CN   EU  EN  VÝZKUM  DÍLO  CV 
ROZHOVOR
2
STAVBA DETAIL 3/2023
Vážený pane profesore, děkuji vám, že jste
přijal nabídku rozhovoru pro český časopis
Stavba
. S odstupem času si můžeme zno-
vu popovídat o vaší knize
Tvorba Dystopie
a o kontextu. Mohl byste prosím vyprávět
příběh, jak vaše kniha vznikala a co vás při-
mělo ji napsat?
Je také velmi příjemné vás opět vidět.
Je skvělé být zde u příležitosti této
konference a děkuji vám za uskutečnění
tohoto rozhovoru, na který se těším. Co
se týče počátků a inspirace mé knihy
Tvorba Dystopie, byly spojeny s psaním
Oxfordského slovníku architektury. Když
jsem na té knize pracoval s kolegyní Susan
Wilsonovou a připravoval ji pro Oxford
University Press, řekla mi: Víte, ve všech
životopisech architektů 20. století a také
v různých hnutích spojených s modernismem
se poukazuje na různé problémy těchto lidí
a hnutí. Naznačila tím, že tam někde by
mohla být další kniha. Přemýšlel jsem o tom
a navrhl to zadávajícímu editorovi naklada-
telství Oxford University Press. Považoval to
za velmi dobrý nápad, a tak jsem se toho ujal
a v roce 2014 začal knihu psát. Vyšla v roce
2018 a myslím, že to opravdu pomohlo ucelit
všechny mé myšlenky o tom, co bylo špatně.
Tvorba Dystopie byl ve skutečnosti nápad
Susan Wilsonové.
Jak jste spokojen s českým vydáním knihy,
které máme před sebou?
Jsem velmi vděčný svým českým kolegům
za jejich laskavou práci a za to, že to dali do-
hromady. Je to opravdu docela věrný překlad,
ačkoli je zřejmé, že nejsem příliš obeznámen
s češtinou, a tak se nemohu vyjádřit ke kva-
litě prózy!
Jaký byl váš nejpřekvapivější ohlas po vydá-
ní knihy?
Pravdou je, že mě to vůbec nepřekvapilo,
protože modernisté a jejich kritici neodpo-
věděli na žádnou z mých otázek. Jednoduše
mě uráželi. Bylo to urážení ad hominem,
čistě a jednoduše, bez snahy vyvrátit ně-
jaké mé argumenty nebo něco podobného,
bylo to jen urážení. Tak tohle dělají totali-
táři: nezapojují se do řádné argumentace.
Prostě se drží svého zakořeněného posto-
je bez ohledu na to, jak neudržitelný je.
A to se, obávám se, stalo. Ale samozřejmě
byli i jiní, vnímavější, kteří viděli význam
té knihy, viděli, že vyvolá diskusi, a mno-
zí další chválili to, co označovali za mou
odvahu zaútočit na to, co bylo v podsta-
tě stanoviskem establishmentu, skutečně
establishmentu, který podle mého názoru
nemá právo na to, aby tam byl.
Můžete prosím vysvětlit název vaší knihy
Tvorba Dystopie
?
Kniha má také podtitul Podivný vzestup
a přežívání architektonického barbarství.
Chci tím říci, že architekti (až na čestné vý-
jimky) se rozhodli zničit životní prostředí.
Jinými slovy, vytvářejí dystopii. A připadá
mi velmi zvláštní, velmi podivné, velmi zlo-
věstné, že tento kult ošklivosti získává stá-
le více a více stoupenců, že je nyní považo-
ván za normální, že přežil veškerou kritiku,
přesto to pokračuje a je to stále horší a horší
a stále dražší, a přesto budovy vydrží jen
velmi krátkou dobu a pak se musí zbourat.
Budovy, které nefungují, do kterých zatéká
a ve kterých nikdo nechce bydlet, jsou nám
ostatním vnucovány dogmatickými archi-
tekty, kteří uvažují v abstrakcích a vůbec
jim nezáleží na lidstvu. A domnívám se, že
vysvětlení je opět velmi zvláštní, protože
si myslím, že to, co to je, je vlastně jakým-
si kvazináboženským fundamentalistickým
kultem, který nesnese žádnou opozici, který
je sebereferenční. Jinými slovy, architekti se
kritizují a plácají se po zádech, udělují ceny
těm nejobskurnějším projektům, říkají si
„starchitect“ – „hvězdný architekt“, drbou
se vzájemně na zádech, když se ty věci niko-
mu nelíbí. Jsou tam například vysokoúrov-
ňové chodníky, které využívají zloději, van-
dalové a zločinci, a všude jsou vždy odpadky.
