CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
RECENZE
RADEK
SUCHÁNEK
Èeská
architektura
2021-2022,
renka
Formát
architektonické
ročenky
zanedlouho
osla
čtvrtstoletí.
1
Výběru
toho
nej
lepšího,
co
se
v
české
2
architektuře
odehrálo
v
letech
2021
a
2022,
se
v
nej
novější
ročence
zhostil
architekt
Ondřej
Chybík
3
z
dnes
již
věhlas
-
ného
studia
CHYBIK
+
KRISTOF.
4
Patří
k
mladší
generaci
architektů,
jejichž
studijní
i
profesní
zkušenost
je
spojena
nejen
s
čes
-
kým
prostředím,
ale
vpravdě
s
evropským,
a
v
případě
Ondřeje
Chybíka
spíše
se
svě
-
tovým
kontextem.
Absolvent
Fakulty
archi
-
tektury
VUT
v
Brně,
který
ta
studij
zkušenost
s
TU
Graz
v
Rakousku
či
ETH
ve
švýcarském
Zürichu,
přistoupil
k
výbě
-
ru
staveb
z
pozice
etablovaného
účastníka
architektonického
dění
na
české
scéně,
jenž
vznik
současné
architektury
vidí
v
mnoha
ohledech
jako
odraz
společenského
nastave
-
ní,
5
kde
architektura
hraje
důležitou
a
přede
-
vším
viditelnou
roli
6
v
rámci
společenských
procesů.
V
úvodním
rozhovoru vedeném
Adamem
Štěchem
se
autor
zamýšlí
nad
posunem,
7
který
česká
společnost
a
s
i
architektura
v
poslední
dekádě
zaznamenaly.
8
Podle
něj
je
charakterizovatelný
například
skrze
větší
množství
kvalitních
9
veřejných
staveb
nan
-
covaných
z
veřejných
rozpočtů,
10
kde
jejich
vznik
je
klíčově
ovlivněn
kultivovanějším
a
transparentnějším
vztahem
zadavatel
11
-
architekt.
Tento
druh
společné
péče,
která
v
určitých
místech
trvá
již
mnoho
let,
je
oním
optimistickým
vzkazem
o
současné
české
architektuře
a
kultuře
formující
naše
vysta
-
né
prostře.
12
Kontinuita,
vztah
k
stu
13
či
jistý
druh
neokázalosti,
úspornosti
cha
-
rakterizují,
dle
autora
výběru,
14
to
opravdu
kvalitní
15
v
současné
16
architektuře,
vyczející
z
kontextu
místa
a
vztahů,
a
co
více,
často
vznikající
z
dlouhodobé
17
či
permanent
péče.
Uvedená
výpověď,
kterou
architektura
dává
o
naší
společnosti,
představuje
bezpo
-
chyby
to
veskrze
pozitivní
18
a
následování-
hodné.
19
Co
však
v
této
souvislosti
překvapí,
jsou
bílé
skvrny
na
mapě
republiky,
které
ne
-
dokážou
tento
druh
vývoje
české
společnosti
zachytit,
a
to
nikoliv
jen
skrze
architekturu.
Asi
nepřekvapí,
že
máme
na
mysli
pohrani
-
čí
či
území
navaná
„bývalé
Sudety
“,
20
byť
s
výjimkami,
které
ukazují,
že
i
v
těchto
ob
-
lastech
je
možné
kvalitní
architekturu
21
nalézt
a
objevovat
v
nich
ostrovy
pozitivní
deviace
se
širokou
a
rozmanitou
škálou
vztahů,
for
-
mující
naše
vystavěné
prostředí.
Klíč
k
výběru
staveb
si
autor
stanovil
skrze
jistý
druh
vymezení,
kde
jako
zásad
-
se
ukazuje
prvotní
rozhodnutí
zcela
-
leně
ignorovat
typologii
rodinného
bydlení,
22
jež
bylo
v
předchozích
ročnících
hojně
re
-
ektováno.
Ono
zaměře
na
stavby
23
mající
dopad
na
lokální
komunitu
a
vztahy
z
vycházející
v
mnohém
odráží
pohled
na
ce
-
lospolečenskou
roli
architektury,
24
kte
je
bezpochyby
mladší
generací
tvůrců
výrazně
akcentována.
