ENGLISH   NOVINKY VÝZKUM DÍLO
Emil Adamec
POUTNÍK
ALMANACH 2012
Literárního klubu Petra Bezruče
kolektivního člena Obce spisovatelů Praha
Nový Zéland, Česká republika, Spojené státy americké
Emil Adamec
POUTNÍK
ALMANACH 2012
Literárního klubu Petra Bezruče
kolektivního člena Obce spisovatelů Praha
2
©Napsal a ilustroval: Emil Adamec
Ilustrace na obálce knihy - Tři králové - (přední pohled), lípa, 1999-2012
Tři králové (zadní pohled), Sedliště, Česká republika, lípa, 1999-2012
Proměna sedlišťské Baby na druhém konci světa
Baba ve větru na Novém Zélandu
I. Vztah déšť a vítr
Sedlišťská Baba je podle staroslovanské mytologie bohyně
deštivých mračen. Abych svou globální losoi o akupunktuře
Země směřoval k harmonii, vytvořil jsem na opač straně Země
doplňující ale zároveň protikladnou sílu deštivé Baby. šť a vítr
vpřírodě působí téměř současně. Představme si planetu Zemi jako
harmonické těleso, které je ovlivňováno působením Slunce a
Měsíce, kde vždy na jedné straně je den a na druhé noc. Na jedné
zima a na druhé léto. Stejně tak jsem postupoval v otázce šť a
vítr. šť planetu zavlažuje, vítr planetu vysušuje. Slunce planetu
ohřívá, Měsíc ochlazuje atd. Proto jsem na protilehlém konci
planety vytvořil Babu ve větru Taranaki (Taranaki je posvátná hora
Maorů a váže se kní legenda).
II. Přílet do ráje
Kdo byl na Novém Zélandu určitě ví, o čem mluvím. Nejzelenější,
nejčistší, nejzachovalejší příroda a prostředí na Zemi. Ano,
hovoříme o Novém Zélandu. Letadlo ze Singapuru přistálo
v Aucklandu největším městě Nového Zélandu. Ještě před
přistáním letadla jsem pohlédl zokénka. Ještě nikdy předtím jsem
neviděl zelenější pevninu jako tady. Země se čtyřmi milióny
obyvatel a minimálně s desetinásobkem ovcí mě přivítala svým
poklidným a nikde nespěchajícím tempem. Nasedám do autobusu,
který mne přepraví do malebného centra města u stanoviště
autobusů. Za několik hodin mi totiž odjíž spoj do New Plymouth
vzdáleném asi 300 km. Autobus jel nezvykle rychle, ale vzhledem
ke kvalitě cest to bylo pochopitelné. Cesty na Novém Zélandu jsou
ve velmi dobrém stavu. A jak pokračujeme na jih, mění se také
krajina. Dalo by se říct, že každých 100 kilometrů na jih se mě
také zemské pásmo. Ze subtropického se stává mírné nebo horská
krajina se změ vrovinatou. Autobus projíž převážně pevninou a
téměř kopíruje tok řeky Waipa. V závěru jízdy však jede po
3
mořském pobřeží. Moře je nesmírně čisté a jasně modré. Ostatně
jako obloha. Zdá se mi, že zde je mnohem více světla než vEvropě.
Možná to může mít na svědomí tenká ozónová vrstva, protože
Antarktida není moc daleko. Ale to už se blížíme do města New
Plymouth místa konání mezinárodního sochařského sympozia Te
Kupenga“.
III. Sympozium vNew Plymouth
Už na zastávce mě vítá organizátorka sympozia, milá a srdeč
paní Renate Verbruge, která se zde před lety přistěhovala i
srodinou zBelgie. Mé nářadí zamykáme do společného kontejneru
na nábřeží, kde bude probíhat sympozium. Vnedalekém hotýlku již
jsou všichni účastníci sympozia. Přijeli ze všech koutů Nového
Zélandu, ale také z USA, Holandska a přijel i Australan žijící
v Japonsku. Seznamuji se se všemi a ubytovávám se s Johnny
Turnerem z Wellingtonu, stávají se z nás dobří přátelé. Na druhý
den jsme si prohlédli kameny, ze kterých jsme měli měsíc tvořit.
Byly to menší valouny zandezitu sopečného kamene, jež vyvrhla
sopka Taranaki, hora se zasněženým vrcholkem vypínající se
opodál. Vybral jsem si dva největší valouny, abych z nich vytvořil
sopečný vítr ve formě ženské postavy. Sympozium začalo a
zanedlouho byla zelená pláň pokryta kamenným prachem. Letní
slunce pálilo. I tehdy, když bylo pod mrakem, bylo nebezpečné.
Pokožku bylo potřeba často chránit krémem svysokým ochranným
faktorem. Sympozium nebylo nijak striktně organizováno. Každý
tvořil podle svých možností. Ve městě se nachází muzeum Puke
Ariki, kde vtu dobu probíhala výstava Parihaka (což bylo i tématem
sympozia). Parihaka připomíná smutné výročí Nového Zélandu,
kdy kolonizátoři věznili zejména maorské muže, kteří se nechtěli
přizpůsobit nově zavedeným zákonům. Byl to i všeobecný úpadek
maorské kultury, protože mnozí z nich v zoufalství propadli
alkoholismu. Bílé peří vmnohých podobách mohlo symbolizovat
usmíření. Výstava zahrnovala instalaci maorských uměleckých
předmětů. Zaujaly mne zejména řezby ve dřevě, kostech nebo v
jadeitu. Rozvlněný spirálovitý systém na povrchu artefaktů zajisté
ovlivnil i moji budoucí tvorbu. Podobně bylo pojato i tetování,
4
které na Novém Zélandu bohatou tradici. Muži mají tetováním
pokrytou celou tvář, zatímco u žen se používá tetování pouze na
spodním rtu a bradě. Všiml jsem si také dobových fotograí, které
zobrazovaly různé životní situace obyvatel v minulém století,
vdobě kolonizování severního ostrova Nového Zélandu. Parihaka
stále připomíná narušení starých tradic a ztrátu území Maorů, kteří
se stále hlásí o svá práva. V paměti mi utkvěla fotograe mladé
maorské ženy sedící před tradičním maorským domem. Měla ve
vlasech bílé peří. Vnukla se mi představa čekání na manžela, který
je neprávem uvězněn. Ve
městě se také nalézá kvalitní
galerie moderního umění.
Byla v futuristická výstava
od autorů různých zemí
zaměřená na ničení životního
prostředí. Ačkoli je v Novém
Zélandu př í r o d a ve l m i
zachovalá, je zde jiný problém
příliš silné sluneč ření
způsobené nedostatkem
ozónové vrstvy.
Baba ve větru. Tak jsem
nakonec pojmenoval dílo
z andezitu. Esovitě zvlně
postava ženy oděná do
dynamicky se vinoucích
drapérií, jejichž systém
spirálovitě obtáčí celou guru.
