CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
RECENZE
2
STAVBA DETAIL 3/2023
originálu. Domnívám se, že pokud by česká
verze vyšla přímo v české pobočce Oxford
University Press, byla by zhotovena jinak.
Podle mého chápání slovo vzestup naznaču-
je růst a vývoj, zatímco triumf je výsledkem
konečného vítězství bez odkazu na proces
vzestupu. Původní význam slova přežívání
není nikde uveden ani naznačen. Zajímalo
by mě, zda existuje nějaký nevyhnutelný
důvod, proč byl zvolen méně působivý výběr
slovních spojení pro název knihy. Z tvorby se
stalo budování. Vzestup a ežívání byly na-
hrazeny triumfem. Když se dvakrát zamyslíte
nad odlišným významem současného výběru
slov, je více než jasné, že se v české verzi ztrá-
cí značné množství informací. Ani původní
grafická úprava nebyla příliš respektována.
A to ani na obálce, ani uvnitř knihy (rozmě-
ry originálu: 156
× 234 × 29 mm; rozměry
překladu: 162
× 232 × 33 mm). Kromě toho
se v české verzi nikde neobjevuje důsledné
využití původní půvabné symetrie v rozvr-
žení. Pro ilustraci podrobností o rozvrže-
ní knihy otevírám obě knihy současně pro
srovnání. Originál má na úvodní straně sy-
metricky uspořádaný název, podtitul, autora
knihy (Curl) a autora předmluvy (Timothy
Brittain-Catlin). Značka Oxford University
Press je pod tím. Ostatní stránky originálu
jsou na rozdíl od české verze také zarovná-
ny a vycentrovány. Na původní světle béžo-
vé obálce je autorova barevná kresba vah,
jejichž misky nesou dva protikladné světy.
V překladu je světle béžová barva nahrazena
sytě purpurovou a barevná kresba černobí-
lou fotografií. Vizuální dojem z obou verzí
se proto na první pohled velmi liší. Když
knihou dále listuji, objevují se další rozdíly
nad rámec překladu: zmizely prázdné strán-
ky mezi kapitolami a přibyla Předmluva
k českému vydání; odkaz na Hottingera byl
nahrazen dvěma odkazy na Horáčka; odkaz
na profesora Rostislava Šváchu zmizel, za-
tímco zmínka o profesoru Šlapetovi zůstala;
do překladu byl přidán odkaz na Michla
a Salingarose; původní předběžné pochvaly
(Albo, Salingaros, Watkin, Wilson) zmizely;
dva oddělené seznamy, jeden pro fotografie
a druhý pro obrázky, jsou v překladu slou-
čeny do seznamu společného; doslov a po-
děkování J. S. Curla jsou v opačném pořadí;
poznámky pod čarou, které narušují čtení,
jsou použity místo původní volby poznámek
na konci knihy. Úvodní iniciála vždy v první
části každé kapitoly je ignorována; nepouží-
vá se kurziva; mnoho důležitých grafických
prvků v překladu bylo seskládáno dohro-
mady, zatímco v originálu každý z nich byl
vycentrován samostatně. Všechny tyto roz-
díly v grafickém uspořádání vytvářejí zcela
odlišný zážitek ze čtení. Připomíná mi to
konverzaci o imperiálních a metrických mí-
rách, o tom, jak se jemné rozdíly v pravidlech
a normách mohou vyvinout v celou řadu
rozdílů v hodnotách a obecně ve hmotném
stavebním prostředí. Jako český čtenář žijící
dlouhodobě v zahraničí a přemýšlející „v an-
gličtině“ si pro četbu vyberu anglický origi-
nál. Profesor Curl slova v originální podobě
(i v italštině) používá záměrně, pro umocně-
ní sdělení. Str. 55/25 „technickým attaché,
v překladu: slovo atašé neoznačeno kurzivou
jako v originálu; „The Deutscher Werkbund
přeloženo jako: „Německý Werkbund“, zvo-
lil bych: „Deutscher Werkbund“; str. 75/44
v originálu text i obrázek do bloku, v překla-
du do bloku a doleva; str. 76/45, fotografie
1.6 a 1.7, v originálu: do bloku s popiskem
pod každým obrázkem, v překladu: do bloku
a doleva jako jeden, a nikoli mezi obrázky.
Stručně řečeno, z hlediska významu se obě
verze zásadně neliší a česká verze je pro
pochopení problematiky plně dostačující.
Přesto bych osobně doporučil těm, kteří čtou
pouze českou verzi, aby nevěřili, že česká
verze může plně reprezentovat verzi původ-
ní. Více by mě potěšilo, kdyby nakladatelství
Oxford University Press profesionálně zpra-
covalo oprávněnější českou verzi.
JAMES STEVENS CURL,
BUDOVÁNÍ DYSTOPIE:
Podivný triumf architektonického barbarství
Books & Pipes 2023
ISBN: 978-80-7485-269-5
POZNÁMKA
* Emil Adamec, J. S. Curl, Making dystopia,
Stavba 2019, č. 2, s. 12
EMIL ADAMEC
Budování Dystopie:
Podivný triumf
architektonického barbarství
Kniha Tvorba Dystopie je od vysoce respek-
tovaného autora Jamese Stevense Curla.
Originál jsem recenzoval v časopise Stavba
v roce 2019.* Budování Dystopie je čes-
kou verzí oxfordského originálu. Nejedná
se o zcela totožnou věc (textový a grafic
klon). Dle nedávného rozhovoru s autorem
knihy je profesor Curl českým vydáním nad-
šen, považuje ho za pěkně zpracované, je
vděčný svým českým kolegům a říká, že ilu-
strace jsou totožné. Není obeznámen s češti-
nou a nemůže zkontrolovat nuance vyjádření,
aby zjistil zda původní význam byl v překla-
du přesně vystižen. Jemný sarkasmus nebo
překrucování koncovek se mohou v překladu
ztratit. S překladatelem komunikoval, snažil
se vysvětlit řečené a doufá, že bylo pochope-
no správně. Ví o potížích při tvorbě překladu
a o tom, že zřejmě měl překladatel potíže, což
je pochopitelné, dodává. Protože nezná český
jazyk, není si zcela jistý přesností překladu
a nemůže se vyjádřit k jeho kvalitě. S tímto
vědomím otevírám českou verzi a domní-
vám se, že to, co se mi nyní dostalo do rukou,
originálu plně neodpovídá. Držím se defini-
ce, že překlad by měl co nejvíce odpovídat