Výběr
představuje
32
staveb,
jež
v
mnohém
zásadně
formují
25
naše
sídla,
ale
také
jsou
v
dialogu
s
krajinou.
26
Výběr
není
determinován
měřítkem
či
typologií,
27
ale
pouze
kvalitou
a
impaktem,
28
který
na
vy
-
stavěné
prostředí,
nebo
spíše
šíře
ji
na
spo
-
lečnost
objekt
má.
Jestliže
se
v
případě
realizovaných
staveb
mluvit
o
pokrytí
velké
části
České
repub
-
liky
s
výjimkami,
o
kterých
byla
řeč
již
dří
-
ve,
tak
z
pohledu
architektonických
studií
či
ateliérů
se
mapa
republiky
jeví
daleko
více
kontrastně.
Dle
tohoto
kritéria
domi
-
nují
architektonické
scéně
Praha
a
Brno,
doplněny
jednotlivými
studii
z
krajských
či
okresních
měst.
Čest
výjimkám,
které
re
-
prezentují
zahraniční
(pozn.
red.
-
do
všech
ročenek
jsou
vybírány
pouze
realizace
českých
architek
29
)
a
regionální
autoři.
Z
tohoto
hlediska,
které
je
však
přirozeně
ovlivněno
výběrem
autora
a
již
zmiňova
-
ným
rozhodnutím
neprezentovat
výstavbu
rodinných
domů,
jde
bezpochyby
o
signál,
který
vypovídá
mnohé
o
architektonické
profesi
v
České
republice
30
a
je
koncentraci
do
přirozených
kulturně-společenských
-
žišť.
Což
je
jistě
očekávaná
hypotéza.
Není
cílem
této
recenze
komentovat
celý
výběr
autora,
budu
se
tedy
držet
již
zmiňo
-
vaných
parametrů,
které
si
autor
sám
sta
-
novil
jako
kritéria
výběru.
Pojďme
se
proto
nejprve
podívat
na
reprezentanty
oné
ko
-
munitní
či
veřejné
architektury
v
regionech,
které
jsem
rozdělil
do
tří
skupin.
První
skupinou
jsou
realizace
v
regionál
-
ních
sídlech.
Prvním
příkladem
je
knihovna
a
spolkové
centrum
ve
Vratislavicích
a
od
stu
-
dia
Atakarchitekti,
představující
doplnění
historického
objektu
novostavbou
31
soudo
-
bého
architektonického
jazyka,
32
pracující
primárně
s
gurou
dostavby.
Výrazným
mo
-
mentem
je
také
materiálové
řešení,
barev
-
nost,
dále
práce
s
průhledy
a
prostorovou
skladbou,
33
kte
ve
výsled
realizaci
zhmot
-
ňuje
mno
neočekáva
vazby.
34
Realizace
komunitního
centra
v
Úsilném
b
od
re:ar
-
chitekti
představuje
prostor
pro
komunit
-
aktivity
spojený
s
hasičskou
zbrojnicí
a
sportovním
areálem
do
podoby
horizon
-
tálního
objektu
s
velkorysou
lodžií,
umož
-
ňující
propojit
a
posílit
exteriérové
aktivity.
V
mnohém
lapidár
a
velkorysá
stavba
je
dalším
ze
střípků
do
mozaiky
dlouhodo
-
kultivující
prostře
obce.
35
U
realiza
-
ce
sportovní
haly
v
Novém
Hrozenkově
c
od
CONSEQUENCE
FORMA
architects,
jež
představuje
jednu
z
etap
rozvoje
míst
-
školy,
bylo
primárním
cílem
navrhnout
rozšíření
tak,
aby
objekt
sloužil
nejen
škole,
STAVBA
3/2023
12
ale
i
nej
širší
veřejnosti
při
poskytnutí
kva
-
litního
prostředí
pro
sportovní
vyžití
v
obci.
Výsledkem
je
realizace
zapadající
do
pro
-
středí
obce
36
skrze
urbánní
a
měřítková
hle
-
diska.
Projekt
rekonstrukce
a
přístavba
orlovny
ve
Vřesovicích
d
od
Public
atelier
a
FUUZE
reprezentuje
další
fázi
proměny
centra
obce
v
návaznosti
na
přeměnu
-
valé
fary
na
základní
školu.
Jedná
se
o
od
-
vážnou
a
zároveň
citlivou
intervenci
do
his
-
torického
kontextu
obce,
kde
nové
vstupní
prostory
výrazně
zvyšují
urbánní
prostoro
-
vou
kvalitu
souboru.