Zde jsem také použ i l
jednoduchých kresebných
reliéfů inspirovaný c h
maorský m t e t o v á n í m .
Samotný portrét ženy má
tradič tetování na spodním
rtu a bradě. Tato socha byla
vybrána pro instalaci ve
veřejném prostranství na nově
5
Baba ve větru , New Plymouth
Nový Zéland, andezit, 2004
zbudovaném náměstí před muzeem Puke Ariki v centru města
New Plymouth. V průběhu sympozia jsme mimo jiné navštívili
maorskou vesnici a častnili se velmi působivého obřadu. Přivítání
sMaory je také velmi specické dotekem čela hlavy. Na sympoziu
často nás navštěvoval ve městě ceněný umělec Filipe Tohi. Filipe
Tohi pochází zostrovů Tonga a usídlil se před lety vNew Plymouth.
Vjeho domě ateliéru a před ním se nachází nesmírné množství
jeho prací od kreseb a maleb přes dřevě konstrukce až po sochy
zandezitu. V době měl svoji výstavu vnedaleké galerii. Jeho dílo
mne upoutalo svou až vědecky pojatou lozoí zjeho ostrovů. Na
závěr vernisáže mu pomáhal jeho mladší bratr, jenž strávil také
delší dobu v Indii. V průběhu promítání na závěr výstavy
představoval astronomická fakta jeho předků, které následně
použil ve své tvorbě. Později jsem viděl i jeho monumentální
kovo realizace v New Plymouth a Aucklandu vycházející z jeho
lozoe. Po skončení sympozia jsem totiž měl tu čest pobývat asi
týden vdomě Filipe Tohi. Stále větší množství faktů vnašem umě
jakoby nás vněčem spojovalo.
IV. Pobyt ve Wellingtonu
Loučím se s Mistrem Tohi a přáteli ze sympozia a odjíždím
s Johnny Turnerem do Wellingtonu. Jede s námi i jeden sochař,
který svá kamenná díla opracovává výhradně sekerou, nenosí obuv
a své mládí strávil vbuši.
Ve Wellingtonu totiž žije Johnny Turner, takže jsme měli možnost
se více seznámit. Wellington je hlavní město Nového Zélandu,
kompaktní svým urbanismem a kulturním a politickým centrem
země. Vyznačuje se rušným tempem, původními kamennými
stavbami kombinovanými smoderní architekturou. Ve Wellingtonu
je také větší množství galerií a sbírka monumentálních soch
vparku (mimo jiné i Henry Moore). Toto město vůbechodně
pochopení pro umění. Byla zde organizována sochařská sympozia,
znichž mnohá díla jsou umístěna ve městě. Moderní architektura a
kolorit města řadí Wellington mezi světo metropole. V Muzeu
Nového Zélandu Te Papa jsme kromě geograckého oddělení a
rů zných technicky vyvinutých expozic shdli také expozici
6
věnovanou maorské kultuře. Za pár dní po našem příjezdu přijeli
také dva účastníci newplymouthského sympozia z USA, takže
mohli jsme probrat detaily našeho příštího setkání v Americe.
Voblíbené restauraci Johnnyho, kde se vyjímá jeho menší dřevě
socha, jsme si dali výborný sýr. Město Wellington je kosmopolitní.
V noci, když jsem jel taxíkem a odpověděl černošskému taxikáři
odkud jsem, radostně zvolalČeko na druhé straně Země, to
znám!“
V. Cesta na Jižní ostrov
Nový Zéland se skládá ze dvou dominantních ostrovů
Severního a Jižního. Město Wellington je výchozím místem pro
cestu na Již ostrov. Loď př ekonávající moř s k o u
třicetikilometrovou úžinu přistává v Pictonu. V Pictonu je i
námořnické muzeum, ale vtu dobu bylo již zavřeno. Jako všude je i
zde vpřístavu možnost zapůjčení automobilu. však pokračuji ve
svém putování jako obvykle – autobusem a pěšky.
VI. Christchurch
První moje zastávka končila ve městě Christchurch. Je to největší
město Jižního ostrova a vyniká velkým centrálním náměstím (což
v novozélandských městech není obvyklé), jemuž dominuje
katedrála. Stále se zde dodržují staré anglické tradice. Dlouhé
bloudě a sháně noclehu bylo bezúspěš tak jsem přečkal
noc s divokými kachnami pod mostem, protože parky jsou zde
čisté a přehledné. Připadám si jako vLondýně. Nechybí zde ani líně
se vinoucí řeka Avon podobná Temži.
VII. Timaru - návštěva maorských skalních kreseb
Městečko Timaru vzdálené 160 km od Christchurch není svou
velikostí a významem z turistického hlediska příliš zajímavé.
Jedinou zvláštností je místní galerie a muzeum se zajímavými
exponáty. Skutečným důvodem, proč jsem přijel do Timaru byly
maorské skalní kresby. Po příjezdu do města jsem si koupil sendvič
7
a přemýšlel, kam se vydat. Místo se skalními kresbami bylo totiž
poměrně vzdálené a také na soukromých pozemcích. Přesto jsem
si vzal taxíka a jel směrem k Pleasant Point, kde se podle mapy
mělo místo nacházet. Začalo hustě pršet, ale jen krátce. Nicméně
všude bylo mokro. Na farmě vlastníka nikdo nebyl a protože už
bylo odpoledne, vyrazil jsem na vlastní pěst směrem k velkým
kamenům. Cesta to však nebyla jednoduchá. Pozemky byly
oploceny elektrickými dráty, takže jsem dostal nejednu ránu při
přelézání. Pocit, že se nacházím na soukromých pozemcích, nebyl
příjemný. Byla to však pro mne jediná možnost vidět kresby.
Ostatně poutník by měl být doma všude neexistují pro něj
hranice. Pokračoval jsem tedy i nyní bez zastavení. Jen aby tu
nebyli hlídací psi, přemýšlím nahlas. V dálce jsem ale zaslechl
štěkot. Sehnu se kzemi a ani nedýchám, naštěstí si mne nevšimli.
Psi se ztratili a pokračuji vchůzi. Krajina se vlnila jako obrovská
drapérie. Najednou terén stoupá a na jeho vrcholku spatřuji
obrovské balvany. Přicházím blíž a mám velkou radost. O čem jsem
snil uvidět je právě přede mnou! Za zamknutou železnou mříží jsou
na skále stylizované lidské a zvířecí postavy v dynamických
pozicích. Detailně studuji každou kresbu a přemýšlím nad dnešním
dobrodružným dnem. Jsem tu jen a ty skály. Nikde nikdo. Začíná
se stmívat a já jsem se rozhodl, že strávím noc na tomto magickém
místě. Večer opět začalo krátce pršet. zahalený do spacího pytle
jako mumie naslouchám zvláštním zvukům noci. Najednou se ke
mně blížilo nějaké zře. Asi kůň nebo jelen. Hrozně jsem se vyděsil.
