědčil ostatní, že to co dělám je jediná
záchrana. Samozřejmě, že monarchii. Co jiho!”,
shrnul do jediné věty. Odbočili jsme do dlouhé a
liduprázdné ulice lemované domy a zahradami se psy.
Dokonce i psi štěkali v rytmu císařské hymny ozývající
se z mého megafonu. Náměstí bylo vlivem chladného
počasí úplně vylidněno. Pouze malá skupinka mladých
lidí postávala opodál a velmi se zajímala o naši misi. Na
zpáteční cestě jsme míjeli i několik restaurací, v jejichž
otevřených oknech se občas pohla záclona. I to stačí.
Je důležité, že lidé poselství vnímají. Mnozí ocenili moji
obětavost. A právě tato jiná forma sdělení může někte
inspirovat k dalším aktivitám směřujícím k úspěšnému
návratu Zemí Koruny Česk
é
ke konstituční monarchii s
legitimním panovníkem.
24
Kampaň KČ: Frenštát pod Radhoštěm (2016)
3. 10. - Příbor
Příbor, město slavného rodáka Sigmunda
Freuda, malebné město s historickými pamětihodnost-
mi, architekturou a krajinou. Rodný dům Freuda jsme
shlédli před několika dny. Dálkový autobus nás vysadil
v centru města. Opět podobná situace jako jinde.
Liduprázdné náměstí. Když někdo procházel, dělal, že
neslyší. Nicně i tady jsme našli jedince, které
myšlenka obnovy monarchie zaujala. Příbor
malebné uličky lemované krásnými historickými domy.
Jeho svahovi terén zážitek z ksy města jtě
umocňuje. A právě procházením klikatými uličkami bylo
možno potkat mnoho lidí, kteří se ve svých zahrádkách
na chvíli zastavili a vyslechli si moji misi. Řada z nich
tento světonázor přijala. Každému se zavděčit nelze.
Odněkud se vynořila skupinka Cikánů. Nejdříve dva a
pak se přidal třetí. Říkali, ať vypadnu. Sledovali nás.
Nakonec nám pomohla policie, kte patří naše
upřímné poděkování.
25
Kampaň KČ: Příbor (2016)
4. 10. - Havířov
Posledakce v tomto roce byla v nejmladším
městě v Česku, v Havířově. Bylo chlad a větrné
počasí. městí Frantka Josefa I., dnes sle ještě
Náměstí republiky, již hostilo jiný politický subjekt. Ten-
tokrát komunisty. Vzali jsme to tedy opačnou stranou
náměstí a pokračovali dlouhou třídou tohoto zahradního
města. K mému velkému překvapení, právě v Havířově
měla naše akce největší ohlas. Zejména mezi mladými
lidmi. Lidé v oknech domů, automobilů a autobusů se
otáčeli, a asi měli proč. Nic takového zřejmě ještě ne-
viděli. Jedinec s císařskou vlajkou a megafonem. Lidé
v Havířově jsou otevření a mají smysl pro jinost. Zajetý
fádmechanismus už mnoha lidem leze krkem. Mnoho
kolemjdouch se také akci zaslo. Ale i to je
úspěch. Malé děti, jak v ulicích, ale i v zahradách školek
doslova lpěly na tom, aby leták skončil právě u nich. Co
by dali zato, aby i jejich učitelé nebo rodiče jim něco
řekli o králi. Akce končí. Letáky jsou rozdány... Děkuji!
