EN MÉDIA VÝZKUM DÍLO CV
RECENZE
12
STAVBA 2/2019
EMIL ADAMEC
Making dystopia:
The strange rise and survival
of architectural barbarism
(překlad)
Vytváření dystopie: Podivný vzestup a přežívání
architektonického barbarst
Kniha renomovaného historika architektu-
ry severoirského původu, profesora Jamese
Stevense Curla, je vydaná v angličtině,
v Oxfordu v roce 2018. Na obalu knihy je zob-
razena váha, jejíž misky nesou dva protichůd-
né světy. Deset kapitol více než pětisetstrán-
kové knihy doplňuje sto čtrnáct černobílých
fotografií a ilustrací. Cíl tohoto díla se může
mnohým čtenářům zdát překvapi, až kon-
troverzní: doložit historickými fakty a jejich
zasvěcenou interpretací, že vítězné tažení
modernistického hnutí v architektuře 20. sto-
letí bylo ve skutečnosti prohrou pro většinu
jejích uživatelů. Jednotlivé kapitoly nabízejí
odpovědi v chronologickém pořadí. Ukažme
zde na několik myšlenek a tvrzení z úvodní
kapitoly Počátky katastrofy: znalosti ve sta-
vebnictví a ornamentu, předávané po mnoho
staletí architekty z jedné generace na druhou,
byly opuštěny po první světové válce. Nový,
modernistický styl vznikl právě v této době.
Vzestup nové doktríny podle Curla doprová-
zelo množství intrik, dogmat a falešných tvr-
zení, která napáchala nenahraditelné škody.
Tzv. moderní společnost ztratila schopnost
ocenit tradiční umění, nebo dokonce vytvořit
v umění vztah s architekturou. Le Corbusier,
Mies van der Rohe, Walter Gropius, ale i teore-
tikové jako Pevsner či Ruskin nebo současné
architektonické školství a další propaganda, ti
všichni nesou vinu na celkové destrukci měst.
Satirik Lancaster označil za nejdestruktiv-
nější ideologii „corbusianismus“ (tj. všudypří-
tomné uctívání architekta C.-É. Jeannereta-
Grise). Modernismus aplikuje (domnělou)
vědu a mechanizaci na vše, včetně umění. Je
bezohledný a nevědomý. Centra vědění se do-
stávají do protikladu s okolím, jako labyrinty
v katedrálách nebo ideální fortifikovaná měs-
ta. Dystopie označuje místa, kterých je lépe se
vyvarovat. Modernismus zavrhl vše klasické.
Jeho stoupenci se, už v periodě secesní módy,
stali zejména mladí protagonisté, ale např.
i šedesátiletý Otto Wagner. Modernistická
ideologie se ráda spojovala a spojuje s tota-
litarismem a technologiemi jako automobily
nebo letadly. Cíle modernistů jsou radikální,
odmítají ornament. Řemeslo a estetiku nahra-
zují mechanizací. Jejich napojení na levici je
patrné. Ztrácejí kontakt s historií a spirituali-
tou. Historické ulice, modelované vertikalitou
a reflektující v architektonickém jazyce při-
rozenou gravitaci, nahrazují horizontálními
pásy zavěšených oken. Ztrácejí též porozumě-
ní o estetickém poslání ulice. Individuální de-
sign budov, kde každý autor chce být originál-
ní, je však neslučitelný s konceptem vyvážené
uniformovanosti ulice. Dekonstruktivismus,
parametrismus a šíření automobilismu jsou
dalšími smrtelnými ranami pro tradiční ulice.
Chodci jsou navždy odříznuti od přirozené-
ho pobytu na ulici, protože automobilismus
pronikl každou částí města. Další katastro-
fou je ztráta kontaktu s ornamentem. Lidstvo
po celá staletí zdobilo své životy ornamenty,
od starověké Mezopotámie, Egypta, Číny,
Japonska, Indie, Řecka, Říma, islámu přes
středověk, renesanci, baroko, neoklasicismus
až po hnutí umění a řemesel. Adolf Loos do-
konce označil ornament za zločin. Nutno po-
dotknout, že zločinec si většinou neuvědomu-
je svůj vlastní zločin. A to platí jak pro Loose,
obviněného z pedofilie, tak pro Corbusiera,
který chtěl poklidný život v tradičních uli-
cích Londýna nebo Paříže navždy vymazat
z mapy. Kvalitní učitelé tradičních umění, or-
namentu a dekorace byli (a stále často jsou)
modernisty ignorováni. Modernisté poučují,
že ploché střechy mají postrádat dekoraci, že
dlouhá horizontální okna jsou pouhou funk-
cí a nemají se vázat na žádný styl. Původně
nevinné začátky modernismu se vyvinuly
v nebezpečnou architektonickou katastrofu.
Estetika architektury se stala jen obchodem
s materiálem. Modernisté si vynutili „mo-
nopol ošklivosti“, jak vhodně řekl Sir Roger
Scruton. Tvrzení Adolfa Behna, že skleněná
architektura je nová kultura a odradí zlodě-
je, podle Curla pouze maskovala skutečnost,
že jde o prodávání skla prostřednictvím ar-
chitektury. Ani levná sláva mladých moder-
nistů, kterou si získali navrhováním automo-
bilů, letadel, strojů, vodáren nebo obilných
sil, v žádném případě nemůže konkurovat
nádherným akvaduktům, opevněním nebo
velkým stodolám z minulosti. Výklad v kni-
ze pokračuje v tomto kritickém duchu až do
současné situace. Parametrické modelování
dneška,vislé na počítačích navrhujících
budovy, je završením sledované katastrofy.
Že v tom vůbec není zastoupeno umění a ře-
meslo, není potřeba ani zmiňovat. Naději pro
budoucnost architektury představují některé
školy, například fakulta při americké univer-
zitě Notre Dame, jakož i aktivity dalších or-
ganizací: Tradicionalistická architektonická
skupina (TAG) v Královském institutu brit-
ských architektů (RIBA), Mezinárodní síť pro
tradiční výstavbu, architekturu a urbanismus
(INTBAU), jmenovitě třeba činnost anglické-
ho architekta Roberta Adama. V USA, kde se
mnoho architektů odklonilo od modernismu,
působí Institut klasické architektury a umění
(ICAA).
Vytváření dystopie je významným kri-
tickým dílem erudovaného autora a oteví-
rá aktuální otázky o kvalitě architektury.
Kniha by měla být povinnou četbou pro stu-
denty architektury a oslovuje také širokou
veřejnost. Vřele doporučuji všem čtenářům.
James Stevens Curl, Making dystopia:
The strange rise and survival of architectural
barbarism
Oxford University Press, 2018
551 s., 114 obr.