Zakřičím na ten blížící se stín! Zastaví se to a po chvilce prchá.
Snažím se usnout, ale je mi zima. Na skálu přilétá dravý pták. Podle
velikosti to mohl být orel. Mezi skalami, kde jsem ležel, profukoval
silný vítr. Měsíc se schoval za mrak a byla úplná tma. Konečně se
rozednívá, loučím se s tímto posvátným místem a vycházím za
rozbřesku. Čeká mne totiž „trnitá cesta“ zpět. Na elektrické oplocení
se netěším. Někdo mi může říct „máš toto za potřebí?“ a vždy
odpovídám bez přemýšlení „mám!“. Tak teď se poutníku trap, když
jsi chtěl vidět kresby. Konečně opouštím soukromý areál a jsem
opět volný. Nacházím se v místech, kde není zavedena běž
infrastruktura. A bych měl dorazit odpoledne zpět do Timaru,
protože musím stihnout spoj do Dunedinu. Jdu pěšky silnicí na jih.
8
Autobuso zastávka stojí opodál. Bus však jezdí jednou denně a
v neděli (což zrovna byla) nejezdí vůbec. Pokračuji v chůzi a
každým krokem přemýšlím nad včerejšími kresbami. Asi po deseti
kilometrech přichází únava. Usedám na cestu před rozdělenými
cestami. Na druhé straně je farma svelkým množstvím krav. Mapa
říká, že pokud zabočím, může být cíl blíž. Odbočuji a jdu do
neznámé krajiny téměř bez civilizace. Po několika dalších
kilometrech vím, že pro mne již není cesty zpět. Ten den slunce
pálilo a po dešti ani památky. Konečně přicházím kmístu, odkud
vidím menší vesnici. Jeden dům jako druhý. Všude ale ticho a
prázdno. Projdu osídlením a mám štěstí! Na konci vesnice je
benzínová pumpa a mají otevřeno. Čas odjezdu autobusu zTimaru
se blížil, proto volám taxi. Jsem nazpátek a poslední. Dveře
autobusu se ihned za mnou zavírají. Čeká mne nejjižněji
navštívené místo na Zemi – Dunedin.
VIII. Dunedin – jediné hnízdiště albatrosů na Zemi
Dunedin se nachází 190 km jižně od Timaru na jihovýchodním
pobřeží Jižního ostrova. Autobus jel celou cestu po pobřeží, takže
byl krásný výhled na moře. Najednou se autobus zastavil a všichni
cestující vystoupili ven. Ihned jsem pochopil. Přímo pod námi na
pláži dováděli lachtani. Byl to úžasný pohled. Jejich lesklá černá
těla splývala s tmavými řasami v absolutně čistém moři. Někteří
skákali po kamenech a nás si vůbec nevšímali. Byli zaneprázdněni
sami sebou v posledním ráji na Zemi. Řidič přerušuje naše
pozorování a pokračujeme dále na jih. Do Dunedinu přijíždíme
pozdě večer. Všichni, jak je všude zvykem, mají další odvoz, čekají
na ně známí nebo rodiny, jen na mně nečeká nikdo. Ale vtom je ta
krása svobody. Ta neplánovanost, řešení situací postupně, jak
přicházejí, ta volnost… vítr vane z Antarktidy. Nacházím se na
nejjižnějším místě, kam jsem došel. Království největšího ptáka na
Zemi – albatrosa. Albatros má vůbec zvláštní poslání. Každý rok
obletí celou zeměkouli mezi Antarktidou a jižními kontinenty a
hnízdí pouze vDunedinu. Nicméně je noc a musím řešit, kde složit
hlavu. Procházím nočním městem, míjím nádraž muzeum a
pokračuji do centra, kde v parku je monumentální katedrála.
9
Spletitá ť uliček mne zavede do osmihranného centra města, kde
se nacházejí bary. Ale i ty se pomalu zavírají. Hotel již nehledám.
Následuji cestu poutníka, proto se musím spokojit se situací, jaká
je. Pokračuji vchůzi a nacházím se asi vprůmyslové zóně, protože
vidím jen vysoké pozinkované ploty a nahoře navíc elektrická
ochrana. Zastavuji se pod mostem. Je však železnič a koleje jsou
mi přímo nad hlavou. Vracím se zpět k nádraží. Cestou míjím
ragbyo hřiště a únavou uléhám na hrací plochu za stříhaný živý
plot. Ráno nastala trapná situace. Konalo se ragbyoutkání a
jsem bivakoval přímo na hřišti. Rychle jsem se sbalil a zmizel.
Ospravedlňovat se či vysvětlovat, co tam hledám, nemělo smysl.
Dunedin je poměrné vybavené město. Pořídil jsem si zde kameru,
abych zdokumentoval let albatrosů. Samotné hnízdiště se nachází
na poloostrově Otago za městem vRoyal Albatros Centre, kde jsou
prohlídky s průvodcem. Autobus na poloostrov odjíž nedaleko
supermarketu. Tam totiž tradičně řeším stravování. Autobus
mnoho zastávek. Ta poslední však končí v ráji albatrosů. Za
poměrně vysoké vstupné jsem s malou skupinkou mohl navštívit
vědecké a pozorovací pracoviště, jejichž budovy se nacházejí
přímo uprostřed hnízdiště. Velkými okny vidíte létající, přistávající,
chodící nebo hnízdící ptáky. Ve vzduchu obři, na zemi velikosti
husy. Tělo albatrosa je poměrně krátké, když však roztáhne
důmyslně poskládaná křídla, promě se rázem v letadlo. Jeho přes
tři metry dlouhá křídla se ve vzduchu téměř nehýbou. Pták pouze
přizpůsobuje křídla směru a síle větru. Pozorování albatrosů ptáků
mne inspirovalo natolik, že zde vznikla myšlenka vytvořit
Antarktický a Arktický monument. Nedaleko centra albatrosů se
totiž nacházelo místo, kde se zdržují žlutoocí tučňáci. Zčasových
důvodů jsem ale toto místo nenavštívil. Loučím se s tímto
inspirativním místem a pokračuji nejbližším spojem do
Queenstownu – mekky adrenalinových sportů.
IX. Zastávka vQueenstownu
Ne že bych byl fanoušek adrenalinových sportů, ale jako poutník
bych měl toto místo posoudit nezávisle. Po dlouhé a klikaté cestě
autobusem zDunedinu přijíždím do Queenstownu, vzdáleném 290
10
km severozápadním směrem. Město samotné leží pod působivou
panoramou Jižních Alp, jejichž zasněžené vrcholky jsou večer
nasvětleny. Toto, pro mne nesourodé turistické místo, je plné
sportovních a oddechových aktivit. však tradičně jako všude
jinde se spíše zajímám o to, vkterém křoví mohu večer hlavu složit.