Posledním
íkladem
je
novostavba
společenského
sálu
farního
centra
v
Lidečku
e
od
Studia
AEIOU.
Jde
o
novostavbu
pracující
s
kontrasty
hmoto
-
vými
i
materiálovými.
Kultivovanost
a
har
-
monie
jsou
bezpochyby
posíleny
citlivým
za
-
sazením
do
malebné
krajiny
obce.
Všechny
tyto
realizace
jsou
v
mnohém
podobným
příběhem,
vypovídajícím
o
kontinuální
péči
o
vystavěné
prostředí
s
výraznými
historic
-
kými
kořeny,
o
dialogu
mezi
novým
a
his
-
torickým
jazykem
37
a
snaze
o
společenskou
prosperitu
lokální
komunity
posilovanou
objekty
iniciujícími
každodenní
sousedské
sdílení.
Jedná
se
v
tom
nejlepším
slova
smy
-
slu
o
ukázky
architektur
vysokého
standar
-
du
stavební
kultury.
Péče
o
stavební
kulturu
ve
výběru
autora
však
není
soustředěna
pouze
na
sídla,
ale
také
na
realizace
na
pomezí
sídel
a
krajiny
či
přímo
na
solitérní
objekty
v
krajině,
c
je
druhá
výrazná
skupina
ve
výběru
staveb.
Prvním
příkladem
je
novostavba
vodojemu
s vyhlídkou
u
Markvartic
f
od
ZETTE
ate
-
liéru,
jež
je
ukázkou,
že
spojení
čistě
tech
-
nického
díla
s
lokální
krajinou
může
mít
i
v
brutalistní
či
minimalistické
podobě
svoji
raznou
poetiku.
38
V
podobném
duchu,
byť
se
zcela
jinými
výrazovými
prostředky
re
-
aguje
na
krajinný
kontext
realizace
mostku
na
pastvině
u
Neslovic
g
od
Ateliéru
krajinář
-
ské
architektury
,
kdy
se
jedná
o
průchod
pro
krávy
k
napajedlu
v
místě
křížení
s
polní
cestou
a
cyklostezkou.
Materialita
projektu
pracuje
s
akátovým
dřevem,
které
je
užito
v
celém
území,
a
krajinná
novostavba
tak
využívá
existující
jazyk pro
splynutí
s
kon
-
textem.
Jiným
solitérním
objektem
v
krajině
je
novostavba
vinařst
v
Pavlově
h
od
Ateliéru
Štěpán.
Topograe
terénu
předem
denova
-
la
formu
domu,
který
je
součástí
topogra
-
cké
linie
území
a
v
lapidárně
řešeném
ob
-
jektu
usměrňuje
vnitřní
racionalitu
směrem
ke
splynu
s
okolní
krajinou.
39
Jiným
příkla
-
dem
solitérních
objektů
v
krajině
je
reali
-
zace
zázemí
sportovního
areálu
v
Ostravici
i
od
PAPOUŠEK
&
ŠILHÁN
ARCHITECTS.
Jestliže
v
předchozím
případě
se
jednalo
o
tradiční
kulturní
vinařskou
krajinu,
tak
příklad
u
Ostravice
reprezentuje
krajinář
-
ský
koncept
spojený
s
golfovým
areálem,
kde
vlastní
zázemí
je
realizováno
v
soudobém
architektonickém
jazyku,
40
majícím
v
so
odkaz
k
tradičním
architektonickým
figu
-
rám.
Jistým
solitérem
v
rámci
tohoto
výběru
se
může
jevit
domek
Lesanka
ve
Stoječíně
j
od
Jana
Fabiána,
edstavují
útulnu,
41
jejímž
primárním
cílem
je
splynout
s
okolní
kraji
-
nou,
či
spíše
nabízet
propojení
s
.
Uvedené
realizace
jsou
bezpochyby
-
ležitými
doklady
soudo
architektury
42
v
podmínkách
kulturní
krajiny.
Každý
z
publikovaných
příkladů
je
uměřenou,
cit
-
livou
a
neokázalou
realizací,
která
nedává
na
odiv
sebe
samu,
ale
pracuje
s
kontextem
a
chápe
sebe
jako
střípek
do
mozaiky.