Kteří lidé by si tuto knihu měli určitě přečíst?
Myslím, že jedním z problémů jsou školy
architektury, které nejsou vzdělávacími za-
řízeními, jsou indoktrinačními centry. Lidé
jsou indoktrinováni. Pokud se neřídí posled-
ní módní linií schválenou modernisty, nejsou
způsobilí. Ve skutečnosti se tedy vůbec nejed-
ná o vzdělávací zařízení. Myslím, že tuto kni-
hu by si měl přečíst opravdu každý, kdo se po-
dílí na rozhodování o zastavěném prostředí:
politici, urbanisté, architekti. Potíž je ovšem
v tom, že všichni mají tak vymyté mozky, že
věří v opak toho, na co v knize poukazuji: drží
se toho, že to, co bych prohlásil za destruktiv-
ní, je vlastně jakousi povinnou dokonalostí,
kterou je třeba následovat. A to zjevně není.
Ale bude to pokračovat jako předtím, dokud
úplně nezměníme architektonické vzdělává-
ní. A to znamená, že si opravdu myslím, že
musíme ustavit alternativní vzdělávací in-
stituce a získat politickou podporu, aby to
uznaly. Modernisté nedokážou používat ma-
teriály. Nedokážou přemýšlet, jak například
skládat cihly dohromady, aby vytvořily vzor.
Jaká úskalí se objevila při sepisování této
knihy? Potýkal jste se s nějakými těžkostmi?
Tedy měl jsem nějaké potíže. Naneštěstí
editor z Oxford University Press, se kterým
jsem si velmi dobře rozuměl, prodělal těžkou
mrtvici, a přestože to byl mladý muž, stal se
značně nemohoucím. Někteří lidé, se který-
mi jsem musel jednat v závěrečných fázích
psaní knihy a odevzdávání obrázků a textu
do Oxfordu, se nechovali ke mně ani ke kni-
ze přátelsky. Ve skutečnosti na delší dobu
uvázla v systému, než byla konečně vydána.
Naštěstí se můj původní redaktor po velmi
dlouhé době vrátil, a i když byl fyzicky dost
postižený, psychicky byl v pořádku. A nako-
nec věc vyřešil a kniha byla vydána. Podle
mě vydaná kniha dopadla velice dobře.
Jakým výzvám bude čelit příští generace
architektů, pokud začnou spolupracovat
a vzdělávat se z vaší knihy?
EMIL ADAMEC
Krása a ošklivost
v architektuře
Rozhovor s profesorem Jamesem Stevensem Curlem proběhl 15. května letošního roku v Oslu,
kde jsme se sešli při příležitosti konference „Krása a ošklivost v architektuře“.
3
STAVBA DETAIL 3/2023
No, doufám, že jim to pomůže k tomu, aby
se odhodlali k vlastnímu rozhodnutí a aby si
ověřili, že existuje alternativní druh součas-
né architektury, který vůbec nemusí být pa-
rametrismus, dekonstruktivismus nebo jiný
z těchto ismů, ale ve skutečnosti by mohl být
skutečně racionální a založený na rozumném
plánování, na materiálech, které se používají
s rozumem a citem.
Někdo ve videu na YouTube naskládal oby-
čejné šanony na sebe nebo jen ledabyle po-
mačkal papír a „vytvořil“ tím hotový model
architektury.
A vše, co musíte udělat, je pořídit si počí-
tač, který to sestaví. A tyto věci jsou po-
stavené. Jsou vždycky mnohem dražší než
odhady.
Pokud modernisté tvrdí, že klasická archi-
tektura tradicionalistů je dražší, protože
obsahuje umění a ornamenty, jak dopadne
porovnání s neudržitelnými materiály a stav-
bami modernistů, nejsou tyto dražší?
Jak mohou být stavby, které jako architek-
tura selhávají, do kterých zatéká, které ne-
fungují a které se musí brzy po svém vzniku
zbourat, levnější než architektura, která vy-
drží a funguje po všech stránkách, zejména
jako architektura? Mnoho z toho, co se nám
dnes vnucuje, vůbec není architektura.