26
Kampaň KČ: Havířov (2016)
Plakáty: Benešov - Dolní Životice
27
Deštné
Březová
Bohdanovice
Benešov
Dolní Životice
Bruntál
Bratříkovice
Bočanovice
Plakáty: Frenštát pod Radhoštěm - Hrádek
28
Holasovice
Hlavnice
Havířov
Frenštát pod Radhoštěm
Hrádek
Hodslavice
Heřmanice u Oder
Frýdek-Místek
29
Plakáty: Jaktař - Litultovice
Lískovec
Krnov
Kopřivnice
Jaktař
Litultovice
Lichnov
Kopřivnice
Jamnice
30
Plakáty: Malá Morávka - Nový Jičín
Nový Dvůr
Neplachovice
Mladecko
Malá Morávka
Nový Jičín
Nové Heřminovy
Moravskoslezský Kočov
Milotice nad Opavou
31
Plakáty: Olbramice - Opava
Opava
Opava
Opava
Olbramice
Opava
Opava
Opava
Opava
32
Plakáty: Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
Opava
33
Plakáty: Opava - Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Opava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Opava
34
Plakáty: Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Ostrava
35
Plakáty: Ostrava - Palkovice
Palhanec
Ostrava
Ostrava
Ostrava
Palkovice
Ostrava
Ostrava
Ostrava
36
Plakáty: Příbor - Slavkov
Sedliště
Rybí
Raškovice
Příbor
Slavkov
Sádek
Řepiště
Příbor
37
Plakáty: Spálov - Zátora
Vraž
Vávrovice
Sviadnov
Spálov
Zátora
Velké Heraltice
Teplá
Stěbořice
38
Sedliště - výstava výtvarníků 2016
39
Sedliště - křest almanachů 2016
Poděkování
Moje letošní kampaň pro podporu monarchie
byla stejně rozsáhlá jako i akce minulé a její úspěch by
se neobešel bez podpory. největší poděkování patří
ženě Lixii, kte mne po celou dobu to pouti
následovala a pomáhala s fotodokumentací. Moje
sestra Zdenka Petronám poskytla ubytování a stravu
ve Sviadnově po celou dobu našeho pobytu, za což
srdečně děkujeme. Kromě letáků, kterých bylo celkem
7000 kusů, a které bylo nutno při osobních setkáních s
lidmi rozdat v ulicích, byly současně vylepony a
vyvěšovány i velké plakáty. Podařilo se pokrýt mnoho
měst a obcí. Lidé si tak mohli přečíst podrobnosti, které
na malých letácích nebyly. Samotné plakátování nebylo
také nic snadho. Jako problém se ukázal nejen
nedostatek času, peněz, ale i počet li ochotných
pomoci. Jtě před odletem j
sem z Hongkongu
kontaktoval všechna města a obce Moravskoslezského
kraje, nejen kvůli povolení moji kampaň realizovat, ale
také jestli bych jim plakát mohl zaslat s požádáním o
jeho vyvěšení. Povolení kampaně nebylo ze strany
měst překážkou. V případě plakátů to ale již problém
byl. Starostové některých měst ale s vyvěšením
souhlasili a za jejich nezištnou pomoc děkuji. I přes tuto
pomoc jsme měli stále asi 400 velkých plakátů vyvěsit
sami dva. Několik kusů pomohl rozvěsit restaurátor
Vladimír Pokuta z Ostravy a velkou část plakátů vylepil
a vyvěsil pan Jaroslav Vavříček z Jakartovic u Opavy.
Patří jim velké poděkování. Několikrát jsem v noci
na kole objel Sviadnov, Lískovec a Sedliště, abych i tam
40
plakáty vyvěsil. Velký krok poskytlo město Opava, které
zdarma v rámci voleb nadlo plakátova panely.
Velkou část platů ale bylo nutné zadat komerčm
plakátovacím firmám. Za všechna města bych jmenoval
ta, kde se plakáty objevily. Jednalo se o Benov,
Bočanovice, Bohdanovice, Bohun, Bratříkovice,
Březová, Bruntál, Český Těšín, Deštné, Dolní Životice,
Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad
Ostravicí, Havířov, Heřmanice u Oder, Hlavnice, Hlučín,
Hodslavice, Holasovice, Hor Benov, Hořejší
Kunčice, Hrádek, Jakartovice, Jaktař, Jamnice, Karviná,
Kateřinky, Kopřivnice, Krnov, Lichnov, Lískovec,
Litultovice, Loděnice, Kamenec, Ketice, Lichnov,
Malá Morávka, Milotice nad Opavou, Mladecko,
Moravskoslezský Kočov, Neplachovice, Nové Heřmi-
novy, Nový Dvůr, Nový Jičín, Olbramice, Opava, Orlová,
Ostrava, Palhanec, Palkovice, Příbor, Raškovice,
Řepiště, Rybí, Sádek, Sedliště, Slavkov, Slezská Harta,
Spálov, Stěbořice, Studénka, Sviadnov, Svobodné
Heřmanice, Teplá, Třinec, Vávrovice, Velké Heraltice,
Vražné, Zátora a další… Celá akce s plakátováním byla
legál a nikde nebyl ani jeden plakát vylepen bez
předchozího povolení nebo zaplacení. Za dlouhodobou
podporu v propagač oblasti děkuji panu Radkovi
Komárkovi ze sedlťského grafického studia KB Grafik.
Paní Dagmar Sofii Molinové taktéž děkuji za doslov k
této knize a za přátelství.
Děkuji všem, kteří tuto akci jakýmkoli způsobem
podpořili a budou nadále podporovat.
MgA. Emil Adamec.