Téma
krajiny
je
obecně
v
současnosti
intenzivněji
komunikováno
ve
veřejném
prostoru
a
uve
-
dené
stavby
představují
nejen
příslib,
ale
spíše
již
setrvalý
trend,
který
můžeme
sledo
-
vat
v
realizacích
spojených
s
krajinným
-
zem,
udržitelným
zemědělstvím
a
turismem.
43
Poslední
skupinou
jsou
realizace
v
metro
-
polích.
Komunit
centrum
v
Praze
k
od
au
-
torů
XTOPIX
vzniklo
transformací
objektu
socialistické
sídlištní
občanské
vybavenos
-
ti
na
soudobou
veřejnou
stavbu.
44
Realizace
ve
formě
nástavby
a
přístavby
pracuje
také
s
výrazným
prvkem
nové
střešní
terasy
s
ka
-
várnou,
která
podstatně
rozšiřuje
možnosti
využití.
Vlast
jazyk
architektury
vychá
-
ze
soudobé
výrazové
estetiky,
doplněné
„muralem
odkazujícím
na
street
art
kul
-
turu,
která
je
na
sídlištích
živá.
Výraznou
metropolitní
realizaci
představuje
projekt
pražs
Kunsthalle
l
od
Schindler
Seko
architekti
a
OH-Studia
z
Berlína,
který
dokázal
vtisknout
nový
život
a
funkci
-
vodnímu
objektu
v
neoklasicistním
stylu
z
30.
let
20.
století.
Nej
výraznějším
zása
-
hem
do
exteriéru
je
bezpochyby
objekt
-
stupní
měděné
rampy,
která
sama
o
sobě
sobí
jako
raz
artefakt.
45
sad
se
však
skrývá
uvnitř,
a
to
ve
formě
výstav
-
ních
prostor
vytvářejících
svébytný
svět
pro
vystavování
umění.
Projekt
podobného
-
znamu
byl
realizován
také
v
moravské
me
-
tropoli,
kde
byla
realizována
rekonstrukce
Uměleckoprůmyslového
muzea
m
od
sdru
-
žení
autorů
Evy
Eisler,
Davida
Karáska,
Studia
Olgoj
Chorchoj,
Tomáše
Svobody,
Marka
Štěpána
a
Maxima
Velčovského
se
studiem
edit!
Vznikla
tak
výjimečná
reali
-
zace
pro
tuto
klíčovou
kulturní
brněnskou
instituci.
Výrazným
prvkem
projevujícím
se
v
exteriéru
je
objekt
Mraku,
umožňující
inscenaci
akcí
na
dvoře
paláce.
Velkorysost
v
přístupu
se
projevuje
i
v
interiéru, který
je
plný
nových
působivých
expozic
a
gale-
rijního
zázemí.
Poslední
realizací,
které
se
v
této
skupině
staveb
dotknu,
je
komor
-
transformace
industriálního
prostoru
v
blízkosti
centra
Brna,
jenž
byl
zásahem
studia
RO_aR
přeměněn
na
jógové
centrum
a
galerii.
n
Nej
nápadnějším
prostorovým
prv
-
kem
jsou
určitě
nová
zazeleněná
atria,
která
původnímu
objektu
dávají
možnost
propo
-
jení
s
okolím
i
v
úrovni
podlahy,
a
nikoli
pouze
skrze
okna
ve
světlících.
46
Architekti
pracovali
také
s
výraznými
vestavbami,
jež
umožňují
citlivě
skloubit
provoz
galerie
a
jógového
centra.
Všechny
vybrané
realiza
-
ce
tohoto
posledního
souboru
staveb
před
-
stavují
intervence
do
existujících
objektů,
které
v
některých
případech
doznaly
fun
-
kční
proměny,
společně
však
všechny
iniciu
-
společenský
a
kulturní
život.
Je
zřejmé,
že
s
ohledem
na
aktuální
trendy
nejen
v
archi
-
tektuře
bude
třeba
vždy
poctivě
zodpovědět
otázku,
kdy
je
nezbytně
nutno
bourat
sta
-
rou
strukturu
a
kdy
je
vhodnější
přistoupit
k
její
revitalizaci
či
rekonstrukci.
47
Uvedené
příklady
dokládají,
že
realizace
v
existují
-
cích
strukturách
nemusí
být
pro
architekty
jakkoli
svazující,
neřkuli
omezující
v
archi
-
tektonickém
výrazu
či
jazyku.