Všechny ty technologie, nová zařízení
a nové myšlenky, kam se to všechno bude
v budoucnu vyvíjet?
Bude hůř: je to šílenství. Je to naprosté šílen-
ství! Tak tady to máte. Chci říct, že jsem tu
záležitost forenzně rozpitval. Snažil jsem se
vysvětlit, co se stalo. Myslím, že se celý me-
chanismus, jak se stavby prosazují, a způsob,
jakým jsou někteří architekti stavěni do role
božstev, zbláznil. Myslím, že všechny tyto věci
je třeba revidovat a změnit. Nemůžeme po-
kračovat tak, jak to děláme.
JAMES STEVENS CURL (* 1937)
Prof., Dr., DiplArch, DipTP, PhD.
je vysoce respektovaný britský architekt,
historik architektury, malíř a designér,
který vydal desítky knih a stovky článků
o architektuře, krajinářské architektuře,
urbanismu a klasické tradici. Vystudoval
architekturu v Oxfordu, po určitou dobu
byl redaktorem architektonického ča-
sopisu Průzkum Londýna a pracoval
v soukromém i veřejném sektoru. V roce
1975 byl poradcem Skotského výboru
pro Evropský rok architektonického dě-
dictví (EAHY) a v letech 1978–1998 pra-
coval v akademické sféře na plný úva-
zek. Je členem Královské irské akademie
(MRIA), Královského sdružení architektů
ve Skotsku (FRIAS), Společnosti starožitní-
ků v Londýně (FSA) a získal řadu ocenění
a vyznamenání, včetně medaile preziden-
ta Britské akademie za „vynikající zásluhy
o humanitní vědy“, kterou byl oceněn jeho
„přínos k širšímu studiu dějin architektury
ve Velké Británii a Irsku“, a Ceny Arthura
Rosse za vynikající výsledky v oblasti kla-
sické tradice (historie a písemnictví), udě-
lované Institutem klasické architektury
a umění (ICAA) v USA. V letech 1991–1992
a 2001–2002 byl dvakrát hostujícím vě-
deckým pracovníkem na Peterhouse,
University of Cambridge. Jeho průkopnic-
ká kniha Umění a architektura svobodné-
ho zednářství (1991) získala v roce 1992
Cenu Sira Banistera Fletchera jako nejlepší
kniha roku o architektuře a výtvarném
umění. Hojně publikoval práce o klasické,
gotické, georgiánské, viktoriánské a po-
hřební architektuře a napsal obsáhlou
studii Egyptský Revival (2005). Je spoluau-
torem Oxfordského slovníku architektury
a vášnivým kritikem modernismu, což jas-
ně vyjádřil ve své knize Tvorba Dystopie:
Podivný vzestup a přežívání architekto-
nického barbarství (Oxford University
Press, 2018, 2019). Přednášel na mnoha
místech, jako jsou Antverpy, Armagh,
Belfast, Birmingham, Brighton, Dublin,
Bologna, Boston MA, Bristol, Cambridge,
Cardiff, Chesterfield, Coimbra, Coleraine,
Denver CO, Edinburgh, Gent, Glasgow,
Den Haag, Halifax NS Canada, Leicester,
Londýn, Londonderry, Manchester,
Monaghan, Montreal, New Orleans, New
York, Norwich, Oxford, Paříž (Louvre), St
Andrews, Schwetzingen, Sevilla, Sheffield,
Southampton, Stamford, Washington
DC a York. Mezi jeho poslední vydané
knihy patří Umění a architektura svobod-
ného zednářství: Architektura, symboly
a vlivy a Anglické viktoriánské kostely:
Architektura, víra a obrození, obě 2022.
V současné době připravuje velkou knihu
o klasické architektuře.
www.jamesstevenscurl.com
James Stevens Curl, portrétní olejomalba z roku 2020,
autor: Jeffrey Morgan
ROZHOVOR
4
STAVBA DETAIL 3/2023
Školy architektury jsou dotovány z veřej-
ných prostředků. Ve skutečnosti však vý-
sledky zdaleka nesplňují očekávání.
Mám na mysli takzvané „hvězdné archi-
tekty“ původních božstev modernismu, Le
Corbusiera, Gropia, Mi
ë
se van der Rohe.