Někdy si připadám, že tento způsob nahlížení na svět je podobný
lozoi bezdomovců. V rušném dni jsem shlédl hlavní turistické
atrakce. Podnikl jsem výjezd lanovkou na nejvyšší bod města.
Výhled ztohoto místa byl fantastický; nedozírné roviny a na druhé
straně ostré obrysy pohoří Jižních Alp a nad tím vším se na stožáru
vlnila novozélandská vlajka. Po návratu dozákladního tábora“
lanovky jsem zbytek kopce sešel mezi sportovně naladěnými
turisty sjíždějící kopec na umělých bobových drahách. Ani mne
nenapadlo podobně skotačit. Scházel jsem pomalu a zamyšleně a
okolní ruch jsem vnímal jako inspirativní kulisu. Zde mne napadla
konkrétnější podoba a umístě monumentu albatrosa. Skokanské
můstky lyžařů mají přece svou dynamickou architekturu. A lyžař,
který se odráží zmůstku, to je přesně ten moment, který bych chtěl
zpodobnit jako poctu k tomuto královskému okřídlenci
(albatrosovi). A umístil bych ho na nejjižnějším místě na Zemi na
Ohňové zemi vJižAmerice. Právě tam totiž albatrosi každoročně
prolétají. Přesně na druhé straně zeměkoule, v Beringově průlivu,
chci zbudovat protilehlý monument věnovaný ledním medvědům.
Den byl u konce a začalo se stmívat. Dole ve městě bujel přirozený
ruch a za ním už svítila do tmy nasvětlená kulisa hor. Sedím na
lavičce a pozoruji hvězdy na obloze, znichž jedna za chvíli zhasne.
Vrcholek hory totiž, kde jsem byl ve dne, se proměnil vjednolitou
svítící hvězdu. Všechna světla restaurace a stanice lanovky splynula.
Zdalipak je to podobné i na nebeských hvězdách. Mikrosvět
jedné hvězdy po půlnoci zhasl a hledal jenom malé místo, kde
bych nerušeně usnul. Všude vokolí však bylo rušno. Scházím přes
potok do méně osvětleného lesního porostu a nacházím se ve tmě.
Mírný sklon terénu nebyl překážkou, protože únava byla silnější.
Rozkládám karimatku a pomalu usínám. Okolní zvuky vlese však
působily rušivě. Najednou se odněkud ke mně blížil asi velký pes.
Vyskakuji ze spacího pytle, abych ho zahnal, on odběhl, ale ne
daleko. Tu noc jsem opět nespal.
11
X. Hokitika a návštěva Roryho
Ráno vyčerpán usedám do autobusu, který mne přemísťuje
severním směrem na severozápadní pobřeží Jižního ostrova
v Tasmánském moři. Hokitika je vzdálená 500 km od
Queenstownu. VHokitice se mohu zdržet pouze jediný den. Čeká
mne zde Rory, sochař z newplymoutského sympozia. Pochází
z Irska a usadil se zde před několika lety. V Hokitice se vítáme,
projíždíme spolu městem a navštěvujeme několik galer.
VHokitice totiž je bohatá tradice řezeb zjadeitu a nefritu, která se
tu nalézají. Přesunujeme se do jeho sídla. Když jsem se ho na
sympoziu zeptal, proč se usadil na Novém Zélandu, okamžitě
odpověděl: „Polož mi tuto otázku, až uvidíš moji zahradu“. A
skutečně. Místo, kde Rory sídlí, je opravdu jako vystřiženo
z pohádky. Na lesní cestě za městem malý dřevěný patník
splechovou značkou označuje, že zde bydlí Rory s rodinou. Jeho
zahrada spíše vypadá jako les, za kterým zahý mohutné rameno
řeky, v němž se odráží rozsáhlé panorama pohoří Jižních Alp. Rory
totiž je zarytý environmentalista (ekologický aktivista). Ještě
v Německu, odkud je jeho žena, byl spolu s dalšími aktivními
odpůrci ukládání jaderného odpadu. I on si zabetonovával nohy do
sudů stojících na cestě, aby alespoň pozdržel kamiony snákladem.
Německou vládu stojí zdržení způsobené těmito mladými lidmi
nemalé prostředky. Ale zde vHokitice prý komerč kácení stromů
nebo průmyslové aktivity jsou střeženy místními obyvateli, kteří
tlačí vládu, aby nedevastovala životní prostředí. Rory tvrdí, že Nový
Zéland je poslední ráj na Zemi. A mu jen dávám za pravdu.
Ukazuje mi okolí města a také dřevě sochy, které vnich vytvořil.
Jeho tvorba vychází z keltských ornamentů, které kombinuje
smaorskými. Vzniká tak dílo které svou dynamikou a opakováním
svých patentů (motivy, které autor užil a opakovaně používá)
navazuje na tradice ze svého domova a na zdejší tradice.
Nechávám mu podrobné geologické mapy Jižního ostrova, které
jsem koupil vChristchurch. Debatujeme dlouho do noci o sochách,
o sympoziích a o Novém Zélandu. Přespávám v jeho zahradním
domku a sním o tučnácích.
12
XI. Loučení s rájem
Ještě za rozbřesku mne Rory odváží na autobus. Linka do Pictonu
opouš Hokitiku už v6 hodin ráno. Rychle se loučíme mezi dveřmi
autobusu. Autobus projíždějící vnitrozemím příčně křižuje severní
část Jižního ostrova. Kopcovitá krajina je protkána průzračnými
řekami a dynamickými vodopády. Již ostrov je stále bohatý i na
původní lesy. Moře bylo ale neklidné. Stejně jako ve Wellingtonu i
zde jsou lokální záplavy. Jdu přímo k domu Johnnyho. I on není
doma, protože ho voda odřízla, když se vracel zPorirua. Přesto se
za dva dny vrací. Jdu mu pomoci vytáhnout z moře kmen
australské borovice, který zde doplul pravděpodobně zTasmánie.
Omlácený povrch červeného dřeva již nyní má svůj příběh. Chce do
něj vložit kus bazaltu (vyvřelá hornina tmavého odstínu tvrdostí
žuly). Oba se shodujeme, jak šílený, ale zároveň krásný život může
mít sochař. Krátce poté, co se lopotíme s kusem dřeva v hustém
dešti a dostáváme ho do jeho ateliéru, mne Johnny odváží na
letiště. „Na shledanou za půl roku vAmerice!“, voláme ještě na sebe
vletištní hale. Na wellingtonském letišti visí na stěnách vodletové
hale kostýmy, které byly použity při natáčení slavného lmu Pán
prstenů. Letadlo několikahodinové zpoždě pro nepříznivé
počasí. Na letišti v Aucklandu na mne čeká Filipe Tohi. Kvůli
zpoždě letadla propásl jsem jeho vernisáž v knihovně
v Aucklandu. Samotná premiérka totiž odhalovala před budovou
jeho novou sochu z nerezi. Stěrače auta marně zápasí s hustým
deštěm. Večerními ulicemi protékají kaluže vody. Budova knihovny
je stále osvětlená a před jako krystal diamantu ří Tohiho dílo.