Komentovaný
výběr
staveb
v
letošní
ro
-
čence
zahrnuje
i
další
výrazné
stavební
po
-
činy,
které
se
vyznačují
především
dobrou
úrovní
staveb
kultury
a
kultivací
48
vystavě
-
ného
prostředí.
Součástí
ročenky
je
také
rozhovor
s
před
-
sedou
ČKA
Janem
Kašlem,
vedený
Evou
Vackovou
o
tématech
dotýkajících
se
rozvo
-
je
našich
měst
v
kontextu
očekávané
změny
stavebního
zákona
a
legislativních
úprav
autorizačního
zákona,
jakož
i
o
prezentaci
architektury
ve
veřejném
prostoru
a
úloze
a
roli
edukace
laické
i
odborné
veřejnosti.
49
Tématem
hovoru
jsou
také
aktuální
celospo
-
lečenské
výzvy,
které
se
v
současné
době
-
kají
dostupnosti
bydlení.
Kritic
komentáře
směřují
k
aktuální
situaci
územního
pláno
-
vání
či
reexi
urbanistických
trendů
v
čes
-
m
prostředí.
50
Knihu
zakončuje
běr
udá
-
lostí
roku
2022
a
komentář
k
nim
od
Martina
Vemera
a
Jana
Hejhálka
z
časopisu
INTRO.
Ročenka
české
architektury,
jejíž
repre
-
zentanty
vybral
a
zhodnotil
Ondřej
Chybík,
podává
na
bezmála
180
stranách
impozant
-
obraz
architektonického
dění,
který
nám
dává
možnost
hledět
do
budoucnosti
s
na
-
jí.
51
Trendy,
jež
je
možné
sledovat
v
součas
-
české
architektuře,
jsou
totiž
v
mnohém
spojeny
s
péčí,
pokorou,
pílí
a
místní
komu
-
nitou,
pro
niž
je
architektura
často
více
než
jen
objekt,
52
je
ta
symbolem
živého
a
aktiv
-
ního
lokálního
společenství.
STAVBA
3/2023
13
Poznámky k čnku
1
Byla v kteedchoarchitektonické ročence v minulosti prezentována i současčeská tradicionalisticarchitektura?
2
esněji, v české ‘modernistické architektuře’. A pokud se opravdu jedo tu nejlepší současnou českou architekturu, srovnával někdo
kdy s vybranou produkcí také součastradicionalistické stavby?
3
https://www.archiweb.cz/ondrej-chybik
4
https://www.chybik-kristof.com
5
Podle jaho měřítka lze řit vznik současné české architektury, pokud má být odrazem spolenského nastave? Podle mnoha
existujích veřejných průzkumů, a to nejen v Česrepublice, ale i ve světě, převážvětšina obyvatel nechce modernistickou archi-
tekturu. Společensnastavení není v souladu s tím co navrhua realizují modernističtí architekti. Dokonce jexistují občanská hnu-
odporu, kteexplicit nesouhlasí s další modernistickou výstavbou. Nebo jsou ta známy příklady, kdy jsou modernistické stav-
by přestavovány na tradicionalistickou architekturu.
6
Viditelná role současné modernistic architektury že t vynuceněkolika jedinci, aniž by brali v potaz zor nesouhlasící vět-
tšiny. Současné tendence ukazu, že spolenské procesy hnou k vratu k tradici, ke krásným tradicionalistickým stavbám, ve
kterých jsou obsaženy také sochy, malba, ornament nebo umělecké řemeslo.
7
O ja posun se jed? Je myšlen posun pouze v mci Modernismu?
8
Jed se o posun, který v poslední dekádě zaznamenala pouze česká modernistic architektura? Nebo byl také zaznamenán posun v
mci tradicionalisticarchitektury? A pokud ne v Čes republice, tak na. ve svě? Jaké legální prostředky k dispozici česká
spolnost pro zastave a ukonče jakéhokoli daího voje modernistické architektury? Existuje způsob jak toto zastavit a vtit
se k původním, staletími osvědčeným hodnotám a estetice v současné architektuře?
9
Podle jakých kritérií a poznávacích znaků lze určit kvalitní modernistické stavby ve srovnání s těmi původními historickými, nebo sou-
časnými tradicionalistickými? Kdo rozhoduje o tom, jastavba je, nebo není kvalitní, a naklajakýchřítek?