Myslím, že by bylo správné je všechny na-
zvat plnými Hybris, ale nakonec po Hybris
přichází Nemesis, bohyně pomsty. A já si
myslím, že se dočkáme pomsty, protože tyto
stavby selžou.
Blobismus je dnes v módě.
Ano. Samozřejmě. Přesně tak. Je to hrozné.
Naprosto příšerné! Myslím, že se to ještě
zhoršilo. Představte si, že v padesátých, še-
desátých a sedmdesátých letech byly stavby
dost špatné, ale proboha, myslím, že teď se
to zbláznilo.
Takže byste podpořil myšlenku, že by
mohla existovat alternativa ve školách
architektury?
Bohužel si myslím, že většina škol architek-
tury v současnosti není schopna vychová-
vat studenty k přemýšlení. Protože veškeré
techniky jsou založeny na teroru, šikaně
a vymývání mozků. To není vzdělávání.
Co takhle rozdělit tyto školy na dvě poloviny?
Většina z nich zrušila výuku historie. Osobně
si myslím, že lidé, kteří vedou školy architek-
tury, jsou intelektuálně velmi slabí. A jedno-
duše se řídí stranickou linií. Jsou jako gau-
leiteři nebo komisaři. Žádná profese není tak
zpolitizovaná jako architektura.
A co sochařství a umělecká řemesla, která
přicházejí s architekturou?
Nepřicházejí. Už nepřicházejí.
Můžete prosím vysvětlit, jak zavedení me-
trického systému vedlo k dehumanizaci
architektury?
Metrický systém je založen na dělení vzdá-
lenosti od severního pólu k rovníku na mi-
liony metrů. Nyní, místo aby byl založen
na stopě dělené na dvanáct, s dílčími část-
mi každé dvanáctky, které lze mimocho-
dem dělit třemi, stejně jako dvěma, nelze
rigidnější abstrakci metrické soustavy dě-
lit přesně třemi. Jakýkoli rozměr, dokonce
i docela malý rozměr, můžete v imperiální
soustavě rozdělit na tři, ale v metrické sou-
stavě to nejde, ne přesně, aniž byste měli
opakující se desetinná místa. Metrický
systém je dalším projevem odlidštění a ab-
strakce. A modernismus je plný těchto abs-
traktních myšlenek, které nemají s člově-
kem nikdy nic společného.
Můžete popsat vztah mezi malým objemem
norského dřevěného sloupového kostela
zvenčí a velkým interiérem?
No, myslím, že je to proto, že když se po-
díváte na exteriér, je to směsice velmi ma-
lých věcí, jako jsou verandy, jakási křížová
chodba kolem nich, kousky výzdoby s dra-
ky a podobně. Je to velmi komplikované,
zatímco prostor uvnitř je poměrně jed-
noduchý. Takže si myslím, že je to množ-
ství geometrických tvarů a kousků, které
trčí všude kolem, což kostel dělá podivně
malým, a pak vejdete dovnitř a uvnitř je to
opravdu majestátní prostor.
Také jsme společně navštívili městský hřbi-
tov v Oslu. Čím byl pro vás zajímavý?
Byl to další příklad toho, čemu říkáme za-
hradní hřbitov, který se vyvinul z anglické
zahrady 18. století s několika budovami.
Francouzi pak začali vytvářet zahrady pře-
rušované oku lahodícími objekty, které se
často zabývaly memorializací. V Anglii samo-
zřejmě existují rozsáhlé zahrady s mauzolei.
A pak se Francouzi na počátku 19. století
rozhodli, že si kvůli katastrofálnímu stavu
hřbitovů v Paříži, které byly děsivě přeplně-
né, pořídí velmi rozsáhlé pozemky na před-
městí. A tam vytvořili obrovský zahradní
hřbitov, který pak vyzdobili pomníky, aby
se jimi mohli kochat, takže vznikl hřbitov
P
ère-Lachaise, vlastně otec zahradního
hřbitova. Výsledkem bylo, že v 19. století
nemohla žádná metropole kdekoli v Evropě
nebo Americe fungovat bez nového hřbitova.