Důmyslně poskládané trubky zleštěnerezi tvoří kosočtvercový
objekt, který je detailem jednoho z tisíců Tohiho projektů o
nekonečnosti času. Filipe mně převáží do domu své známé, která
pracuje vaucklandském muzeu a vytváří v něm expozice. Loučím
se s Filipem a předávám mu své písemné doporučení pro jeho
účast na changchungském sympoziu v Číně. Jeho tvorba i osoba
mě velmi oslovila. Letadlo do Singapuru mi odlétá na druhý den po
obědě. Ráno se spěšně přesunujeme sTohiho známou do muzea.
Mám tedy sebou opravdu profesionálního průvodce. V Auckland
Museum, jak se ociálně nazývá, je zcela jedineč sbírka
13
maorského umění, ale i umě národů Nové Guiney a všech národů
ostrovů Polynésie a Mikronésie. Vystavené předměty dokazují
tvůrčí bohatost a kulturní poselství umě přírodních národů pro
naši i budoucí generace.
Výstava Amazonia a Taranaki vLašské galerii vSedlištích
Stalo se již tradicí, že vždy po svém návratu ze světa uspořádám
za pomoci mých přátel výstavu doma, vSedlištích, vLašské galerii.
Nejinak tomu bylo i po mém návratu z Nového Zélandu. Výstavu
zahájil významný český fotograf profesor Jindřich Štreit. Byly zde
vystaveny nejen velkoploš fotograe mých soch Amazonia
vBrazílii a Baba ve větru na Novém Zélandu, ale i fotograe, knihy,
pohlednice, katalogy a originální artefakty, mušle, kamínky a
semena či listy stromů z různých míst, které jsem navštívil vobou
exotických zemích. Pro všechny artefakty a rostlinné části jsem
vyrobil skleněné vitríny. Výstavní prostory galerie doplnila tehdy
zatemně místnost, kde jsem nainstaloval kompozici „snícího
poutníka v Amazonii“. V této místnosti byla pověšena pravá
indiánská houpací ť hammock (visuté houpací lůžko) a po
stěnách zobrazeny skalní kresby z Amazonie. Ultraalové světlo
dodalo instalaci zvláštní atmosféru. Součástí výstavy bylo i
promítání dokumentů vsedlišťském kině, které jsem natočil vobou
zemích. Na vernisáž a na promítání se přišlo podívat 200
návštěvníků.
Gaia a realizace zahrady vPraze – Zbraslavi
Po návratu z Nového Zélandu a po úspěš výstavě v Lašské
galerii jsem zůstal několik měsíců v České republice. Realizoval
jsem totiž vPraze na Zbraslavi velký projekt. Jednalo se o zahradu,
obelisk a fontánu. Vtéto kompozici jsem použil zásady Feng-šuej,
kterými se zabývám. Vzhledem krůzným dodavatelům musel jsem
koordinovat celou stavbu tak, aby jednotlivé části projektu mohly
být zrealizovány, mimo jiné i žulový obelisk vyrobený převážně
strojně. U fontány tomu bylo ale jinak. Celou sochu jsem prakticky
zhotovil sám s pomocí asistentů. Věhlasná bohyně Gaia matka
14
Země - zosobňuje naši planetu jako živý organismus. V této
skulptuře je jak koloběh vpřírodě, bezčasovost a monumentalita,
tak pocta starým civilizacím. Sedící ženská gura s výrazným
obličejem vztahuje své dlaně před sebe. V náručí se snaží udržet
vodu, která však přetéká přes paže všemi směry. Vhladině vody
zírá na zrcadlící se oblohu. V tomto díle je zašifrováno poselství,
které se týká Země a nás samotných. Tato skulptura vysekaná
z mrákotínské žuly je instalována uvnitř zahrady Patium na
mozaikové desce, jejíž součástí je obelisk. Obelisk stejně jako socha
Gaia jsou orientovány na hvězdu Polárku. V mozaikové dlažbě je
zpodobena dvojitá spirálovitá šroubovice, jejíž střed je samotná
Gaia. Socha je zároveň fontánou a ve večerních hodinách je
osvětlená. Práce na soše začaly přímo vžulovém lomu vMrákotíně.
Vylomený blok byl kolosální. 27 kubíků hmoty sváhou 80 tun! Bylo
jasné, že tímto kolosem nebude možno manipulovat. Ze skály
vystřelený blok dopadl přímo do uměle vytvořeného jezírka vody,
vněmž zcela zmizel. Bylo nutno nejdřív vodu odčerpat, abych se
vůbec kbloku dostal. Ktéto práci jsem měl kdispozici pomocníky
z kysuckého Slovenska. Také oni netušili, jaká nás čeká dřina
v příštích několika měsících. Nicméně práce byly začaty. Po
odčerpání vody se před námi objevila skuteč hora kamene,
v němž lidské měřítko se ztrácelo. Krychle o straně 3 metry! Bylo
nutné dokoupit potřebné nástroje: žebřík, vrtačku, kompresor,
sbíječky, diamantové kotouče, úhlové brusky, různé druhy sekáčů
ztvrdokovu. Seznam každým dnem jen stoupal, protože samotné
opracování tohoto druhu žuly bylo velmi pracné, o rozměrech ani
nemluvě. Odvrtáním nejdříve horní strany krychle jsem se zbavil
přebyteč hmoty a utvořil tak podobu válce. Na zaoblenou
plochu jsem nakreslil základní přední siluetu postavy Gaia, kterou
jsem podobným způsobem odvrtal a osekal. Totéž jsem učinil i
zbočstrany. Kamenný blok tímto způsobem ztratil přes polovinu
váhy. Stále však se s ním nedalo pohnout. Začaly práce se
zaoblováním stále hranatého tvaru až hmotnost klesla pod třicet
tun. Speciální dopravou jsem přemístil kámen do Ruzyně přímo za
letiště. Práce byly totiž natolik hluč a prašné, že jsem si nemohl
dovolit pracovat vblízkosti žádného obydlí. Letiště se mi jevilo pro
tuto situaci ideální. A také pokud bych potřeboval práce přerušit a
15
odletět jinam, stačilo se oprášit, vzít sebou nástroje a nasednout do
letadla (což se také později stalo). Vzhledem ktomu, že práce na
tomto kvádru byly opravdu nekoneč (mimo toho jsem ještě
pracoval na spodní části sochy, polokulovitém tvaru z růžové
španělské žuly) a čas odletu do Ameriky se blížil, nasadil jsem práce
nonstop, tedy i vnoci. Měl jsem tři pomocníky ve dne a tři v noci.