10
Pokud se jedná o veřej stavby, hrazené z veřejch rozp dových poplatníků, byl kdy bn v potaz názor většiny obyvatel,
ktem se modernistické stavby nelíbí? Bylykdy vytvořeny podnky v soutěžích na veřej stavby, aby požadovaly tradicionální
stavby? Byl taněkdy vyslyšen většinový názor veřejnosti a umožněno z veřejných prostředpostavit tradicionalistické novostavby,
jak se např. děje v Polsku, Německu, Francii, Skandinávii, U.K., USA apod.? Neaslouží si česká společnost stavby, které jsou většino-
vou společností přijímány mnohem lépe? Tradicionální stavby nikoho neobtěžovaly v takové míře, jako je tomu u staveb modernistických.
11
Je zadavatel (úředk) dostatečně obezmen s možnostmi zvolit pro vejnou stavbu tradicionalistickou architekturu? Vyívá tyto
možnosti v dostatečné ře? Vípadě že nikoli, a to iesinu, která modernistic stavby nepřijímá, lze v této situaci hovit o
kultivovanějším a transparentnějším vztahu mezi zadavetalem a architektem?
12
Jedse o optimistický vzkaz současného českého modernistického stavitelství a vystavěného prostředí? Byla někdy vyslyšena i opač-
ná většinostrana, která si takové stavby nepřeje?
13
Jak lze kontinuitu a vztah k místu protnout prostřednictvím modernistických staveb, když již z principu se oba tyto protikladné poj-
my navzájem vylučují?
14
Autor který provedl tentoběr se zabýváhradně modernistickými stavbami. Je takovýto výběr staveb nestrana objektivní?
15
Na základě čeho je kvalita vybraných staveb posuzována? Existují pro takový úsudek jasně denovaná pravidla?
16
Přesněji, v současné modernistické architektuře.
17
Jak dlouhodobé? Desetiletí? Padesát let? Pro srovnání, u tradicionalistické architektury se životnost aedávání počítá na staletí.
18
Jak může modernistická architekturaedstavovat něco pozitivního? Jak bylo uvedenoše, vznikají dokonce protesty a vzpoury jak
další modernistickou výstavbu zastavit.
19
Modernismus jakosledováníhodzpůsob stavění? Neexistují jiné a vhodnější varianty?
20
Je snad myšleno, že odcizenévalé Sudety, jejichž vývoj se formoval po cestaletí lze ‘zachránit’ modernistickou architekturou?
21
Jedná se o modernistickou architekturu v Sudetech, nebo jsou myšleny původní historická nebo aristokratická sídla?
22
Rodinné bydle může být v této situaci jedinou možností, kde lidé mohou žít, jak je jim to íjem. Například v citlivě restaurova-
ch historických domech, kde pouze tam mohou ovlivnit architekturu tak, jak je jim irozená. Neukazuje tento stav celospolečen-
skouladu odmítají modernismus?
23
Jsou myšleny pouze modernistic novostavby?
24
Celospolečenskou roli architekturyly především stavby reprezentativní, s bohatou výzdobou a symbolikou, včetně sochařskýchl
a architektonicho dekoru. Takovýto typ architektury vždy posouval spolnost k vyšším princim, smysluplnosti, estetické boha-
tosti a tvůrčí rozmanitosti. Proto architekti a umělci jezdili pravidelně do Itálie, aby se obeznámili s antickou tradia naučili ji použí-
vat doma. Jak kvalit pl celospolečenskou roli modernistická architektura ve srovnání s tou tradicionální a historickou?
25
Formují sídla v pozitivním, nebo negativm smyslu?
26
Jaký typ dialogu že vést modernistic stavba s krajinou. Nejedná se o snahu spojit nespojitel? Modernistický objekt v kraji
budedy cia nepřirozený prvek, navíc neudržitela s ktkou životnos.
27
Lidsřítko staveb, použíimperiálních měr, nebo klasická typologie, dy sounáležely s krajinou a okolním zastam pro-
středím.
28
Jakou kvalitu mohou vykazovat modernisticstavby, když postrádají vše kvalitní, čím disponuje např. tradicionalistická architektura?
Ja impakt potom mohou mít tyto stavby na člověka? Nejedse o pokračování v další destrukci architektury?