A často byly kombinovány se zahradami,
toto je příklad. Vzorový hřbitov v Oslu je
poměrně skromný: není tak velkolepý jako
například glasgowská nekropole, londýn-
ský hřbitov Kensal Green nebo velké italské
Cimitero Monumentale, například v Miláně
a Římě. V Bologni je samozřejmě Certosa
a v Janově Staglieno.
Mohl byste popsat vztahy mezi kostely an-
glického gotického revivalu a středoevrop-
skými barokními kostely?
Myslím, že obojí je třeba vidět ve světle pro-
tireformace. Po zkáze způsobené třicetiletou
válkou probíhal rozsáhlý program výstav-
by a obnovy kostelů zejména v Německu
a ve střední Evropě, kde celé rodiny archi-
tektů, sochařů, malířů fresek, truhlářů a tak
dále vytvářely nádherná mistrovská díla
barokních a rokokových kostelů. A to zahr-
novalo školení lidí pro práci se sádrou, fres-
kami, složitou geometrií elipsy a vzájemně
propojených elips a podobných prvků. Takže
jste měli celé rodiny jako Zimmermannovi,
Dientzenhoferovi, Asamovi atd. Co se týče
gotického obrození v Anglii, gotiku se museli
architekti a řemeslníci po staletích klasicis-
mu znovu učit. A došlo také k náboženské-
mu obrození, které mělo zdůraznit katolické
tradice v rámci anglikánské církve. Téměř
ze dne na den se lidé museli znovu vyškolit
v gotice, gotickém ornamentu, gotické ba-
revnosti, gotickém truhlářství, gotickém so-
chařství atd. Za extrémního protestantismu
a po třech stoletích puritánského obrazobo-
rectví málokdo věděl, k čemu slouží věci jako
sedilia, sedátka pro duchovní, piscina, kde se
Hulme Crescents, Manchester, od modernistické firmy Wilson & Womersley, kdysi nejnefunkčnější
sídliště v Evropě, zbouráno.
Fotografie z roku 1995, MEN (Manchester Evening News) Media Archive
5
STAVBA DETAIL 3/2023
po mši vymývají svaté nádoby, lektorium atd.
Proto bylo třeba vysvětlit i jejich význam,
a to prostřednictvím toho, co se začalo nazý-
vat eklesiologií.
Na čem nyní pracujete? Je to připravovaná
kniha o klasické architektuře? Na co se mají
vaši fanoušci těšit?
Ano, jedná se o připravovanou novou knihu
o klasické architektuře. A měl bych ji mít
hotovou na konci roku. Knihu o klasické
architektuře jsem vydal v roce 1992. Druhé
vydání vyšlo na začátku roku 2000, bylo pu-
blikováno v Londýně a New Yorku. Udělalo
to nakladatelství Norton, nějakou dobu se
už netisklo a všechna práva se vrátila ke
mně, takže jsem si řekl, že tahle kniha je
příliš dobrá na to, abych ji nechal jen tak
ležet. Bohužel původní kniha nebyla ulože-
na v počítači, ale Nicola Willmott Nollerová,
která se mnou spolupracovala na některých
mých dalších projektech, ji naskenovala,
takže na těchto skenech nyní pracuji, knihu
aktualizuji, doplňuji ilustrace a další věci
a vzniká tak skutečně velmi obsáhlý svazek.
Jaký je tedy váš vzkaz současnému světu
modernistické architektury, co se týče princi-
pů klasické tradice, gotického revivalu, egypt-
ského revivalu, svobodného zednářství atd.?
Všem architektům bych doporučil, aby zís-
kali vzdělání a přečetli si něco o historii
a studovali precedenty. Protože pokud nero-
zumíte precedentu a jazyk, který si osvojí-
te, nic nevyjadřuje, nemá to žádný význam.
Jinými slovy, je to moc abstraktní, nic to ne-
znamená. Jak můžete vytvořit architekturu,
která má slovník, má syntax, má koheren-
ci nebo cokoli jiného? A myslím si, že bez
vzdělanosti a bez znalostí dostaneme to, co
si zasloužíme. Odpad.
Myslíte si, že někteří z modernistů mohou
konvertovat na vaši stranu?
Jak jsem řekl dříve, máte co do činění s fun-
damentalistickým, bezhumorným, kvaziná-
boženským kultem. Lidé, kteří mají vymytý
mozek z extremistických, fundamentalistic-
kých kultů, nemohou konvertovat snadno.