Samotní pomocníci byli chlapi jako hory a horníci. Řekli mi že ani
v dole není taková dřina jako na soše. Dva z nich práce
zanechali a odjeli. Byl to velký fyzický a psychický nápor. osobně
jsem pracoval s nimi, a to jak ve dne, tak i v noci. Už ani jsem
nerozlišoval, vkteré části dne pracuji a vkteré odpočívám. Zalehl
jsem přímo vyčerpáním do stanu se sluchátky na uších, abych
alespoň chvíli si odpočinul. Těsně před odletem do Ameriky jsem
práce zanechal. Tam mne totiž čekala další socha pro realizaci. Je
také nutné jednu sochu opustit a pracovat na jiné, protože vám
dochází inspirace. Po návratu tuto inspiraci získáte a opět můžete
pokračovat vdíle.
Mír – monument pro Ground Zero vNew Yorku
I. Přílet do New Yorku
Celá záležitost byla spojena s konáním mezinárodního
sochařského sympozia v americkém státě Maine, ve městě
Damariscotta, kam jsem byl vybrán. Po příchodu na americkou
ambasádu vPraze jsem konzulovi představil svou dosavadní práci
ve světě a sdělil mu, že hodlám vytvořit sochu pro New York.
Nejdřív mi nevěřil, ale po shlédnutí fotograí mých realizací a
přečtení zvacího dopisu ze sympozia jsem ho přesvědčil. Dostal
jsem vízum na 10 let. Po zkušenostech se sochou Gaia jsem vzal
sebou opravdu dostatek řadí. Celkově toho bylo přes 80 kilo.
Musím přece v Americe zanechat velký monument. A když
monument, tak vNew Yorku. Již na ruzyňském letišti jsem působil
podezřele. batohy naplně ocelovými sekáči nebudily u
letištní kontroly důvěřivost. Ihned jsem byl podroben osobní
prohlídce. Jistě si dovedete představit pohledy lidí, kteří měli letět
se mnou po New Yorském teroristickém útoku. Byl jsem však
16
klidný, protože do Ameriky, stejně jako všude jinde, jsem šel jen
s dobrými úmysly. Ještě zaprášené sbíječky, sekáče a vrtačky ze
sochy Gaia jsem postupně pokládal na vyblýskanou podlahu
nového letiště. Předložil jsem letištní hlídce dokument, že letím na
sochařské sympozium a fotograe již zrealizovaných soch.
Pochopili, že nejsem žádný turista nebo obchodník ale poutník -
sochař. Přesto, že se asi s touto situací ještě nesetkali, přijali mne
kletu. Přistání vNew Yorku mělo podobný scénář. Konečně jsem
našel jedinou úschovnu zavazadel. Za jeden den chtěli po mně
nekřesťanských 40 dolarů. Neměl jsem však jinou možnost. Beru si
jen fotoaparát a pas. Jeden muž na letišti jakmile slyší, že jsem
Čech, mi povídá:Vaši fotbalisti vyhráli“. Odpovídám mu: „Jsem
sochař, fotbal mne nezajímá“. Nacházím autobus, který jede do
centra města. Tam, kam se blížíme, je opravdový ruch. Ulice jsou
zaplně žlutými taxíky, automobily vytvářejí vširokých ulicích
dopravní zácpy, po chodnících korzují lidé snad všech národností
světa. A nad tím vším nedohledné vertikály mrakodrapů jako
dlouhé tyče končící v oblacích. To Hongkong byl mnohem
impozantnější, vzpomínám na svů j pobyt vČíně. Autobus
zastavuje, jsem v centru New Yorku. Po chvíli přicházím na další
autobusové nádraží, abych si koupil jízdenku na spoj do Portlandu.
Na moji otázku, jestli zde mají úschovnu zavazadel, zaměstnanec
udiveně odpoví, že v Americe úschovny neexistují. Údiv byl
samozřejmě i na straně. Tak toto rozhodně není místo pro
poutníka! Používají se zde pouze taxíky a přespá v hotelech.
Nedá se nic dělat, kupuji lístek na zítřejší ranní spoj. Mám přesně 15
hodin na to, abych prošel New York, uviděl Ground Zero, vrátil se
na letiště pro řadí a stihnul autobus do Portlandu. Vyrážím do
ulic. Stmívá se a zcela vyčerpán přicházím na Times Square.
Reklamy a ruch všude okolo dělají znoci den. Množství obchodů a
barů je otevřených, taxíky mají napilno. Usedám na chodník. Za
chvíli přede mnou přijíž štáb televize a snad natáčejí zde lm
nebo jen zpravodajství? Nevím, usínám vyčerpáním na chodníku.
Probouzím se po chvíli. Ruch na Times Square utichl. Jen svítící
reklamy opakovaly do tmy svoji každodenní show. Pokračuji ve své
noč pouti k místu, které otřáslo světem. Ground Zero na
Manhattanu se od doby svého vzniku pyšnilo tak zvanými
17
„Dvojčaty, které byly také nejvyššími budovami města a se Sochou
svobody tvořily hlavní symbol New Yorku. Teroristické útoky vří
2001 však proměnily toto místo vpustinu. Jen hluboká hrozivá díra
zůstala po mrakodrapech. Přes tři tisíce lidí zde zahynulo. Přicházím
na místo za rozbřesku. Ve městě již začíná čilý ruch. Ohrazená
plocha, vž probíhá stavba nového obchodního centra, je poseta
informacemi o historii tohoto místa a také o jejím smutném konci.
Obcházím plochu dokola a hledám příhodné místo pro svou novou
sochu. Při fotografování jsem upozorněn jedním chodcem, abych si
dával pozor, že mohu být zatčen policií. Zanechávám toto místo
vpoklidu. Čas mého odjezdu se blíží. Metro mne převáží na letištní
autobus. Při návratu zpět do města cítím každým krokem, že
jakýkoli pohyb smým řadím bude problematický. Pouhé přejítí
ruš ulice nebylo jednoduché. Ale taxíka jsem si zkrátka nemohl
dovolit. Hodina odjezdu busu se nemilosrdně blížila. Složitě běžím
do stanice a po eskalátorech do podzemí. Autobus již byl připraven
kodjezdu. Řidič ale nesouhlasí, abych zavazadlo převážel. Za další
příplatek nakonec svolí. Tak se opět autobus stává mým tradičním
útočištěm k odpočinku. Portland je vzdálen přes 600 kilometrů.
Probouzím se, když bus křižuje Boston, město velmi podobné New
Yorku.