29
Prse omezovat pouze na české architekty? Z historie je evidentní, že naše širší vlast ve středoevropském prostoru byla neoddělitel
spojena například sdeňskou školou. Z politického národnostního dělení neměl a nemá nikdo prospěch.
30
Architektonická profese v České republice je znamně omezena pouze na tu modernistickou, a je bez výjimek vyžadována na všech
českých školách architektury. Tento stav je ovšem dlouhodobě neudržitelný. Lidé zkrátka nechtějí tyto banální a esteticky neuspokojivé
stavby.
31
Z jakého (snad estetického)vodut historický objekt doplněn o modernistickou novostavbu?
32
Kdo určuje jak vypadat soudobý architektonický jazyk? Na záklajakého principu?
33
Materiál, barevnost, průhledy, prostor... Kde je slohový řád, symerie, tradicionální forma, architektonicdekor... atd.?
34
Neočevané vazby, překvapující moment údivu... Nebo je to sše nepochopitela nepřirozené zasahodo tradičních řádů? Ty-
to modernistické atributy jsou tím, co člověka obohacovat?
35
Jak tento typ staveb může kultivovat obec? A jak by na tom byl jidruh staveb?
36
Jakže tato strohá stavba zapadat do prostředí obce? Proč všechno, co je zde uváděno musí mít tak banální krabicovité tvary? A opět
např. není zde přítomna žádná členitost fasád. O architektonickém dekoru ani nemluvě.
37
Jak vypadá komunikace mezi historickým a novým architektonickým jazykem? Historica ‘nové’ se navzájem z principu vylučují.
38
Jak výraznou poetiku, v tom pozitivním slova smyslu mohou mít brutalistické a minimalistické betonové stavby?
39
Splynutí stavby s okolní krajinou nemusí nutně reprezentovat zavedený krabicovitý design. Navíc bez žádné známky uměleckého řemesla.
40
Proč mají být tradiční architektonické gury reprezentovány ‘soudobým architektonickým jazykem’? Existuje k tomu smysluplný důvod?
41
Jestli tato stavba může získat českou cenu za architekturu, nastává otázka, zda má smyslle hodnotit. Jako nouzový příbytek, to ano.
42
Soudobé modernisticarchitektury.
43
Pr uvedené stavby ma být příslibem, nebo dokonce setrvam trendem a spojovány s uditelnou krajinou? Neexistuje vhodjší,
hodnotnější a časem ověřené architektonické navrhování? Proč je neusle podsouvána a propagona všudyítomná modernistická
nesourodost?
44
Socialisticdlištní stavby, pokud se kompletně nepřestaví, takstanou vždy jen sídlištními stavbami. Ani toto komunitní centrum
neníjimkou.
45
Jakýkoliv modernisticstavební zásah do historické budovy bude nepřirozený. A nepomohou tomu ani vysvětlovací popisky.
46
Nelze se oprostit od faktu, že se jedo strohou modernistickou realizaci, navíc bez žádného tradičního umělecko-řemeslného detailu.
47
V případě rekonstrukce, existuje nutvod, proč tyto rekonstrukce stávacího objektu mut vždy nutmodernistické?
48
Pr nejsou do výběru také zařazenykteré význam realizace současho tradicionalismu? Ne to náhodou proto, že v České re-
publicebec takovéto stavby neexistují? Úroveň staveb kultury samoejmě může být mnohem leí a také kultivovajší.
49
Jabýt role edukace laické a odborveřejnosti? Proč je striktně odmítána, a do architektonickéuky není zařazována akredito-
vauka tradicionalismu, kd tyto tendence existují v okolních zemích? Existuje k tomu nějavod?
50
Ja jsou urbanistické trendy v česm prostředí? Prv Čes republice se téměř neuplatňují principy Noho urbanismu?
51
Jakou naději že mít součas čes architektura, když v architektonicm vz a mezi praktikujícími architekty převládají
pouze Modernisté? Proč je v České republice na škoch architektury a mezi architekty neusle odmítán tradicionalismus?
52
Bylo by pošující, kdyby stavební objekty, které jsou v tomto článku prezentony se opěteměnily v architekturu.
MgA. Emil Adamec
29. 10. 2023
l
j
h
c
a b
d
e
f
g
i
k
m
n
Obzky staveb uvedených v článku. Po kliknuse obzek zobrazí z originálního webu ve vyšším rozlišení