Škody jsou již napáchány.
Jak se vaší knize dařilo v Británii a v dalších
zemích a v různých společenských vrstvách?
Velmi mnoho kvalifikovaných a částečně
kvalifikovaných britských dělníků bylo vy-
hozeno na hromadu šrotu, místo aby byli
přeškoleni na jiné obory. Myslím, že máte
potenciálně nebezpečnou situaci, zejména
pokud jste nuceni žít v místech, jako jsou
dystopické díry pekla, kde se nešťastní
obyvatelé mstí tím, že demolují prostře-
dí, kam byli uvrženi. Profese a média jsou
z velké části ovládány modernisty, takže
moje práce byla odsouzena tzv. zájmovými
skupinami, které mají v úmyslu dát nám
všem „více téhož“, nebo ještě něco horšího,
a samozřejmě znecitlivělé obyvatelstvo, za-
sažené akceptováním neakceptovatelného,
se o mé práci nic nedozví, ale prostě bude
na protest demolovat domnělý ráj, kam byli
deklasováni. Komentátoři, kteří viděli smysl
mé knihy, byli myslitelé, zainteresovaní his-
torici a spisovatelé, kteří se nebáli ostraki-
zace ze strany establishmentu. Bylo zajíma-
vé, jak někteří angličtí spisovatelé neměli
odvahu, váhavě zvolili neutralitu a nechtěli
se angažovat, tak moc se báli rozhoupat loď,
takže nejpozitivnější názory na mou práci
byly vyjádřeny převážně mimo britské os-
trovy nebo několika málo nezávisle smýš-
lejícími lidmi, kteří nebyli zastrašeni mlče-
ním, „přijatým názorem“ a „stranickou linií
totality“.
Měl jste příznivý ohlas na
Tvorbu Dystopie
v Americe, a podnikl jste tam také dobro-
družnou cestu.
Po svém americkém maratonu jsem byl
naprosto vyčerpaný. Nejdřív mě čekal
dlouhý let z New Yorku, pak příšerný vlak
dolů do Filadelfie. Hrozné. Z toho straši-
delného pensylvánského nádraží, které je
jako hrozivé peklo krysího podzemí (skvělý
terminál od McKima, Meada a Whitea byl
zničen, což byl akt kulturního vandalismu,
podporovaný samozřejmě Gropiem, který
byl nikým ve srovnání s velkými archi-
tekty americké klasicistní tradice Beaux-
Arts). A dále z Filadelfie do Washingtonu,
D.C. A poté z Washingtonu, D.C. do New
Orleans. Přes záplavy a vlhkost. Dále
Denver v Coloradu. A pak obrovský přelet
z Denveru přímo přes úplně prázdnou kra-
jinu (prérie). V Detroitu jsem měl přestup,
„což je špatná zpráva“. Poté Boston. A pak
jsem letěl zpátky z bostonského letiště.
Strávil jsem den se svými milými českými
přáteli na novoanglickém venkově, kteří
jsou tam samozřejmě naprosto spokojení.
V Americe mě přijali velmi zdvořile a vlíd-
ně všude, kam jsem přišel, bylo to opravdu
vřelé a srdečné.
Za chvíli se přesuneme do místa konání kon-
ference, kde přednesete svůj druhý příspěvek,
tentokrát na téma gotický revival v Anglii.
Budu vysvětlovat gotický revival z toho úhlu
pohledu, že začal ve 30. letech 19. století.
Ve skutečnosti však začal o něco dříve, proto-
že gotika se projevovala už v 18. století, a do-
konce i ve století sedmnáctém. Gotika na ně-
kterých místech, jako například v Oxfordu,
ve skutečnosti nikdy nezanikla. Prostě to po-
kračovalo přes 17. do 18. století.
Přeji vám hodně sil ve vaší neúnavné práci
a moc děkuji za poskytnutí tohoto rozhovoru.
Rád jsem se s vámi shledal. Doufám, že roz-
mluva byla k něčemu užitečná.
PLNÁ VERZE ROZHOVORU:
WWW.STAVBAWEB.CZ
Thamesmead, Londýn, oddělení architektů GKC, použito Kubrickem jako kulisa pro jeho film
Mechanický pomeranč, čtvrť dnes již také z velké části zdemolována.
Fotografile z roku 2017, Geoff Brandwood