II. Maine – místo konání sympozia
Do Portlandu autobus přijíž za tmy. Volám Jessemu, který po
hodině přijíždí. Spolu s ním je i Johnny Turner moji přátelé
zNového Zélandu. Ani mi nevěří, že jsem přečkal noc vNew Yorku
bez úhony. Míjíme lesní a zemědělskou krajinu. Stát Maine totiž je
jedním zmála států USA, kde zemědělské zvyky z minulosti stále
přetrvávají. Bylo to také první a nejbližší místo, kde přijížděli
kolonizátoři z Anglie. Zajíždíme do hlubokého jehličnatého lesa,
kde Jesse žije a kde je také první část konání sochařského
sympozia.
Jeho lesní usedlost již žije sympoziem. Otec Jesseho žil léta
v Japonsku, postavil dům, který zčásti neskrý japonské vlivy.
Profesor sochařství Katsumi Ida mne vítá u vchodu. Nedávno
přiletěl zdalekého Japonska. Spolu sJohnnym Turnerem přiletěl i
18
další protinožec z Nového Zélandu, Barry, maorský sochař, také
jeho znám z newplymoutského sympozia. Mladší výtvarnice
korejského původu z New Yorku přijela autem pár hodin přede
mnou. Kdybych to tušil, mohli jsme jet spolu. Když ráno, po
japonské snídani, vybaluji své řadí, všichni souhlasně oceňují
jeho kvalitu. Růžovou menší sbíječku si Katsumi dokonce tak
oblíbil, že jsem mu ji později koupil a zaslal z Prahy. V lese, kde
Jesse žije, je kromě hustých jehličnatých stromů také menší
naleziště bazaltu a žuly (bazalt tvrdá hlubinná vyvřelina tmavého
odstínu). Každému sochaři
nabídl různé druhy kamene
pro tvorbu. Já, jenž jsem si
usmyslel, ž e v y t v o ř í m
monument pro Ground Zero,
jsem se nemohl spokojit ani
s jedním. Byly malýc h
rozměrů. Koupil jsem od
Jesseho blok místní bílé žuly
ležící v křovinaté dolině. Byl
přes osm stop dlouhý (stopa,
míra používající se v USA je
shodná s délkou 30,48 cm).
Právě vněm jsem totiž zhlédl
budoucí zvlněnou ženskou
postavu. Když pomocí jeřábu
dosedla pětitunová masa
kamene na pracovní místo,
mé vzpomínky na dosud
nedokončenou sochu Gaia
byly stále živé. Tento kámen
byl bělejší a světšími zrny než
u mrákotínské žuly. Nakreslil
jsem na něj základní zvlněnou
siluetu postavy. Odpoledne
jsme jeli nakoupit potřebné
elektrické řadí. V Americe
totiž se ani vzduchové a ani
19
Mír, Damariscotta, USA, žula, 2004
elektrické přípojky neshodovaly s evropskými. Elektřina zde je
navíc jen 110 voltů proti světovému standartu. Odjíždíme také
navštívit nedaleký lom červené žuly. Stát Maine a sousední
Massachusetts jsou významnými nalezišti žuly a slouží pro potřeby
celých Spojených států. Velké kamenné bloky temně růžového
odstínu již ležely u vstupu do lomu. Vytahuji jízdenku
z newyorského metra, na jehož druhou stranu jsem nakreslil
siluetu pěti gur pro Ground Zero symbolizující pět světadílů. Vtu
chvíli mne napadlo, že newyorský monument může být složen
nejen z několika postav, kaž v jiném postoji, ale také kaž
z jiného kamene. Materiál pro jednu z nich již mám, přemýšlím
nahlas, je bílá, evropská. Ale já jsem nyní vAmerice. Nemohu přece
zapomenout na původní obyvatele Ameriky Indiány. Mé
vzpomínky z dětství, kdy jsme si v sedlišťských lesích hrávali na
severoamerické Indiány, jsou stále živé. Temně rudé kameny se
třpytily vpoledním slunci a mně bylo jasné, že se zde určitě vrátím
vytvořit druhou guru symbolizující asijskou a americkou rasu.
Nyní již jen zbý najít kámen černý. Pět týdnů ale není pro
vytvoření jedné sochy dlouhá doba. Vracím se tedy krozdělanému
bloku a opracovávám i boč části. nástroje dovezené zEvropy
nepracují přes noc jak je obvyklé, ale večer se zastaví. Totiž přes
noc, jak je bezprostředně po západu slunce je v Americe
nekoneč množství komárů a ne ledajakých. Ne líných jako na
Novém Zélandu, kdy vás píseč mušky za chůze sotva doženou.
Moskyti v Americe jsou skutečným problémem. A jsou rychlí,
jakmile dosednou na kůži, ihned pijí krev. Když se jednoho zbavíte,
dalších pět dosedne na stejné místo. Po náročném dni již ani
nezbývaly síly pracovat večer. Tvoříme společně v malé skupince,
každý na svém projektu. Asi po deseti dnech se všichni i snašimi
díly přesouváme do města Damariscotta, do areálu Round Top, do
výtvarného centra. Tam totiž začíná opravdové sympozium. Don
Meserve, kterého také znám znewplymoutského sympozia, se na
nás při setkání jen radostně zubil. Sochařů najednou zde bylo
okolo dvaceti včetně i těch, kteří se přihlásili do kurzu
kamenořezby. Zahájení sympozia proběhlo pod velkým vojenským
stanem. Ubytování jsme měli v automobilových přívěsech
uzpůsobených jako bytové jednotky. Sympozium bylo doplněno
20
také našimi přednáškami a koncerty v nedaleké dřevě hale.
V Americe totiž je zvykem stavět budovy převážně ze dřeva.
Některé dny jsme také byli pozváni do různých rezidencí těch, kteří
zejména sympozium organizovali. Na nedalekém mořském pobřeží
je postaven historický maják ještě za koloniálních dob. Při zpáteč
cestě, vzátoce plachetnic, jsme si pochutnali na lobsterech (velcí
mořš raci žijící vseverních mořích). Dny ubíhaly a sympozium se
blížilo ke konci. Menší díla některých autorů byla prodána
zájemcům. Po instalaci svého díla na vyšší kamenný podstavec
jsem pochopil, jak je také důležité, jakým způsobem dílo
nainstaluji. Celková výška díla byla téměř 12 stop. Expresivní,
vinoucí se systém drapérií, byl podobný mým předchozím sochám.
Ženská gura měla i realistický portrét smutné ženy, jejíž pohled
směřoval k nebesům. Zkříže ruce na hrudi symbolicky
podtrhávaly moment žalu. Pouze obličej ženy je vyleštěn, ostatní
části sochy jsou na povrchu matné. Sympozium skončilo, všichni se
vrátili do svých domovů. Pouze ještě týden pokračuji spracemi
na své soše. Ještě se domů nevracím. Odlétám navštívit Chicago,
žije tam můj starší bratr.