V Hongkongu dne 30. 11. 2016
41
Článek v deníku - 10. 10. 2016
42
Milovice - beseda 20. 10. 2016
43
Oznámení - letáky 28. 10. 2016
44
Doslov
Jedm z nejksnějších míst na Zemi je
posvátný kopec Baba, Bezručova vyhlídka v Sedlištích
ve Slezsku. Energie tohoto magického místa ovlivňuje
nejen bzké oko, ale energetické proudění je citlivě
propojeno s celým světem. Není náhodou, že jsou zde
umístěny dvě dřevě sochy žen s názvem Múzy a
socha Poutníka akademického sochaře Emila Adamce,
kte v součas době žije se svou ženou Lixií v
Hongkongu. Tyto sochy jsou součástí Akupunktury
Země, projektu, na němž Emil Adamec pracuje, mimo
další své aktivity, celý svůj sochařský život.
Emil Adamec je velmi zama renesanč
člověk, jedním slovem euměl. Sochař, vizioř,
krajinný architekt, cestovatel a spisovatel je věinu
svého života pro svůj projekt Akupunktura Země
doslova zapálený srdcem… Všichni víme, že
akupunktura těla je čeb metoda vycházející z
tradiččínské medicíny. Podobně svou Akupunkturou
Země Emil Adamec jehlami sochami ze dřeva či
kamene podporuje ozdravení naší planety. Přesně
vyměřených bodů na povrchu Země, kte se staly
místy vpichů do planety, je již přes 140 a nacházejí se
ve více než 25 zemích světa. Mnohé ze soch
znázorňující ženy, jejichž zvyky sochař v dané oblasti
vždy studoval a poté ztvárnil.
Emil se narodil ve Frýdku jako třetí ze čtyř dětí v
rodině ale v Sedlištích ve Slezsku žije od svého dětství.
45
Jeho maminka byla prostá, pracovitá žena,
kte pro Emila měla do poslední chvíle života nejen
pochope, ale i nevyčerpatelnou mateřskou sku.
Doporučení na sochaře, tehdy již žijícího v Hongkongu,
jsem dostala od bývalého starosty Sedlišť, PhDr. Josefa
Bartoňe, který dnes již není mezi námi. Emil působil v
rodch Sedlišch jako ředitel zdejšího muzea. Emil
mne časem, během ní spolupráce, sezmil se
spoustou zajímavých lidí, kterých si hluboce vážím.
Emilův letoš almanach navazuje na jeho
předchozí knížku a popisuje předvolební kampaň lídra
Koruny České v městech Moravy a Slezska. Líbí se mi,
že na každé z navštívech měst pohlíží zkeným
okem architekta a jeho postřehy zaznamenávají
historické změny, které Emil kriticky hodnotí právě z
pohledu urbanisty. Jeho srdečnost a odvaha vyjít se
svou ženou Lixií diskutovat do ulic mezi lidi je pro
mnohé naše občany velmi zarážející a nepochopitelná.
Obdivuji Emilovo odhodlání a způsob šíření monarchi-
stických myšlenek právě při přímém rozhovoru s lidmi.
Výstižně popisuje nejen města, ale i jejich architekturu
a mnohdy poukazuje i na historické přeměny
jednotlivých měst.
Pokud Emil přiletí do své vlasti, rád pořádá
výstavy či setkání literátů a výtvarníků právě na posvát-
ném kopci Baba v Sedlištích ve Slezsku. Pro jeho
věhlas a otevře srdce s m da vystavuje řada
znách tvarků a setkání bývají nejen pl
uměleckých děl, ale i pohody a mnohdy jde o navázání
46
nové spolupráce. Emilovy sochy přirozeně splývající s
okolím vtiskávají krásu do srdcí příchozích návštěvníků
kopce Baba a svou přítomností podtrhují magičnost a
výjimečnost vyhlídky na Beskydy. Poutník, socha
věnovaná sníku Petru Bezručovi, poutku
Beskydami, úzce souvisí s poutníkem celým světem,
samotným sochařem Emilem Adamcem.
Děkuji Emilovi za jeho lásku k rodnému stu,
za vše, co pro zdejší lidi na své pouti světem koná… Za
všechny sochy, za šíření a podporu dobra a míru. Přeji
sochaři a jeho ženě Lixii štěstí cestou světem a těším
se opět za rok na výstavu Klubu výtvarníků Sedliště a
jsem upřímně zvědavá, sejdou-li se i literáti Literárního
klubu Petra Bezruče spolu s výtvarníky tak, jako se v
hojm počtu sešli ke křtu sch almanachů v roce
letošním.
Děkuji Vám, manželé Adamcovi, za lidskost,
srdečnost a přátelství. Věřím, že Emilův almanach svou
otevřenos bude pro mno výzvou nejen k
přešlení, ale i ke změnám a jejich uskutečně.
Změny nenastávají samy od sebe, ale mnohé změny
jsou výsledkem lidské píle, umu a úsilí.
Mgr. Dagmar Sofie Molinová
V Milovicích dne 30. 10. 2016
47