III. Chicago – město umě
Letiště vChicagu je rozsáhlé. Naznačuje, že toto americké město
je nejen moderní a veliké, ale také poukazuje na spojitost města se
současným výtvarným uměním. Můj bratr, který se před lety
rozhodl žít vAmerice, přijel pro mne na letiště. Vítáme se po letech
a odjíždíme na okraj města, kde žije. Stejně jako v New Yorku i
vChicagu jsou mrakodrapy. Zdály se mi však mnohem přirozenější.
Okolní čtvrtě města jsou již složeny z menších rodinných domů
postavených těstě vedle sebe jako obrovská skládačka. Jedeme
polskou čtvrtí, která má v Chicagu významné místo. Jako kaž
světové velkoměsto má i Chicago čínskou čtvrt. Jsme na místě.
Třípatrový činžovní dům s velkými a prostornými byty. Vítám se i
s jeho paní, která je původem z Polska. Do centra města spojuje
tuto čtvrť městský vlak s nablýskanými vagóny z nerezi. Protože
bratr spaní přes den pracují, využiji svůj třídenní pobyt zejména k
prohlídce města. Městské centrum se pyš mimo působivých
21
mrakodrapů také bohatou sbírkou veřejných soch. Kromě
klasických pomníků jsou zde k vidě také Pablo Picasso a
Alexander Calder, jejichž monumentální ocelové plastiky svou
velikostí vhodně doplňují okolní budovy. Nemohu se nezmínit o
skulptuře Jeana Dubueta ze syntetických materiálů a samozřejmě
dnes již klasika, mého oblíbence, Henryho Moora, jehož bronzová
plastika zdobí jeden městský park. Uprostřed Chicaga vyrostl nový
„Millenium Park“ zbudovaný, jak znázvu vyplývá, vyrostl k přelomu
tisíciletí. Rozlehlá plocha, ohraničená ze všech stran mrakodrapy, je
různorodě pojata. Velký podíl je věnován zeleni. Nepřehlédnutelné
jsou zde dvě pozoruhodná umělecká díla. Jedno z nich je
monumentální amorfní plastika „Mrak“ zleště nerezi anglického
umělce Anishe Kapoora. Asi 10 metrů vysoká zrcadlící se hmota
působí z dálky jako výtvor mimozemské civilizace. To
nejzajímavější se však nalézá uvnitř plastiky. Jakousi průrvou,
kterou se volně procházet, se dostanete do nitra plastiky.
Zrcadlící vnitř prostor vás ohromí svými nekonečnými odrazy
vašeho vidění.
Druhá „věc, jakási fontána a veřejná sprcha zároveň, se nalézá
nedaleko nerezového mraku. Ve dvou vysokých skleněných
hranolech umístěných naproti sobě se promítají různé obličeje lidí
všech ras. V jednom okamžiku oba obličeje naproti sobě mírně
otevřou ústa a znich vytryskne mohutný proud vody po dobu asi
deseti vteřin. Toho samozřejmě nejvíce využívají děti a rázem se
celý tento prostor promě v koupaliště. Působivý je zejména
večerní pohled. Aby můj postřeh na veřejné plastiky vChicagu byl
ucelený, pokračuji za Millenium Park, kde se nalézá kolosální
bronzo fontána. Desítky trysek z lidských a zřecích postav
doplňují ve fontáně plovoucí divoké kachny a také holubi.
Návštěva bratrovy rodiny v Chicagu trvala krátce, přesto jsem si
z tohoto města odnesl spoustu inspirací. Můj pobyt v Americe
končí – vracím se zpět do Prahy dokončit sochu Gaia.
Doslov
22
23
Gaia, Praha Zbraslav, Česká republika, žula, 2004
Knížku Poutník vydal Emil Adamec u příležitosti odhalení jeho sochy Poutník
na kopci Baba, Bezručově vyhlídce, ke 140. výročí narození a 50. výročí úmrtí
Petra Bezruče. Současně vypovídá o Adamcově dobrodružném putování
neznámými světy, vytvořených monumentech a návratech do Sedlišť. V
Poutníkovi se také podě o své “putování” od dětství v Sedlištích po další
místa jako je Bruntál, Plesná, Ostrava.
Emil Adamec jako poutník není chodec ani pocestný, ale neobyčejně
vnímavý pozorovatel. Mezi dnem a nocí není u něho rozdíl. Alespoň pro
cestování. Jak je to s tvorbou, najdeme I na to odpoveď. Hledání noclehu s
pohledem na město v noci, přes den pak do světla promítnuté noční vidění.
Jeho vyprávě je tak plynulé, že nám z něho uniká udání konkrétního data.
A t ak j en om s le duj em e, že “společně se vydali, pokračovali jsme”,
“následovala cesta, “blížíme se, “přijíždíme zrána, “seznamujeme se s lidmi”,
den byl u konce”, “letecká linka mne přepravila, odjíždíme. To však vůbec
nevadí, protože je v nich skrytá místní určitost, kaž spojení vazbu na
konkrétní místo a čas.
Víc než 10 částí zhruba čtyř desítek kapitol Poutníka v titulu Baba. To je
symbol blízkého rodného místa, kterého si autor neobyčejně váží. Okolo
Poutníka na Bezručové vyhlídce se roztáčí Adamcovo dílo a kopec Baba je pro
něho znakem. Bezručovu vyhlídku nebo kopec Baba jako znamení Sedlišť
nosí sebou ať je teprve na kraji světa, v Oščadnici, nebo velmi daleko, třeba na
Novém Zélandu. Oceně Bezručovy vyhlídky je od Emila Adamce zasloužené
a obdivuhodné.
Ozve se u něho studium Slezských písní, které vzal sebou na cesty. I když
báseň Na pěkné vyhlídce není ve Slezských písních.
Poutník, to je čtivost a mnoho vzpomínek s podtextem obdivu k plnému se
odevzdání pro popisované situace.
Báseň Na pěkné vyhlídce
Poutníče milý z doliny,
zde zůstaň chvíli stát:
Pohlédni vzhůru z výšiny,
nestyď se zadumat.
Poutníče milý z doliny,
pokloň se, zůstaň stát:
pozdravuj krásné Beskydy,
hleď vše obdivovat
V Sedlištích 27. 10. 2012
PhDr. Josef Bartoň
24
25
Vyšlo za podpory Statutárního města
Frýdek - Místek a města Frýdlant nad Ostravicí
Tisk: Tiskárna Kleinwächter
ISBN: 978-80-87584-25-5
Literární klub Petra Bezruče
Frýdek - Místek
kolektivní člen Obce spisovatelů Praha
Almanach 2012
Ilustrace: Emil Adamec
Nový Zéland, Česká republika, Spojené státy americké
POUTNÍK
Emil Adamec